Meny

Hela EU ska få lära av renoveringen i Lund

Hela EU ska få lära av renoveringen i Lund

Energieffektiviseringen och renoveringen av miljonprogrammet i Linero i Lund har fått stå modell i EU-projektet Cityfied. Men för fastighetsägaren LKF – och ­hyresgästerna – var det bara en liten del av omvandlingen. Arbetet började långt innan Cityfied blev till och pågår än i dag, även om EU-projektet avslutades i april.

När Linero var nybyggt var det ett populärt och attraktivt område. Arkitekten Sten Samuelsson hade en vision om ”Den vita staden” och ritade ljusa lägenheter med södervända uteplatser och balkonger. En klar dag kunde de nyinflyttade hyresgästerna sitta på balkongen och se Danmark i fjärran. Det var 28 i det närmaste identiska huskroppar, med totalt 681 lägenheter. 

Men inte långt efter att sista huslängan stod klar 1972 började området dras med mer negativa associationer.

Tidigare utgjorde Vikingavägen en barriär. Nu binder nya gång- och cykelvägar samt nybyggda passivhus ihop områdets bägge delar.
Foto: Elin Bennewitz

Hela 55 procent av ytorna i området var asfalterade, och den breda Vikingavägen, som delar området mitt itu, utgjorde en besvärlig barriär. Grönska och växtlighet tillkom genom åren i ett försök att lyfta området. Men effekten uteblev. I stället bidrog den till en känsla av otrygghet för dem som klev av bussen vid Vikingavägen och skulle promenera hem genom området. Med tiden blev husen slitna. Hyrorna var bland de lägsta i Lund, och i lokaltidningarna nämndes området i samband med rubriker om skadegörelse, gängrån och andra oroligheter.

Fastighetsägaren LKF bestämde sig för att satsa i området. Startskottet gick 2003. När Lunds kommun tog fram en detaljplan 2010 såg de en möjlighet att ta ett helhetsgrepp för att ytterligare lyfta området. Nu skulle man förtäta längs med vägarna, förstärka centrum och skapa en känsla av stad med naturliga mötesplatser snarare än förort.

Markus Paulsson, projektledare för Cityfied i Lund, berättar om projektet i samband med avslutningskonferensen. ”Cityfied är egentligen bara grädde på moset i utvecklingen av Linero.”
Foto: Elin Bennewitz

I dag är omvandlingen ett faktum. 

– Mycket har hänt. Tidigare vet jag att folk cyklade runt Linero i stället för genom stadsdelen när de var på väg in till stan. Nu finns här ett utbud som lockar, och folk inte bara passerar, utan har ärenden hit, säger Håkan Nilsson, fastighetschef LKF.

Längs med Vikingavägen ligger nya gång- och cykelvägar samt nybyggda passivhus, och i centrum finns nya lokaler och butiker. Det finns också nya parkeringar, vägar, cykelvägar och parker. Samtidigt har de gamla miljon-programshusen söder om Vikingavägen, i kvarteret Eddan, renoverats med stambyte och
energieffektiviserats inom projektet Cityfied. 

Fredrik Altin är byggprojektledare på LKF och har varit ansvarig för ombyggnaden av Eddan. Han berättar att Eddan drogs med många problem före renoveringen. Området hade en jämförelsevis hög användning av värme, vatten och el med obalans i värmesystemet och stora kulvertförluster. I badrummen var det ofta vattenskador, bland annat till följd av felaktigt fall på golvet. En annan säkerhetsrisk var ojordade el-uttag utan jordfelsbrytare. Dessutom var utemiljön sliten och området fick ständigt låga värden i utvärderingar av trygghet och attraktivitet.

– Folk uppgav att de trivdes i sina lägenheter. Men inte i området, säger Fredrik Altin.

I samband med renoveringen flyttade LKF sophanteringen från de gamla sophusen och ner under mark.
Foto: : Elin Bennewitz

LKF identifierade en rad åtgärder som skulle vidtas i Eddan. En viktig del var nödvändigt underhåll med stambyte, byte av vattenledningar och installation av jordfelsbrytare och jordade uttag. För att öka trivseln och tryggheten i området ersatte LKF gamla parkeringslängor och sophus med öppna parkeringsplatser och underjordiska sophus. De tvättade fasaderna och husen fick nya entréer med porttelefon. 

Åtgärderna för energieffektivisering var bland annat individuell mätning och debitering av varmvatten, byte till LED-belysning, sex nya undercentraler för fjärrvärme, 1 000 kvadratmeter solceller samt byte av fönster och utfackningsväggar.

