Meny
 • ”Det här är inte rocket science, men det måste finnas ett uppdrag från en majoritet i riksdagen för att åtgärderna ska vara genomförbara”, berättade Lennart Weiss under presentationen av rapporten ”En ny social bostadspolitik”.
  Foto: Anders Siljevall

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Statlig medfinansiering av bostäder, reformerad bostadsbeskattning och stärkta villkor för upprustning i svaga marknader. Det är några av förslagen i en ny rapport om social bostadspolitik, framtagen av en expertgrupp inom Socialdemokraterna.

Sveriges befolkning växer samtidigt som inkomstskillnaderna blir större och större. Den sociala bostadspolitik som fanns innan 90-talets finanskris har sedan dess inte ersatts med nya åtgärder sedan dess. Det är bakgrunden till att Socialdemokraternas partisekreterare Lena Baastad beställde expertrapporten ”En ny social bostadspolitik”, som presenterades i förraveckan.

– Det är viktigt att bredda bostadspolitiken till att omfatta mer än bostadsbyggande och bli en del av välfärdspolitiken, menade Lena Baastad.

Den över hundra sidor långa rapporten är framtagen av en expertgrupp ledd av Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Målet har varit att skapa debatt och diskussion kring möjliga lösningar snarare än skarpa parlamentariska förslag.

– Vi har valt att inte gå in på skatter och finansiering i våra förslag, men konstaterar att det finns mycket att göra genom breda politiska överenskommelser, menade Lennart Weiss.


Bostadsmarknad för alla

En utgångspunkt är principen om en universell bostadsmarknad för alla. I grund och botten ska bostadspolitiken vara generell, men det behövs selektiva åtgärder för de som lämnats efter av politiken.

– Men dessa åtgärder ska vara av tillfällig karaktär och inte leda till att dessa grupper blir pacificerade, menade Lennart Weiss.

De inledande förslagen handlar om att tillsätta en ny bostadssocial utredning för att finna lösningar på dagens fördelningspolitiska problem samt att förtydliga rollfördelningen mellan stat, kommun och region. En kommun som inte tar sitt ansvar i bostadsplaneringen ska kunna få sanktioner.

Vidare menar rapportförfattarna att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. En väg dit är att inrätta en ”mellankapitalfinansiering” där staten går in med finansiering för bostadshyresfastigheter och bostadsrättsföreningar av summan utöver eget kapital och bankens bottenlån.

– Det finns en finansiell utmaning för bostadsbyggandet. Att få långsiktig finansiering är svårt. Vi har kunder som kommer in till oss varje dag och säger att de inte får bolånelöfte. Det är orsaken till att svaga grupper har klämts ut ur marknaden, menade Lennart Weiss.


Åtgärder för unga

Rapportförfattarna vill även se åtgärder för unga som har svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden idag. Som illustration av dagsläget jämför rapporten 40-talisternas förutsättningar med 90-talisternas. Dåtidens stora samhällssatsningar och starka arbetsmarknad var väsensskilda från dagens marknadsstyrda bostadsmarknad och en allt större andel tillfälliga anställningar.

– Det är utmanande att dagens generation möter en så annorlunda bostadssituation, menade Lennart Weiss.

Ett av förslagen i rapporten handlar om att införa ett särskilt barnbobidrag, som betalas ut månadsvis och som öronmärks för exempelvis en kontantinsats eller till den första hyran.

– Den frågan ser jag som en generationsrättvisa, en klassiskt socialdemokratisk idé.

Rapportförfattarna tar inte ställning för någon särskild upplåtelseform utan värnar om den mångfald som finns i dag. Eftersom Sverige efter Norge är det land med störst andel ägda bostäder är det viktigt att även den ägda marknaden får stöd – genom att stödja de boende.

– Nästan alla andra länder har ett subventionerat bosparande och det är också ett av våra förslag, sade Lennart Weiss.

Förslag för en ny social bostadspolitik
 • Tillsätt en ny bostadssocial utredning.
 • Förtydliga rollfördelningen mellan stat, kommun och region.
 • Statlig medverkan i bostadsfinansieringen inrättas genom ”mellankapitalfinansiering” till bostadshyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar.
 • Landsbygdslån införs för att möjliggöra fler bostäder på landsbygden.
 • Reformera bostadsbeskattningen via en bred politisk överenskommelse.
 • Stärk villkoren för renovering och upprustning i svaga marknader.
 • Skapa bryggor mellan hyrt och ägt boende (till exempel genom hyrköp).
 • Ta initiativ till en samlad översyn av sektorspolitiken och ge bostadsministern ett bredare ansvar.
 • Etablera en ny statlig bostadsbank med syfte att administrera statlig finansiering av fastigheter och statliga lånegarantier, transferera startlån och landsbygdslån till kommunerna samt skapa stabila regelverk för subventionerat bosparande med mera.
 • Stärk kommunernas möjligheter att ta ett bostadssocialt ansvar.
 • Inför ett särskilt barnbobidrag till stöd för etablering på bostadsmarknaden.
 • Stötta hushållen att långsiktigt bygga upp eget kapital och inrätta särskilda stödformer till förstagångsbostaden.
 • Förstärk bostadsbidraget och höj bostadstillägget för pensionärer.
 • Inled en bred och långsiktig satsning på socialt, ekonomiskt och kulturellt utsatta områden med syfte att skapa långsiktigt livskraftiga och goda livsmiljöer.
 • Vidta åtgärder för att skapa ordning och reda på bostadsmarknaden (till exempel motverka svarta kontrakt).

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447