Meny

"Låt beställaren återta makten"

"Låt beställaren återta makten"

Offentliga byggprojekt har en tendens att skena i kostnader, mycket på grund av bristande konkurrens. Politikerna borde ställa större krav på offentliga beställare att utvärdera alla alternativ på marknaden, skriver CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren.

På senare år har vi sett flera exempel på offentliga byggprojekt där kostnaderna har blivit väsentligt mycket högre än det var tänkt från början. Ett exempel är bygget av Nya Karolinska, där kostnaderna med råge har överskridit budgeten. Grundorsaken stavas ”bristande konkurrens”. Inte sällan har bara ett enda företag fått lämna anbud, vilket förstås innebär att de vinner upphandlingen och därmed kan styra både priser och villkor. I längden blir byggbranschens bristande konkurrensen ett samhällsproblem, eftersom skattebetalarnas pengar förbrukas snabbare än det var tänkt vid allmännyttiga byggprojekt. För att få till en förändring krävs att offentliga beställare utnyttjar möjligheterna med delad entreprenad. Då får även mindre aktörer chansen att vara med och konkurrera om delaktighet i byggprojekten, vilket i sin tur banar väg för både högre kvalitet och lägre priser.

Det är synd att ansvariga politiker sällan ifrågasätter de allmännyttiga byggprojektens höga kostnader och om de hade kunnat genomföras billigare. Det verkar inte heller finnas någon vilja att se över upphandlingsförfarandena eller att titta på andra lösningar för ett effektivare byggande inom det offentliga.


Ramarna kan ändras

Argumenten från politiker är ofta att det är marknaden som styr och reglerar prisnivån. Självklart är det så, men när ramarna för upphandlingarna banar väg för endast en aktör att lämna anbud så blir man fundersam. Det borde ligga i de folkvalda representanternas intresse att hitta de vägar som tär minst på de offentliga medlen. Beslutsfattarna har makten att sätta ramarna för exempelvis offentliga beställare, för att på så sätt verka för mesta möjliga konkurrens och kontrollerade priser i byggbranschen.

Upphandlingskraven är så höga att endast ett fåtal stora byggföretag har möjlighet att lämna anbud. Förutom att detta begränsar konkurrensen så uppstår en skev maktfördelning, där det inte är beställarna utan byggentreprenörerna som dikterar villkoren. Många av kraven i upphandlingarna är relaterade till storleken på projektet och ett stort projekt ställer högre krav på omsättning och finansiella medel. Självklart ska vi ha höga krav på entreprenörerna oavsett storlek på projektet, men som byggherre har du makten att välja hur du vill bygga. Ett sätt att öka konkurrensen, utan att riskera kvalitet, är att dela upp projektet i mindre delar. Detta enligt konceptet delad entreprenad, till skillnad från totalentreprenad, där en aktör ansvarar för hela projektet. Genom att låta byggherrar inom offentlig sektor undersöka om delad entreprenad kan vara relevant för ett projekt, kan politiker med enkla medel göra marknaden rättvisare och mer konkurrenskraftig. 

Få vågar testa andra former

Dessvärre verkar få byggherrar idag vare sig våga eller ta sig tid att lyfta blicken för titta närmare på de olika byggentreprenadformer som finns och vad dessa innebär. Det känns enklare att då istället kontraktera ut hela projektet, då många byggrelaterade strukturer utgår från byggprojekt som genomförs på totalentreprenad. Detta tankesätt går dock stick i stäv med samhällets gemensamma intresse av ett kostnadseffektivt byggande. I ett omfattande byggprojekt kan några få procents besparingar betyda miljontals kronor.

Politiker och beslutsfattare behöver idag ställa högre krav på de offentliga beställarna att utvärdera alla de alternativ som finns på marknaden. För detta krävs både mod och vilja från byggherrarna att satsa på alternativ som kan frigöra resurser till andra viktiga samhällsfunktioner.

En väg att uppnå detta som vi tror på är att låta beställarna återta makten, istället för att som nu låta byggföretagen diktera både villkor och pris.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.