Renoveringen av husen på norra sidan, i kvarteret Havamal, pågår för fullt. Eddan är något större än Havamal, med 14 huskroppar och 379 lägenheter. 

Som en del av omvandlingen av området har projektets aktörer också satsat på att skapa lokala anställningar och praktikplatser för dem som bor i området.

– Snart har vi från LKF:s sida lagt ner 1 miljard kronor på omvandlingen av Linero. Vi känner att vi fått bra utdelning för pengarna. Både tryggheten och trivseln har ökat successivt i våra kundenkäter, säger Håkan Nilsson.

Ombyggnaden av kvarteret Havamal pågår för fullt. Den görs enligt samma princip som renoveringen av kvarteret Eddan men med vissa justeringar. Till exempel satsar LKF på ännu fler solceller i kvarteret Havamal.
Foto: Elin Bennewitz

För LKF är det viktigt att hyrorna i de gamla husen på Linero inte skjuter i höjden. Hyresgästerna ska kunna bo kvar både under och efter renoveringen.

– Linero är ett av de billigaste områdena i Lund. Om vi höjer hyrorna här, vart ska folk då ta vägen? Genom de nybyggda passivhusen, där standarden och hyrorna är högre, har vi ändå kunnat diversifiera området, säger Fredrik Altin.

LKF:s hyror sätts enligt den så kallade Lundamodellen. Den tar hänsyn till bostadsyta och lägenhetens invändiga standard. Det innebär att många av satsningarna på Linero, till exempel energieffektiviserings-åtgärderna som skett inom ramen för Cityfied, inte speglas i hyresnivån. Däremot innebär stambytet en hyreshöjning eftersom badrummen samtidigt fick nya ytskikt. I köken har LKF däremot valt att behålla den gamla inredningen för att hålla hyrorna låga. I snitt har hyrorna ökat med 11–13 procent i samband med renoveringen. Delar av höjningen härrör från frivilligt vald standardhöjning från hyresgästernas sida. Till exempel var det möjligt att välja att få sin balkong inglasad.

Cityfied i korthet
 • Cityfied var ett femårigt EU-projekt som startade i april 2014. Syftet var att ta fram och demonstrera innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre bostadsområden.
 • Tre demonstrationssajter valdes ut: Lund, Laguna de Duero/Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet. De totala investeringarna i Cityfied uppgår till 48,6 miljoner euro varav 27 miljoner är bidrag från EU där 5,5 miljoner euro gått till den svenska delen av projektet.
 • Erfarenheterna från demonstrationssajterna spreds vidare till andra städer. Elva städer, bland annat de svenska kommunerna Värmdö och Huddinge, har följt projektet från start och valt ut egna bostadsområden för att se hur de kan tillämpa lösningarna. Dessutom finns ett nätverk av ytterligare cirka 40 städer som fått kontinuerlig uppdatering om projektets resultat.

Läs mer här: lund.se/cityfied.

Åtgärder för energieffektivisering på Linero

Inom ramen för Cityfied åttog LKF sig att minska den köpta energin till kvarteret Eddan på Linero med 30 procent. Så här gjorde de:

Led-belysning

 • All fastighetsbelysning är bytt till LED.

Individuell mätning och debitering av varmvatten

 • Enligt LKF har den individuella ­debiteringen av varmvatten gett god effekt. Hyresgästerna har ­minskat sin användning avsevärt.

Förbättrad fjärrvärme

 • Tidigare fanns en enda undercentral för samtliga fastigheter. Långa kulvertar fördelade värmen mellan fastigheterna med stora kulvertförluster som följd. Dessutom var det svårt att reglera värmen mellan fas­tigheterna. Det var ofta varmt nära undercentralen men kallt längre bort. Nu finns sex nya undercentraler, vilket minskar kulvertförlusterna med cirka 350 MWh per år.
 • Noda, ett smart värmesystem som manipulerar värmen i lägenheterna, är installerat i undercentralerna. Noda använder väderprognoser och andra data för att kunna sänka temperaturen i lägenheterna med bibehållen komfort. Injusteringen av värmesystemet är inte färdig ännu och Noda aktiveras först efter det. Generellt brukar Noda ge besparingar på cirka 10 procent, och man räknar med liknande resultat på Linero.

Värmepump

 • Luftvärmepumpar installerades i anslutning till fjärrvärmeundercentralerna för att ytterligare minska andelen köpt energi, eftersom köpt energi var fokus i Cityfied. I den pågående renoveringen av kvarteret Havamal blir det inga värmepumpar. I stället satsar LKF på fler solceller. Eftersom fjärrvärmen i Lund är fossilfri ser LKF det inte som ett självändamål att minska fjärrvärmeanvändningen.

