Meny

Snabb process fram till färdiga hus i Valsta

Snabb process fram till färdiga hus i Valsta

Valsta centrum i Sigtuna kommun har fått ett rejält ansiktslyft. Inte minst tack vare de sex nya bostadshus som Sigtunahem byggt intill den gamla centrumbyggnaden. Byggprocessen gick snabbt och smidigt med hjälp av Sabos ramavtal med Lindbäcks för så kallade Kombohus Plus. Nu nomineras de nya bostadshusen till Årets Bygge 2017.

I mars 2013 gick Sigtunahem ut med en förfrågan till de tre entreprenörer som har ett ramavtal med Sabo för Kombohus Plus. Ambitionen var att förtäta runt centrum i miljonprogramsområdet Valsta i Sigtuna  kommun. Peter Sohlberg, projektchef på Sigtunahem, berättar att det föll sig naturligt att välja Kombohus Plus för förtätningen.

– Vi på Sigtunahem har byggt mycket typhus. Det började med Peabs PGS 2010. Sedan dess har vi byggt många olika slags typhus, säger han.

Han listar flera fördelar som han upplevt med standardiserat byggande i såväl projektet i Valsta som i andra projekt med typhus. Det är bland annat att byggprocessen går fort och att han som beställare har en klar bild av både slutprodukt och prisnivå redan tidigt i planeringsskedet.

– Personligen tror jag att standardiserade moduler är framtiden för byggbranschen. Utöver att det går fort att bygga så får man en torr och snygg byggarbetsplats och färre fel i slutprodukten, det får vi bekräftat på besiktningarna, säger han.

För förtätningen i Valsta valde Sigtunahem Sabos Kombohus Plus som är ett punkthus på 5–8 våningar.

De två åttavåningshusen har en sockelvåning av trä, precis som de fyra lägre huset. Träet anspelar på husens stomme av trä samtidigt som det skapar en gemensam identitet för alla sex hus.
Foto: Elin Bennewitz

Sabos satsning på Kombohus inleddes 2010 och syftar till att pressa priserna vid nybyggnation. Det första Kombohuset hade 2–4 våningar, därefter upphandlades ramavtal för Kombohus Plus och sedan april 2015 finns även Kombohus Mini där fokus ligger på yteffektiva ettor och tvåor.

Ramavtalen ger Sabos medlemsföretag – de kommunala bostadsbolagen – möjlighet att få nyckelfärdiga hus till ett fast, lågt pris. Eftersom husen i grunden är färdigprojekterade går byggprocessen snabbare samtidigt som bostadsbolagets egna konsultkostnader blir lägre än i ett traditionellt projekt. Bostadsbolaget slipper också göra en egen upphandling enligt LOU, det räcker med en förnyad konkurrensutsättning inom den begränsade gruppen av entreprenörer som har ramavtal.

De tre entreprenörer som har ramavtal för Kombohus Plus är Lindbäcks, NCC och Skanska. Av Sigtunahems förfrågan framgick det att de ville ha små yteffektiva lägenheter i olika storlekar, alltså små tvåor, små treor och så vidare. När förfrågan kom satte sig arkitekten Henric Munde, som då jobbade på White men numera är anställd av Nyréns Arkitektkontor, ner och justerade planlösningarna i Lindbäcks Kombohus Plus. Han var med och tog fram konceptet för Lindbäcks Kombohus Plus redan 2012 i samband med Sabos ramupphandling och var därför väl förtrogen med husen. Lindbäcks vann upphandlingen och Henric Munde blev ansvarig arkitekt för projektet.

– Lindbäcks Kombohus Plus har en viss inbyggd flexibilitet. Det som skiljer husen i Valsta från standardutförandet av Lindbäcks Kombohus Plus är att vi har ändrat planlösningen så att det är fler och mindre lägenheter. Då blir också hyran lägre vilket var en viktig drivkraft för Sigtunahem. Valsta är ett område som har det tufft socioekonomiskt, säger Henric Munde.

Per Burman, projektchef på Lindbäcks, Henric Munde, arkitekt på White (numera Nyréns), och Peter Sohlberg, projektchef på Sigtunahem, har alla jobbat med de nya bostadshusen i Valsta centrum.
Foto: Elin Bennewitz

I Valsta centrum står nu sex nya hus, alla en modifierad form av Lindbäcks Kombohus Plus. De rymmer lägenheter på 1–4 rum och kök. Samtliga lägenheter är små och yteffektiva, lägenheterna på två rum och kök är till exempel på 39 kvadratmeter och de på tre rum och kök är 53 kvadratmeter. I sitt standardutförande innehåller Lindbäcks Kombohus Plus 1–4 rum och kök i storleksordningen 45–80 kvadratmeter.

– En liten trea på 53 kvadrat är kanske inte främst lockande för en kärnfamilj. Men för till exempel ett singelhushåll med ett barn på halvtid blir en liten trea, som har ungefär samma hyra som en normalstor tvåa, ett lockande alternativ, säger Henric Munde.

