Meny

Hur stark är ekonomin?

Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

En del av den ekonomiska debatten handlar, begripligt nog, om den svenska ekonomins styrka. I vilket skick är vi?
Finansministern använder som mått saldot i statsbudgeten. Och den visar överskott. De senaste siffrorna antyder cirka drygt 4 promille av BNP.
Men kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka? Nej. Drygt hälften av den totala ekonomin ligger utanför statsbudgeten. Det avgörande är hur de totala resurserna i ekonomin används. Detta mäter vi i samhällsekonomiska kalkyler, som ofta avviker starkt från de statsfinansiella.


Påfrestningar på kommunerna

Till detta kommer de påfrestningar på kommunerna som följer av den enorma invandringen. Problemet är ju att en stor del av invandrarna inte arbetar. Orsakerna är, förenklat, två: Sverige har en reglerad arbetsmarknad och OECD:s högsta ingångslöner. Detta är en följd av LO:s grepp om lönebildningen. Nästa orsak: Vi har ett extremt generöst bidragssystem. Kombinationen innebär att invandrarna inte har möjlighet att få arbete, och även om möjligheten kommer har de inga incitament att arbeta – bidragen betalas ju ut.
Den enorma bidragsbördan måste tas med som minuspost i analysen av svensk ekonomi.
Ett annat mått är investeringskvoten, det vill säga investeringarna som andel av BNP. Den låg på 1960-talet på 24–25 procent och var en viktig förklaring till att BNP då ökade med 4,6 procent per år, i genomsnitt. På 1970-talet, då facket och politikerna styrde svensk ekonomi efter bästa förstånd, föll kvoten till 13–14 procent. På den nivån räcker investeringarna bara för att ersätta förslitningen av kapitalet. Det blir alltså ingen nettoökning.
 

Investeringar i humankapital svårberäknade

Investeringskvoten är nu cirka 19 procent. Till det ska läggas de investeringar i humankapital vi gör via högre teknisk utbildning, men de är svårberäknade.
Det vanligaste begreppet är BNP-ökningen, det vill säga bruttonationalproduktens tillväxt. Detta missförstås ofta som ett mått på volym, eller resursförbrukning. Men det är mått på värdet av BNP.
Men det bör preciseras. BNP korrigerat för nettot mot utlandet blir BNI, bruttonationalinkomsten. Den är nu hygglig, eftersom vi har ett överskott i bytesbalansen. Om vi korrigerar BNP för både utlandsnettot och de investeringar som ersätter förslitningen av kapitalet får vi nettonationalinkomsten. Det är den, per capita, som är det relevanta måttet på grunden för välståndet.

Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270