Solceller

 • Totalt 1 000 kvadratmeter solceller har installerats. De finns på taken till de huslängor som har fjärrvärme­undercentral och tvättstuga, eftersom elbehovet är störst där.
 • Den installerade effekten är 153 kW och den beräknade årsproduktionen är 140 MWh. Solcellerna är anslutna till elnätet, dit cirka 60 procent av den producerade elen exporteras. Cirka 20 procent av fastighetselen täcks av solcellerna.

App för hyresgästerna

 • För att sporra hyresgästerna att minska sin energianvändning utvecklade Kraftringen Energi, en av de svenska Cityfiedparterna, en visualiseringslösning. Det finns i dag både en app att ladda ner och en skärm uppsatt i området. 
 • Enligt Kraftringen har hyresgästernas intresse för att följa energianvändningen varit blygsam.

Förbättrat klimatskal

 • En del av fönstren i Eddan byttes för 20 år sedan. De fick vara kvar, men övriga fönster byttes ut till ­moderna fönster med lågt U-värde. 
 • Tilluften kommer genom vädringsluckor, som förbättrades i samband med fönsterbytena. Det blev till exempel möjligt att ha ett mindre luftflöde utan att stänga helt.
 • Utfackningsväggarna byttes ut och blev mer välisolerade.
 • Tilläggsisolering lades på vinden.

Laddstolpe

 • En snabbladdare för elbilar har installerats på området. I dagsläget är det fritt fram att ställa bilen och ladda den. På sikt kan det bli aktuellt att hyra ut platsen, och om intresset är stort är det möjligt att bygga ut med fler laddare.
Före och efter renoveringen i siffror

Energianvändning

 • Totalt före renovering: Cirka 140 kWh per kvadratmeter och år.
 • Fastighetsel före renovering: Cirka 10 kWh per kvadratmeter och år.
 • Fjärrvärme före renovering: Cirka 130 kWh per kvadratmeter och år.
 • Totalt efter renovering: Cirka 96 kWh per kvadratmeter och år.
 • Fastighetsel efter renovering: Cirka 17 kWh per kvadratmeter och år.
 • Fjärrvärme efter renovering: Cirka 79 kWh per kvadratmeter och år.

Miljöpåverkan

 • Minskning av energianvändning: Cirka 30 procent.
 • Primärenergibesparing: Cirka 3 procent. 
 • Minskning av koldioxidutsläpp: Cirka 5 procent.

Mätvärdena är preliminära. Det finns ännu inte ett helt års mätvärden efter renoveringen. Dessutom är injusteringen av värmesystemet inte avslutad. Energianvändningen kan bli ännu lägre när injusteringen är klar. Till exempel uppskattar projektgruppen att primärenergibesparingen kan bli 18 procent och minskningen av koldioxidutsläppen 20 procent.

Ny stadsdel formas digitalt

Standardiserade handlingar hjälper Hangar 5 att växa fram.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ny-stadsdel-formas-digitalt-28588

Den skrivande ingenjören

Nu kommer civilingenjören Magnus Montelius efterlängtade uppföljare Åtta månader.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/den-skrivande-ingenjoren-28511

Är norrmännens säkerhetstänk bättre?

Byggindustrin försöker ringa in lik­heter och skillnader i grannländernas säkerhetsarbete.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ar-norrmannens-sakerhetstank-battre-28515

Bitarna som ska få anläggning att lyfta

Fyra konkreta åtgärder som kan bli viktiga hörnstenar när sektorn lägger framtidspusslet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bitarna-som-ska-fa-anlaggning-att-lyfta-28506

"Pappa såg arbetskamrater falla"

Britt-Marie Johansson Dufwas pappa är en av byggarbetarna på den legendariska bilden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pappa-sag-arbetskamrater-falla-28510

Nu finns bygghjälmen som tål sneda slag

Nawar Toma och hans femmannaföretag Guardio är först på bollen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/nu-finns-bygghjalmen-som-tal-sneda-slag-28505

Norge planerar undervattenstunnlar och flytande broar

Största vägprojektet i Norges historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norge-planerar-undervattenstunnlar-och-flytande-broar-28504

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Jimmy Bengtsson om vägen till toppen

"Jag har bara bytt jobb på riktigt en gång och det var när jag började på Arcona."
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jimmy-bengtsson-om-vagen-till-toppen-28499

Vem har ansvaret?

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens säkerhetsansvar?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vem-har-ansvaret-28467
Cecilia Österman är arbetsmiljöforskare och utbildare.

”Doktor i sunt förnuft”

Cecilia Österman är expert på arbetsmiljö.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/doktor-i-sunt-fornuft-28465