Meny

Fråga juristerna

Vite vid försening av fönsterleverans?

Vi har ett avtal med en fönsterleverantör. I avtalet ingår standardavtalet ABM 07. Leverantören har nu uppgett att fönstren kommer att levereras senare än vi avtalat eftersom anställda i den transportfirma leverantören anlitar har gått ut i strejk. Måste leverantören betala vite till oss på grund av detta?

Svar: Om leverantören överskrider den avtalade leveranstiden skall denne betala vite enligt punkt 12 i ABM 07.

Dock anger punkt 10 i ABM 07 att leverantören har rätt till förlängning av leveranstiden bland annat om leverantören hindras att leverera på grund av omständigheter utanför dennes kontroll. Rätten till tidsförlängning förutsätter också att leverantören inte borde ha räknat med förhållandet som orsakar hindret och inte heller rimligen kunnat undanröja följderna av detta samt att leverantören utan dröjsmål underrättar köparen om hindret.

Leverantören måste alltså vidta rimliga åtgärder för att övervinna hindret, i det aktuella fallet till exempel anlita en annan transportfirma om det är rimligt ur kostnadssynpunkt med mera. I det aktuella fallet har leverantören därför sannolikt inte rätt till tidsförlängning utan måste betala vite om leveransen sker senare än ni avtalat.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Har jag rätt till tidsförlängning på grund av otjänlig väderlek? Min beställare är konsument.
Tider
Vi har kommit överens med vår beställare om tidsförlängning avseende entreprenadens färdigställande. Trots överenskommelsen anser sig beställaren ha rätt att utkräva förseningsvite till följd av det senare avlämnandet. Är detta korrekt enligt AB 04?
Tider
Vårt kontrakt hänvisar till ett förseningsvite om tre procent enligt AF-delen och en procent enligt standardavtalet AB-U 07 som rangordnats före AF-delen. Vilken procentsats gäller?
Tider
Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Vi har anmält det som ett hinder till beställaren. Beställaren har meddelat att vi inte får någon tidsförlängning. Har vi inte rätt till tidsförlängning enligt AB 04?
Tider
Får beställaren senarelägga entreprenaden?
Tider
Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?
Tider
Vi har avtalat med vår beställare om att de ska tillhandahålla oss ritningar en viss dag men de är försenade, vilket leder till kostnader för oss. Har vi rätt till ersättning för detta?
Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?
Tider
Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?