Meny
19 november 2019

PBL – praktisk tillämpning och de senaste nyheterna

Välkommen till en heldagsutbildning som ger dig grundläggande kunskaper i 2011 års plan– och bygglag (PBL) och de senaste nyheterna. Utbildningen lägger stort fokus på praktisk tillämpning av lagen. Vi går bland annat igenom de intresseavvägningar som ska göras vid detaljplanering och bygglovsgivning, plansystemet med översiktsplaner och detaljplanering, kraven på byggnader gällande utformning och tekniska egenskaper, rivningslov och marklov samt kommunernas handläggning av ärenden och kommunernas tillsynsansvar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen vid detaljplanering och bygglovsgivning
  • Plansystemet med översiktsplaner och den nya detaljplaneprocessen
  • Kraven på byggnader gällande utformning och tekniska egenskaper
  • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader
  • Kraven på tillgänglighetsanpassning
  • Regler för bygglov och undantag från bygglovsplikt
  • Regler för rivningslov och marklov
  • Kommunernas handläggning av ärenden och tillsynsansvar
  • Handläggningen hos kommunen gällande till exempel startbesked, slutbesked, reglerna kring kontrollansvariga med mera
  • Kommunens sanktionssystem 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som kommer i kontakt med PBL – handläggare, jurister och advokater, byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, särskilt sakkunniga med flera. Utbildningen riktar sig såväl till de som saknar förkunskaper som till de som vill fräscha upp befintliga kunskaper och på ett enkelt sätt få till sig nyheter i lagstiftning och praxis.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att deltagarna ska få en god och bred kunskap om PBL och hur den tillämpas, samt fördjupade kunskaper beträffande särskilt intressanta områden såsom intresseavvägningar och bygglovsprövningen.

Anmäl dig här

Program:

09.00-09.55 Inledning, avtalslagen och entreprenadformer
– Avtalsrättens grunder
– Hur ingås avtal, principen om anbud och accept, avtal som kräver viss form etc.
– Avtals ogiltighet och jämkning av avtalsvillkor
– Rättshandlingar genom ombud, fullmakt
– Olika entreprenadformer och upphandlingsformer, till exempel generalentreprenad och delad entreprenad, utförandeentreprenad och totalentreprenad

10.00-10.45 Grunderna i standardavtalen
– 1 kap, entreprenadens omfattning, grunderna för Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete (ÄTA)
– Ansvar för handlingar, prioriteringsordningar, kompletteringsregler m.m.
– Ansvarsfördelning under upphandling

Ändrings- och tilläggsarbete samt utförande
– 2 kap, Olika typer av ÄTA, När tillkommer ÄTA och Hur ska ÄTA hanteras
– 4 kap, Hur hanteras tider när det uppkommer hinder i entreprenaden? När kan entreprenören forcera på beställarens bekostnad?

12.00 Lunch

13.00-13.30 Entreprenadens utförande
– Fackmässighet
– Hur ska entreprenaden bedrivas avseende byggmöten, organisation?
– Garantitider och garantiansvar

13.35-14.50 Felhantering
– 5 kap, entreprenörens ansvar under entreprenadtiden
– Ansvar för fel
– Skillnader mellan praktisk hantering och juridisk/ekonomisk hantering
– Ansvaret för skada på entreprenaden och på sak/person utanför entreprenaden
– Ansvar efter garantitiden
– Beställarens rätt att reklamera

15.00-15.45 Ekonomi och beställarens makt
– 6 kap. Ska man ha fast pris eller köra på löpande räkning, -fördelar och nackdelar
– Krav på betalning och beställarens rätt att hålla inne betalning, få vite etc.
– Möjligheter att innehålla betalningar

16.00-16.30 Besiktningar, 7 kap
– Genomgång av de olika besiktningarna och deras funktioner

16.30-16.45 Hävning och tvistelösning

16.45-17.00 Frågor och avslutning

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.