Meny

”Byggare alltför okunniga om klimatpåverkan”

”Byggare alltför okunniga om klimatpåverkan”

Hittills har klimatpolitiken handlat mycket om utsläppen av växthusgaser och mindre om att klimatförändringarna kommer att få stora konsekvenser för bebyggelse och infrastruktur, enligt Kerstin Konitzer, klimatstrateg på SGI.

Förra året lade regeringen fram en nationell strategi för klimatanpassning, men fortfarande projekteras och byggs mycket i Sverige utifrån dagens klimat och tar inte höjd för framtida förändrade georisker. Sedan den 1 augusti 2018 ska det av översiktsplanen framgå hur kommunen ser på risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion. 

– Plan och bygglagen (PBL) är den lagstiftning som gäller, där är det tydligt att man måste beakta de här frågorna. 2008 förtydligades klimataspekterna i PBL och att kommunerna har huvudansvaret, säger Anders Rimne, uppdragsledare på Boverket.

Kerstin Konitzer på Statens geotekniska institut (SGI) anser att det är dags att både beställare och entreprenörer utvecklar den kunskap de behöver om klimatanpassning och hållbart markbyggande. Det är nödvändigt för att kunna ställa krav både vid upphandling av nybyggnation och förvaltning av befintliga byggnadsverk.

– Generellt saknas anvisningar i dagens regelverk för hur förändrade klimatlaster ska behandlas vid dimensionering av geotekniska konstruktioner. Det behövs en precisering av framtida klimatlaster som också tar hänsyn till olika delar av landet, säger hon.

Hittills har klimatpolitiken handlat mycket om hur utsläppen av växthusgaser ska minska, men agerat långsammare på det faktum att klimatförändringarna kommer att få stora konsekvenser för bebyggelse och infrastruktur, menar Kerstin Konitzer. Delar av vår befintliga bebyggelse är inte ens anpassad till dagens klimat. Det finns många lösningar och tekniker för att konsekvenserna av klimatförändringarna ska minska. Det gäller även att hitta nya innovativa lösningar och troligen behövs nya finansieringslösningar för att klara att göra de investeringar som krävs. 

– Resurserna är begränsade och stora misstag behöver undvikas i arbetet med att klimatanpassa samhället. Nya krav behöver ställas på alltifrån konstruktioner och byggmaterial till hur hela stadsdelar planeras. Jag är övertygad om att samhällets intressenter som berörs av markbyggandet gemensamt kan mobilisera mer handlingskraft för att klimatanpassa bygg- och anläggningsbranschen.

Somrarna förväntas i och med klimatförändringen att bli varmare och längre. Ändrade nederbördsmönster med förlängda torrperioder kan komma att öka sättningarna på lerjordar, något som gör att både byggnader och rörledningar kan påverkas av sprickbildning. Vintrarna i Sverige förväntas bli blötare vilket förväntas ge höjda grundvattennivåer som därmed kan ge försämrad stabilitet i marken. Den stora förändringen i klimatet har vi inte sett än, den beräknas bli mer påtaglig i slutet av århundradet. Inget av dagens klimatscenarier visar på att klimatförändringen kommer att stabiliseras under århundradet. 

– Större medvetenhet om klimatförändringens effekter på markförhållanden och vilka konsekvenser det kan få på den bebyggda miljön måste genomsyra våra beslut, säger Kerstin Konitzer. 

SGI har beräknat att geotekniska skadekostnader utgör omkring en tredjedel av de totala skadekostnaderna av bygginvesteringar. Räknat på nuvarande årliga bygginvestering på drygt 500 miljarder kronor per år kan de geotekniska skadekostnaderna uppgå till 15 miljarder om året. Om man inte planerar för nya förhållanden kan den summan stiga. För två år sedan presenterade SGI en handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Den har tagits fram bland annat i samråd med byggbranschen och sträcker sig fram till 2020 med en rad aktiviteter.

– Senaste nytt är resultat från GIS-analyser av hur klimatförändringens effekter kan komma att påverka markförhållanden. Underlaget blir tillgängligt för branschen innan sommaren och ger en visuell bild av hur olika markrörelser som slamströmmar, skred och erosion kan förändras i olika delar av landet, berättar Kerstin Konitzer.

Göteborg först med skyfallsplan

“Skyfallen kommer att öka enligt prognoserna och de kan inträffa var som helst."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-forst-med-skyfallsplan-28420

Elva viktiga seminarier i Almedalen

Vi guidar till höjdpunkterna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/elva-viktiga-seminarier-i-almedalen-28359

NCC bygger första kontorshuset med trästomme

Sätter spaden i marken i september.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-forsta-kontorshuset-med-trastomme-28419

Botkyrka bygger skidanläggning oavsett vinter-OS

Planerna på en ny skidanläggning i det gamla grustaget lever vidare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botkyrka-bygger-skidanlaggning-oavsett-vinter-os-28418

Göteborg ska kapa byggtider med ett år

"Mellan fem och femton procent av alla detaljplaner har rätt förutsättningar".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-ska-kapa-byggtider-med-ett-ar-28417
En ny lag som träder i kraft i sommar lär ge fler altanbyggen.

Friare altanbyggen med ny lag

Nu kommer tre nya lagar som påverkar bygg- och anläggningsbranschen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/friare-altanbyggen-med-ny-lag-28415

Ökat antal dödsolyckor ska analyseras

Arbetsmiljöverket får nytt uppdrag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okat-antal-dodsolyckor-ska-analyseras-28411

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får kontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28407

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405