Meny

Expertsvar

Slutbesiktning och slutbesked – vad skiljer

Vad är skillnaden mellan slutbesiktning enligt AB 04/ABT 06 och slutbesked?

Svar:

Slutbesiktning enligt AB 04/ABT 06 och slutbesked är olika saker. Vid en slutbesiktning undersöks om en entreprenad uppfyller avtalsenliga fordringar, det vill säga om entreprenaden är i enlighet med vad beställaren och entreprenören avtalat. En slutbesiktning utförs av en besiktningsman. Vid en slutbesiktning ska främst avgöras om det föreligger några fel i entreprenaden (och i så fall vilka) och om entreprenaden ska godkännas eller inte.

Ett slutbesked ges av byggnadsnämnden om och när ett byggnadsverk får tas i bruk efter att det genomförts byggåtgärder vad avser byggnadsverket. Ett slutbesked krävs när det erfordras ett startbesked och ett startbesked krävs i sin tur om det erfordras bygglov, marklov, rivningslov eller vissa former av anmälningar. Genom ett slutbesked godkänner byggnadsnämnden att en eller flera åtgärder, som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller vissa former av anmälningar, anses slutförda.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?
Entreprenadjuridik
Ingår samordning av arbetarskydd vid övertagande av samordningsansvar som regleras i AB 04 kap 3 § 9?
Entreprenadjuridik
Vilket standardavtal ska användas när man utför ROT-arbeten på uppdrag av privatpersoner?