Meny

Bättre inomhusmiljö i miljömärkta förskolor

Bättre inomhusmiljö i miljömärkta förskolor

Det lönar sig att miljöcertifiera. I alla fall om målet är att minska förekomsten av skadliga ämnen i inomhusmiljön. Det visar en studie som undersökt mängden hälsofarliga kemikalier i fyra nybyggda förskolor.

Det är Josefin Persson, tidigare doktorand vid Örebro universitet, som ligger bakom forskningen om förskolornas inomhusmiljö. Hon har jämfört förekomsten av hälsofarliga kemikalier i fyra nybyggda förskolor, varav en traditionellt byggd förskola och tre lågenergiförskolor. Av de tre lågenergiförskolorna var två miljöcertifierade, en med Svanen och en med Miljöbyggnad Silver.

– Den viktigaste slutsatsen är att halterna av hälsofarliga kemikalier är lägre i de två miljöcertifierade förskolorna. Halterna var ytterligare lite lägre i den Svanenmärkta förskolan men det var inga tydliga skillnader mellan de två certifierade förskolorna, säger Josefin Persson.

Forskaren Josefin Persson är övertygad om att miljöcertifiering, med noga övervägda materialval, är rätt väg att gå för att undvika onödig exponering för kemikalier.
Foto: Privat

Josefin Persson har studerat förekomsten av en lång rad allergiframkallande, cancerframkallande och hormonstörande ämnen i de fyra förskolorna. Bland annat har hon mätt flyktiga organiska föreningar, organofosfater och bromerade flamskyddsmedel.

Första mätningen gjorde Josefin Persson när förskolorna var helt nybyggda, innan någon verksamhet startat, och sedan mätte hon vid ytterligare fyra tillfällen, med den sista mätningen 2-3 år efter färdigställande.

– När det gäller de flyktiga organiska föreningarna så såg vi tydligt att halterna var lägre i de två miljöcertifierade förskolorna vid första mättillfället. Vid det sista mättillfället syntes inte skillnaden längre, säger Josefin Persson.

Illustration: Mattias de Frumerie

Förklaringen ligger i att emissionerna är som starkast från nya material och att det är flyktiga ämnen som kan ventileras bort. För andra ämnen, till exempel organofosfaterna, som börjat ersätta ftalater som mjukgörare, gäller i det närmaste det motsatta. De är tyngre, mindre flyktiga och kan inte ventileras bort lika lätt, utan samlas i damm och på ytor.

– För dem kan förekomsten tvärt om öka med tiden. Vi såg ingen ökning i våra mätningar, då hade vi behövt en längre tidsserie på kanske 5-6 år. Men halterna bestod över tid, säger Josefin Persson.

Illustration: Mattias de Frumerie

Det finns inga gränsvärden för förekomsten av kemikalierna i förskolor. Det som finns är gränsvärden för industrimiljöer och i samtliga fall ligger förskolorna långt under dem. En preliminär beräkning av exponeringsrisker visar dock att mängden aldehyder, en typ av flyktiga organiska föreningar, skulle kunna påverka barnen negativt. I gruppen aldehyder ingår bland annat formaldehyd, som till exempel används som bindemedel i lim vid tillverkning av byggskivor. Formaldehyd har kopplats till bland annat cancer och allergi.

Samtidigt tycker Josefin Persson inte att något av värdena som hon uppmätt är särskilt oroande, däremot tycker hon ändå att det finns skäl att tänka över materialvalen i samband med nybyggnation.

– Vi har studerat fyra förskolor, så det kan vara ett visst mått av slump i våra resultat. Men jag är övertygad om att miljöcertifiering, med noga övervägda materialval, är rätt väg att gå för den som vill minska förekomsten av hälsofarliga kemikalier i inomhusmiljön och ta bort en onödig exponering, säger Josefin Persson.

Xenofon Lemperos är produktspecialist på Miljömärkning Sverige som har det övergripande ansvaret för Svanenmärkningen.
Foto: Miljömärkning Sverige

Svanen ser studien som ett kvitto på att deras krav är rätt ställda.

– Studien skickar en viktig signal till beställare. För att vi ska nå ett hållbart byggande är det viktigt att se till helheten. VI kan inte bara fokusera på att spara energi utan måste också ta ansvar för en giftfri miljö, säger Xenofon Lemperos, produktspecialist på Miljömärkning Sverige som har det övergripande ansvaret för Svanenmärkningen.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216