Meny

Socialdemokraternas bostadspolitik

Socialdemokraternas bostadspolitik

Socialdemokraterna om ...

Bostadsbehovet: ”Vi måste långsiktigt lösa bostadsbristen genom hög byggtakt men också genom bostäder människor har råd att efterfråga. Där måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Allmännyttan ska användas. Den är kommunernas viktigaste verktyg för att klara bostadsförsörjningsansvaret. Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen."

Investeringsstöd/subventioner: ”Det behövs stöd. Investeringsstödet som den S-ledda regeringen har infört har gett effekt. Det ställer krav på att hyran inte är för hög och möjliggör bostadsbyggande i områden där det annars inte hade varit lönsamt att bygga. Hittills har 15 400 hyresrätter och studentbostäder beviljats stöd, och hyrorna har kunnat sänkas så att fler människor med vanliga löner har råd att bo i nyproducerade hyresrätter.

Rörligheten: ”Boendebeskattningen och ränteavdragen vill vi hantera inom ramen för en blocköverskridande skattereform. Ett slopande av taket för uppskovsbelopp under en begränsad tid för försäljningar som sker fram till den 30 juni 2020, som vi föreslog i 22-punktsprogrammet, bedöms öka incitamenten att flytta och att göra det i närtid."

Planprocesserna: ”Vi behöver en kortare och mer effektiv planprocess. Det handlar bland annat om att fler detaljplaner kan antas av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Vidare att göra planprocessen mer effektiv, innebär bland annat att plan- och bygglagens regler om länsstyrelsens yttranden under detaljplaneprocessen kompletteras med en möjlighet för kommunen att under arbetet med att ta fram en detaljplan begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen i de frågor som staten råder över så att det tidigt i planprocessen ska går att klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från statens sida. En tidsfrist om två månader har införts för länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning. Vi vill fortsätta förenklingsarbetet, bland annat med hjälp av digitaliserade detaljplaner."

Klimatförändringar, energi och miljö: ”Öka fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial. Vi har initierat åtgärder för att främja hållbart byggande. Bland annat ses administrativa samt ekonomiska styrmedel över i syfte att minska byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Regeringen har även infört ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Dessutom har ett nationellt informationscentrum inrättats för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan."

Rot-avdraget: ”Vi avser inte att förändra dagens Rot-regler och Rot är och bör vara fortsatt generöst.”

Regeringens politik: ”Vi har genomfört flera reformer som syftar till ökat bostadsbyggande. Bland annat investeringsstöd för byggande av hyresrätter, byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen samt stimulanser för upprustning och renovering. Vi har också genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga och vi vill ha en standardisering för serietillverkade hus. Detta har lett till ett rekordhögt byggande som vårt land inte haft under de senaste 25 åren."

Viktigaste frågorna nästa mandatperiod: ”Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper, bland annat unga, från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kräver blocköverskridande uppgörelser och reformer, med fördelningspolitiskt fokus. Särskilt på skatteområdet, som är nära sammankopplat med bostadsfrågorna.
Övriga reformer vi vill införa är bland annat: En ny boendeform – ungdomsbostäder – ska införas. Minskade byggkrav, bland annat vad gäller buller, för riktigt små lägenheter på max 20 kvadratmeter. Ökat stöd till studentbostäder och ungdomsbostädertill minst 7 100 kronor per kvadratmeter. Satsning på typhus för studentbostäder för att få ner byggkostnader och öka byggtakten. Kompiskontrakt, det vill säga tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans."
 

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Exploatörsdriven detaljplan testas i Härryda

Byggherren får själv ta fram underlaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/exploatorsdriven-detaljplan-testas-i-harryda-28268

Botrygg erbjuder kunderna hyrköp

Ska ge fler chansen på bostadsmarknaden.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botrygg-erbjuder-kunderna-hyrkop-28263

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257