Meny

Renovering bättre än att riva och bygga nytt

Renovering bättre än att riva och bygga nytt

”Lagom är bäst” svarar Sverige när Europa frågar. Men den här gången är svaret vetenskapligt underbyggt. Det handlar om renovering och vilka åtgärder som är ekonomiskt och klimatmässigt försvarbara.

Miljonprogrammet står för en tredjedel av flerbostadshusbeståndet i Sverige. I dag står områdena inför omfattande renoveringar – eller är mitt uppe i renoveringsprocessen. Genom att kombinera nödvändig upprustning med energirenovering finns möjlighet att göra en insats för klimatet.

Men vad är en rimlig nivå? Vilka åtgärder lönar sig ekonomiskt? Och vilka är lönsamma för klimatet?

Annamaria Sandgren på IVL Svenska Miljöinstitutet har svaren. Hennes arbete är en del av EU-projektet Cityfied. I projektet testas lösningar för att energieffektivisera och renovera befintliga stadsdelar så att de möter samma energikrav som gäller för nya bostäder.

Totalt omfattar satsningen i projektet Cityfied 220 000 kvadratmeter renoverad yta och 2 200 lägenheter. Syftet är att ta fram och demonstrera innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre bostadsområden. Projektet avslutades i vår efter att ha pågått i fem års tid. Det kommunala bostadsbolagets LKF:s fastigheter i kvarteret Eddan i stadsdelen Linero i Lund var en av tre utvalda demonstrationssajter. Totalt har EU satsat 27 miljoner euro på projektet, varav 5,5 miljoner euro på den svenska delen. Pengarna har fördelats mellan de svenska parterna LKF, IVL, Kraftringen och Lunds kommun.

För IVL har Cityfied haft stor betydelse. En konkret förändring är att de nu har ett lokalkontor i Malmö. Där har Annamaria Sandgren och hennes kollegor suttit och räknat för att ta reda på vilka renoveringsåtgärder som lönar sig.

– Vi fokuserade på två saker. För det första – pengarna man satsar på renovering, tjänar man in dem i och med att energikostnaden sänks? Och så klimatet, tjänar man in klimatpåverkan från renoveringsprocessen genom att byggnaden får bättre energiprestanda?

Det korta svaret är ja. På båda frågorna.

– Det är bättre att renovera än att jämna husen med marken och bygga nytt. Även om man inte gör någon energirenovering alls utan endast en nödvändig underhållsrenovering. Både för den ekonomiska kalkylen och för klimatet, säger Annamaria Sandgren.

Bättre renovera än bygga nytt

Ur klimatsynpunkt tjänar man mer ju mer man satsar. Även en väldigt ambitiös energirenovering är en vinst för klimatet på sikt, trots faktorer som ökad materialåtgång. Sambandet är inte lika enkelt för den ekonomiska frågan. Det är ekonomiskt lönsamt att renovera befintliga byggnader jämfört med att riva dem och bygga nytt. Viss energirenovering är också ekonomiskt lönsam, men en mycket ambitiös energirenovering kan vara svår att räkna hem ekonomiskt.

– En väl avvägd energirenovering räcker långt för klimatet. I stället för att satsa på den mest ambitiösa energirenoveringen, som inte lönar sig ekonomiskt, kan man som fastighetsägare använda pengarna där de gör mer nytta. Kanske bredda sitt perspektiv och se vad man kan göra för att sänka hyresgästernas transportutsläpp, säger Annamaria Sandgren.

Livscykelanalys över klimatpåverkan från renovering och energianvändning. Beräkningarna för de tre renoveringsscenarierna gäller fallet Eddan på Linero i Lund. Beräkningarna för att riva och bygga nytt är hämtade från andra IVL-studier.
Grafik: Mattias de Frumerie

Det här kom Annamaria Sandgren och hennes kollegor fram till genom att jämföra flera olika renoveringsscenarier: att riva och bygga nytt, att endast utföra nödvändigt underhåll, att utföra viss energirenovering likt den som utfördes inom ramen för Cityfied på Linero i Lund, och att utföra en mycket ambitiös energirenovering där fastigheten når nollenerginivå.

– Vi ser att en lagom energirenovering, likt den som gjorts på Linero, bär sina egna kostnader. Det skiljer väldigt lite mellan livscykelkostnaderna för den renoveringen och för att endast utföra en underhållsrenovering, säger Annamaria Sandgren.

 

Livscykelkostnader för de energirelaterade åtgärderna samt framtida energikostnader. Beräkningarna gäller fallet Eddan på Linero i Lund.
Grafik: Mattias de Frumerie
Ett visst mått av osäkerhet finns i resultaten, framförallt när det gäller den ekonomiska frågan som är avhängig av framtidens räntor och energipriser.

– Vår bedömning är att slutsatserna är giltiga även om räntorna eller energipriserna hamnar på andra nivåer än de vi räknat med, säger Annamaria Sandgren.

Annamaria Sandgren och hennes kolleger har gjort motsvarande beräkningar även för de två andra demonstrationssajterna inom Cityfied som ligger i Spaninen respektive Turkiet.

– Resultaten är liknande för de andra demosajterna. Skillnaden är framförallt att åtgärderna ger ännu större klimatnytta där, säger Annamaria Sandgren.

Det beror på att husen i Turkiet värms med kol, och i Spanien med gas före renoveringen och med träflis efter renoveringen. Fastigheterna i Lund var kopplade till fjärrvärmenätet redan innan renoveringen, och i Lund är fjärrvärmen sedan en tid tillbaka helt fossilfri.
 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.