Meny

Fråga juristerna

Vem ska stå för forceringskostnaderna?

Vid ett byggmöte meddelade jag vår underentreprenör att entreprenaden var försenad och att de inte kunde påbörja sina kontraktsarbeten som avtalat. Underentreprenören bad mig anteckna detta i protokollet. Trots förseningen avslutade underentreprenören sina arbeten i tid. Är vi skyldiga att betala de forceringskostander som underentreprenören nu har fakturerat oss (AB 04 gäller)?

Svar: En entreprenör kan enligt AB 04 kap 4 § 6 vara skyldig att på begäran av beställaren vidta åtgärd för att undvika eller minska en förlängning av kontraktstiden (forcera). Sådan forcering bekostas av beställaren och ska beställas skriftligen innan åtgärden påbörjas. Vidare kan entreprenören, om beställaren vägrar att ge entreprenören tidsförlängning p.g.a. hinder, besluta att forcera. Om entreprenören sedan kan visa att han hade rätt till tidsförlängning har han rätt till ersättning för forceringskostnaderna. Innan entreprenören vidtar sådan forceringsåtgärd måste han emellertid skriftligen underrätta beställaren om detta och ange beräknad kostnad för forceringen. Anteckningen i protokollet kan inte anses utgöra en underrättelse om hinder enligt AB 04. Då ni således varken har beställt en forcering eller har nekat underentreprenören förlängd kontraktstid, är ni inte skyldiga att betala för forceringen.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Ekonomi
Vår beställare har på grund av sin undermåliga projektering tvingats beställa ÄTA-arbeten till ett värde motsvarande halva kontraktssumman. Detta har inneburit så mycket administrativt merarbete för oss att vi har behövt rekrytera en extra heltidstjänst. Hur får vi ersättning för detta? AB 04 gäller.
Ekonomi
Vi har köpt in ytterdörrar till en entreprenad från en byggvaruleverantör. ABM 07 avtalades. Under garantitiden har det visat sig att dörrarna är felaktiga. Säljaren har levererat nya dörrar. Har vi rätt till ersättning av säljaren för kostnaden att byta ut dörrarna?
Ekonomi
Vi har fått en bluffaktura, hur bör denna hanteras?
Ekonomi
Vad kostar det att gå till domstol?
Ekonomi
I en faktura anges 18 % dröjsmålsränta. Måste man betala så mycket?
Ekonomi
Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?
Ekonomi
Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?
Ekonomi
Vi har utfört två entreprenader åt samma beställare. Den första är slutbetald men beställaren hävdar att fel framträtt. Den andra entreprenaden är felfri men inte slutbetald. Kan beställaren hålla inne betalning för den andra entreprenaden med anledning av påstådda fel i den första?
Ekonomi
Vem har rätt att ta del av rabatter hos materialleverantören, beställaren eller entreprenören?