Två av de sex nya husen i Valsta är åttavåningshus. De är hopbyggda med centrumbyggnaden och står på var sin sida om huvudentrén. Övriga fyra hus är med sina fem våningar något lägre och står på rad på andra sidan torget mitt emot centrumbyggnaden.

Totalt rymmer de sex husen 210 lägenheter, varav 168 stycken är upplåtna som hyresrätter av Sigtunahem. Övriga är bostadsrätter då Sigtunahem sålt det ena åtta-våningshuset till Magnolia som i sin tur sålt lägenheterna som bostadsrätter.

De fyra lägre husen binds samman två och två av en sockelvåning av trä. Den döljer parkeringsplatserna samtidigt som den skapar en upphöjd innergård mellan husen.
Foto: Elin Bennewitz

Projektet genomfördes i samband med att centrumbyggnaden i Valsta rustades upp. Ambitionen att skapa ett trevligt centrumområde satte också sin prägel på utformningen och placeringen av de nya bostadshusen.

– Det var en del av mitt uppdrag som arkitekt att skapa en trygg miljö med centrumkänsla. Tidigare var det inte mer än en parkeringsplats framför en nedgången centrumbyggnad.

Per Burman, projektchef på Lindbäcks, minns tillbaka på hur Valsta centrum såg ut tidigare.

– Det såg ut som en gammal flygplatsparkering här, säger han.

Peter Sohlberg, projektchef på Sigtunahem, instämmer.

– Jag vet inte hur många skrotbilar som stod övergivna på parkeringen när vi skulle börja bygga. Men det var flera stycken som vi fick frakta bort, säger han.

Samtidigt som Sigtunahem byggt bostäder på delar av den gamla parkeringsplatsen har kommunen satsat på att skapa en mer torglik miljö, även om det fortfarande finns gott om parkering för den som tar bilen till Valsta centrum. Kommunen har bland annat gjort i ordning en lekplats i ena hörnet och investerat i dekorativ stenläggning på delar av ytan.

Den gamla centrumbyggnadens takbjälklag sticker in en bit i de två nya husen som byggts intill eftersom bjälklagen fick inte kapas av. Därför fick de nya husen en anpassad takhöjd i bottenplan.
Foto: Elin Bennewitz

För att komma bort från parkeringsplatskänslan arbetade Henric Munde med placeringen av de sex huskropparna. De två höga husen som flankerar centrumbyggnaden har fått sin placering för att bilda en typ av portmotiv till centrumbyggnaden.

– Även om de är bostadshus är de den högsta punkten i centrum och bildar en form av landmärke, säger han.

De fyra lägre husen fyller flera funktioner. Dels skärmar de av mot Valstavägen som går längs med platsen, och dels hjälper de till att rama in det som numera är en torgyta men tidigare bara upplevdes som en parkeringsplats. För att skapa en varmare känsla på torget har alla de sex nya husen en sockelvåning med fasad av gran. I bottenvåningarna finns lokaler för affärer och restauranger för att bidra till liv runt torgytan.

Ett annat grepp som Henric Munde tog till var att ge de fyra lägre husen har sadeltak.

– Sadeltak är ett klassiskt villamotiv som signalerar bostad. Ett centrum kan lätt kännas ödsligt och lite otryggt när alla affärer är stängda, men bostadshusen motverkar det. Bostadshus gör att en plats känns befolkad hela dygnet, säger Henric Munde.

Henric Mundes första tanke var att de parkeringsplatser som hör till de nybyggda husen skulle grävas ner.

– Först tänkte jag att självklart måste vi göra det för att komma bort från känslan av parkeringsplats här i centrum. Men vi insåg ganska snabbt att det inte fanns ekonomi för det, säger han.

Mellanrummet mellan de mittersta av de fyra lägre husen skapar ett naturligt flöde från busshållplatserna på andra sidan in mot torget och centrumbyggnaden.
Foto: Elin Bennewitz

Projektgruppen fick tänka ett varv till. Bostadshusens parkeringar ligger nu dolda i sockelvåningen i de fyra lägre husen. Sockelvåningen binder ihop husen två och två och mellan de två mittersta husen är det fri passage från busshållplatserna på Valstavägen in mot torget.

– I stället för att svära över att vi inte kunde gräva ner parkeringen hittade vi en lösning som tillför något. Sockelvåningen som döljer parkeringen mellan husen gör dels att bostadshusen får en privat gård på parkeringens tak en våning upp från torget, och dels att det skapas en passage med ett tydligt flöde från bussvägen in mot centrumbyggnaden, säger Henric Munde.

Per Burman tycker att samarbetet med Henric Munde fungerat exceptionellt bra från start. Han menar att det särskilt märkts i de frågor där Lindbäcks Kombohus Plus fått justeras från grundkonceptet. De två hus som flankerar centrumbyggnaden har till exempel fått anpassas till den befintliga centrumbyggnaden. Takbjälklagen sticker nämligen ut från centrumbyggnaden och konstruktionen tillåter inte att de kapas av. Därför fick deras placering bestämma takhöjden på de två nya husens bottenvåning, centrumbyggnadens bjälklag går helt enkelt en bit in i de nya husen.

