Meny

Storsatsning på hantverkskunnandet

Storsatsning på hantverkskunnandet

Certifiering gesäll- och mästarbrev för murare finns med i en satsning ned syfte att stärka hantverkarrollen på mur- och putsområdet. Detta skulle kunna stå modell för liknande arbetet på andra håll inom byggsektorn, anser byggnadskonstruktören Tomas Gustavsson och lektorn Nils-Eric Anderson.

”SPEF:s satsning på kompetensuppbyggnad, återupptagandet av gesäll- och mästarprover samt samarbetet med Institutionen för Kulturvård skulle med fördel kunna stå som modell för satsningar i andra delar av byggbranschen”, skriver Tomas Gustavsson och Nils-Eric Anderson, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, Mariestad.

I samband med Nordbygg i år utdelades för första gången på cirka 40 år gesäll- och mästarbrev för murare. Utdelningen av breven ingår som en del i en satsning på utbildning av hantverkare som sjösatts av Sveriges murnings- och putsentreprenörförening, Spef. Satsningen innehåller flera komponenter som syftar till att stärka hantverkarrollen på mur- och putsområdet.

I strategin för vidareutbildning av murningshantverkare ingår också planer för en koppling till Göteborgs universitets utbildningsprogram för bygghantverk. Aktiviteterna för att stärka hantverkarrollen inom mur- och putsområdet skulle med fördel kunna stå som modell för motsvarande satsningar i andra delar av det nutida byggandet.

För att stärka hantverkskunnandet och garantera hög kvalitet i utförandet på mur- och putsområdet har Spef bestämt att medlemsföretagen ska genomgå certifiering, Certifierad fasad entreprenör CFE. I certifieringen ingår att hantverkarna i Spef-företagen ska genomgå en dags fortbildning i murning och en dag i putsning. Utbildningen sker ute på respektive företag, i regi av en lärargrupp som också haft Spefs:s uppdrag att utarbeta kursinnehållet. Under 2011 och första delen av 2012 har putsningsdelen i utbildningen genomförts hos i stort sett alla Spef-företag. Samtidigt har kursinnehållet i murningsdelen utarbetats och murningsutbildningen genomförts hos cirka 25 procent av medlemsföretagen.

Enligt planerna ska också murningsdelen av CFE vara genomförd våren 2013.

I certifieringen ingår att det i alla medlemsföretag ska finnas minst en person som genomgått kurs för behörighet att leda murnings- och putsarbeten i klass I. Denna kurs har funnits under en längre period, men har i samband med att certifieringen genomförs arbetats om och samordnats med certifieringsutbildningen av hantverkare.

Som en ytterligare del i Spef:s utbildningssatsning har föreningen i samarbete med Hantverksrådet initierat att möjligheter för hantverkare att avlägga gesäll- och mästarbrev återinförts. Vid Nordbygg i mars i år delades fem mästarbrev och tre gesällbrev ut, och man avser att framöver årligen erbjuda intresserade hantverkare att genomföra dessa prov.

I arbetet med nämnda utbildningsinsatser har ett nära samarbete med institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet inletts. Vid institutionens avdelning i Mariestad (tidigare Hantverksskolan Dacapo) finns ett program för bygghantverk. I detta ges fördjupad utbildning inom bland annat murat och putsat byggande. Utbildningen är framför allt inriktad mot byggnadsvård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, men man är från institutionens sida intresserad av att också tillgodose utbildningsbehov för kvalificerat hantverksinriktade delar av mer konventionell byggproduktion.

I framtiden planerar man nu ifrån Kulturvårds sida att öppna möjligheter för yrkesverksamma murare med intresse för förkovran inom hantverket, att läsa delar av kursutbudet i bygghantverksprogrammet i Mariestad som enstaka kurser, till exempel listdragning, valvslagning, muraltekniker och liknande. Detta möjliggör en fortsatt kompetensuppbyggnad för murare, som komplement och påbyggnad till det utbildningspaket som Spef initierat och genomför, en kompetensuppbyggnad som också kommer Spef-företagen till del. För Institutionen för kulturvårds del betyder kopplingen det positiva att rekryteringen av studenter med yrkeserfarenhet kan komma att underlättas.

För murare som väljer att läsa Kulturvårds bygghantverksprogram kan i framtiden också möjligheter öppnas att tillgodoräkna sig delar av Spef-utbildningarna samt gesäll- och mästarkompetens i en examen. Eftersom Bygghantverksprogrammet vid Kulturvård i Mariestad i dag ingår i Göteborgs Universitet innebär det att dessa erfarenheter och den kompetens man därigenom skaffat sig kan komma att bli delar i en akademisk bildningsgång.

I detta sammanhang öppnas nya, spännande perspektiv. Murning och putsning, liksom en del andra hävdvunna hantverksområden, bygger på praktisk erfarenhetsgrund med tusenåriga anor. Kunskapsuppbyggnad inom hantverksyrken kan i stor omfattning ske genom inflöde av kunskap från ingenjörsvetenskap och naturvetenskap. Men kunskapsuppbyggnad på hantverkssidan borde också få ske på för hantverket mer självständiga vägar. I dag sker FoU inom hantverksområdet framför allt genom inflöde av kunskap från ingenjörsvetenskap, men kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete för hantverksbaserat arbete borde i större omfattning ske på dess egna villkor, och med kännedom om dess natur som grund.

Samarbetet mellan de av Spef initierade och genomförda utbildningsaktiviteterna och Institutionen för Kulturvård i Mariestad bryter mot ett för hantverksyrkena negativt mönster och kan ses som ett embryo till en fortsatt utveckling av hantverk som bas för akademisk bildning. Och i en förlängning med möjlighet till FoU-verksamhet med inriktning mot modernt, kostnadseffektivt murat och putsat byggande vid det av Institutionen för Kulturvård nystartade Hantverkslaboratoriet i Mariestad.

Diskussioner om samverkan kring kortare kurser och uppdragsutbildningar, bland annat som spetsubildningar inom mur- och putssidan, förs också med Institutionen för Kulturvård/Mariestad, Chalmers, Högskolan på Gotland, Statens Fastighetsverk och Mariestads kommun som deltagande parter.

Spef:s satsning på kompetensuppbyggnad för mur- och putsningshantverkare, återupptagandet av gesäll- och mästarprover samt samarbetet med Institutionen för Kulturvård skulle med fördel kunna stå som modell för liknande satsningar i andra delar av byggbranschen.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.