Meny

Expertsvar

Byggnadsarbeten åt 
privatkunder – vad gäller?

Vi har utfört en ombyggnation åt en konsument. Men konsumenten är missnöjd och vill att vi ska göra om arbetet. Vi har inte skrivit något avtal så hur ska vi veta vad som gäller?

Svar: Även muntliga avtal gäller för entreprenader men det kan såklart vara svårt att i efterhand visa vad man har kommit överens om. Det är heller inte ovanligt att det man är oense om inte alls har reglerats i avtalet. Oavsett om det är fråga om ett muntligt eller skriftligt avtal så är som huvudregel även konsumenttjänstlagen, eller i vissa fall konsumentköplagen, tillämplig på avtalsförhållandet mellan en konsument och en entreprenör. Dessa lagar är i huvudsak tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att det som står i lagen har företräde framför det som avtalats om konsumentens rätt tas tillvara på ett bättre sätt i lagen än i avtalet. I konsumenttjänstlagen respektive konsumentköplagen regleras frågor om fel, avhjälpande, prisavdrag, skadestånd etc. så antagligen kan ni härigenom få ledning kring vad konsumenten har rätt till och inte. Om er entreprenad är en småhusentreprenad, det vill säga ny- eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus åt konsument, så finns även vissa specialregleringar i slutet av konsumenttjänstlagen.
 

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?
Entreprenadjuridik
Ingår samordning av arbetarskydd vid övertagande av samordningsansvar som regleras i AB 04 kap 3 § 9?
Entreprenadjuridik
Vilket standardavtal ska användas när man utför ROT-arbeten på uppdrag av privatpersoner?