– Det är en stor fördel för oss att ha en arkitekt som förstår hur volymbyggande går till. Det är betydligt lättare att anpassa huset efter volymerna än tvärt om. Även om vi inte har några standardvolymer så har vi vissa mått som vi vill att arkitekten förhåller sig till, säger han.

De två åttavåningshusen har vit fasad precis som de äldre husen i Valsta.
Foto: Elin Bennewitz

Lindbäcks har jobbat med industriellt träbyggande i över tjugo år nu. De bygger volymelement i sin fabrik i Piteå där de färdigställs med installationer, inredning och ytskikt. Elementen transporteras sedan till byggarbetsplatsen där byggtiden blir kort och med minimal störning för omgivningen.

– Att byggtiden är kort är en fördel för de flesta projekt. Det är särskilt viktigt i projekt som det här där platsen runt byggarbetsplatsen måste leva under byggtiden, säger Per Burman.

Monteringen av husen i Valsta tog cirka en halv vecka per våningsplan, eller cirka fyra veckor per hus. Till det tillkommer bland annat tiden för grundläggning. Husen byggdes parvis, och för varje huspar var den totala byggtiden cirka 7–8 månader. Husen blev klara för inflyttning etappvis mellan september 2015 och juli 2016.

– Arbetena i vår fabrik gör vi parallellt med grundläggning och andra förberedande arbeten på platsen så det tillkommer ingen extra byggtid för det, säger Per Burman.

Grundläggningen var en av de stora utmaningarna i projektet. En första utmaning kom när projektgruppen fick klart för sig att både fjärrvärmen, huvudvattenledningen och elkablar låg nedgrävda precis där de skulle grundlägga.

– Vi fick flytta ledningarna helt enkelt. Det fick bli snabba ryck så att vi kunde hålla tidplan och börja grundläggningen som planerat, säger Peter Sohlberg.

En annan utmaning med grundläggningen var att berget på platsen visade sig variera mycket i höjd.

– För att klara det fick vi skruvpåla oss ner, det gäller under alla sex husen, säger Peter Sohlberg.

De nya bostadshusen i Valsta i korthet

Byggherre: Sigtunahem.

Totalentreprenör: Lindbäcks Bygg.

Arkitekt: White Arkitekter.

VVS-konsult: Pelator.

Elkonsult: LB-Elkonsulten.

Akustikkonsult: Tyréns.

Konstruktör betong: WSP.

Geoteknikkonsult: WSP.

Mark- och VA-konsult: WSP.

Brandkonsult: Brandskyddslaget.

Ventilationsentreprenör: GK.

Elentreprenör: Bravida.

Rörentreprenör: Sunnebjer & Riemer.

Markentreprenör: JM Entreprenad och MJ Contractor.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: cirka 200 miljoner kronor.

Totalkostnad: cirka 300 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

 

Ny stadsdel formas digitalt

Standardiserade handlingar hjälper Hangar 5 att växa fram.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ny-stadsdel-formas-digitalt-28588

Den skrivande ingenjören

Nu kommer civilingenjören Magnus Montelius efterlängtade uppföljare Åtta månader.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/den-skrivande-ingenjoren-28511

Är norrmännens säkerhetstänk bättre?

Byggindustrin försöker ringa in lik­heter och skillnader i grannländernas säkerhetsarbete.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ar-norrmannens-sakerhetstank-battre-28515

Bitarna som ska få anläggning att lyfta

Fyra konkreta åtgärder som kan bli viktiga hörnstenar när sektorn lägger framtidspusslet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bitarna-som-ska-fa-anlaggning-att-lyfta-28506

"Pappa såg arbetskamrater falla"

Britt-Marie Johansson Dufwas pappa är en av byggarbetarna på den legendariska bilden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pappa-sag-arbetskamrater-falla-28510

Nu finns bygghjälmen som tål sneda slag

Nawar Toma och hans femmannaföretag Guardio är först på bollen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/nu-finns-bygghjalmen-som-tal-sneda-slag-28505

Norge planerar undervattenstunnlar och flytande broar

Största vägprojektet i Norges historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norge-planerar-undervattenstunnlar-och-flytande-broar-28504

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Jimmy Bengtsson om vägen till toppen

"Jag har bara bytt jobb på riktigt en gång och det var när jag började på Arcona."
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jimmy-bengtsson-om-vagen-till-toppen-28499

Vem har ansvaret?

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens säkerhetsansvar?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vem-har-ansvaret-28467
Cecilia Österman är arbetsmiljöforskare och utbildare.

”Doktor i sunt förnuft”

Cecilia Österman är expert på arbetsmiljö.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/doktor-i-sunt-fornuft-28465