Meny

Expertsvar

Nya regler för generationsväxling

Hej! Vi har ett familjeföretag där jag, min man och våra båda söner jobbar. Inom ett antal år vill jag och min man dra oss tillbaka. Hur gör vi bäst för att lämna över till sönerna? / Victoria

Svar: Hej Victoria! Från och med den 1 juli 2019 har reglerna för generationsskiften i fåmansföretag förändrats. Bakgrunden till lagändringar är att lagtextens tidigare utformning, tillsammans med praxis på området, i vissa fall medförde sämre skattemässiga villkor för ägare av fåmansföretag som överlät företaget till någon närstående jämfört med att sälja detta till en extern part. De nya reglerna syftar till att komma till rätta med denna asymmetri i skattesystemet.

De nya reglerna innebär förenklat att andelarna i ett så kallat trädabolag ska upphöra att vara kvalificerade efter fem års karens, under förutsättning att verksamheten drivs vidare av någon annan närstående än delägaren eller dennes make. 

Delägaren – eller en annan närstående än den som ska ta över verksamheten – måste dessutom ha varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget under minst fem av sju år före överlåtelsen.

Delägaren eller dennes make får varken – direkt eller indirekt – äga andelar i det företag som ska driva verksamheten vidare.

När karensperioden passerat kan utdelningar och kapitalvinster från trädabolaget tas ut till 25 procents beskattning. 

De nya bestämmelserna för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag tillämpas första gången på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019.

Det är mycket välkommet att lagstiftningen nu ändras eftersom de tidigare reglerna inneburit att det många gånger varit skattemässigt ofördelaktigt att överlåta ett fåmansföretag till närstående. Många har valt att överlåta företaget till en utomstående eller att helt enkelt lägga ner verksamheten, i stället för att låta en närstående ta över. De nya reglerna medför emellertid att en överlåtelse till närstående, under vissa förutsättningar, ska behandlas på samma sätt som en överlåtelse till utomstående.

En förutsättning för att reglerna ska få tillämpas är dock att den tidigare delägaren har upphört att vara verksam i familjeföretaget. I denna del finns fortfarande en viss asymmetri mellan generationsskiften och försäljning till extern part, eftersom ett sådant passivitetskrav inte existerar i sistnämnda situation. Familjeföretag bör med andra ord se till att i god tid planera för sitt generationsskifte. I och med att regelverket är komplicerat bör delägare som funderar på generationsskifte kontakta en skatterådgivare för att utreda vilka alternativ som står till buds. 

/ Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier, svarar på läsarnas frågor om skatter.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Skatter
Hej! Vi har ett familjeföretag där jag, min man och våra båda söner jobbar. Inom ett antal år vill jag och min man dra oss tillbaka. Hur gör vi bäst för att lämna över till sönerna? / Victoria
Skatter
Hej! Vi vill gärna erbjuda våra anställda förmånliga villkor för hälso- och sjukvård som en del i vårt generella arbetsmiljöarbete. Hur gör vi det bäst? /David
Skatter
Hej! Vad innebär egentligen tjänsteställe och när har anställda rätt till skattefri ersättning för tjänsteresor?/Lagerda
Skatter
Hej! Vad innebär egentligen begreppet tjänsteställe och när har anställda rätt till skattefri ersättning för resor till och från arbetet? /Lagerda
Skatter
Hej! Jag är egenföretagare och bestämmer själv min lön. Hur mycket är det fördelaktigt att ta ut? /Johnny
Skatter
Hur balanserar jag resultatet om jag haft ett bra år men räknar med att nästa kommer att bli sämre?