Meny

Fråga juristerna

Vem samordnar beställarens kvarboende hyresgäster?

Vi har fått i uppdrag av en privat beställare att såsom totalentreprenör genomföra en ombyggnad av ett flerbostadshus med 60 lägenheter. ABT 06 gäller. Beställaren hävdar att det är vi som totalentreprenör som ansvarar för samordningen av kontakterna med de kvarboende hyresgästerna. Är det korrekt?

Svar: Nej, det ansvar ni beskriver följer varken av er roll som totalentreprenör eller i övrigt av ABT 06. Det samordningsansvar som föreskrivs i ABT 06 kap. 3 § 9 gäller nämligen den tidsmässiga samordningen av entreprenaden och är beställarens ansvar. Notera att kap. 3 § 9 enbart fastställer beställarens tidsmässiga samordning av sina egna och de av denne anlitade entreprenörernas aktiviteter på arbetsområdet. Regeln tar alltså inte sikte på samordningen av beställarens hyresgäster (tredje man).  Syftet med samordningen är att möjliggöra ett rationellt utnyttjande av arbetsområdet, att se till att tidplanen följs och att därmed undvika hinder för berörda entreprenörer. Beställaren svarar själv för kontakterna med hyresgästerna men de av beställaren anlitade entreprenörerna ansvarar var och en av dem för den tidsmässiga samordningen av sina egna och de av var och en av dem anlitade entreprenörernas (underentreprenörernas) aktiviteter på arbetsområdet. Detta gäller såvida ingen separat överenskommelse har träffats i denna fråga.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Avtal
I en upphandling står att debitering sker enligt självkostnadsprincipen med ett entreprenörarvode om 10 %. Kan en upphandlande myndighet redan i upphandlingen bestämma hur stort vårt entreprenörarvode ska vara och hur kan vi skapa oss en uppfattning om slutpriset?
Avtal
Kan man bli upphandlad som totalentreprenör utan att hålla i samordningen eller den övergripande projekteringen? Dvs. kan man handla upp en delad entreprenad som en totalentreprenad?
Avtal
Finns det något begrepp som förklarar upphandlingsformen i generalentreprenörens relation till underentreprenören?
Avtal
Är beställaren bunden av sitt godkännande av den arkitektoniska utformning som entreprenören föreslagit?
Avtal
Av rumsbeskrivningen framgår att vissa perforerade undertaksskivor av visst fabrikat enligt A-ritning ska vara fabriksmålade. På A-ritningen står det att undertaksskivorna ska spacklas och målas. Vilken av uppgifterna ska ligga till grund för vår målningsentreprenörs anbud om AB 04 och AB-U 07 är avtalat?
Avtal
Ska kontraktsbilagor jämställas med kontraktet och rangordnas högst eller som kontraktshandlingar som rangordnas enligt rangordningsregeln?
Avtal
Min fråga är om ABK 09 kan användas mot privatpersoner? Eftersom konsumenttjänstlagen inte är tillämplig vid konsulttjänster så förmodar jag att inte heller ABS 09 eller Hantverkarformuläret är rätt standardavtal i sammanhanget.
Avtal
Vi är underentreprenörer och har lämnat anbud till ett byggbolag gällande markarbeten i en entreprenad. Byggbolaget har nu hört av sig under gällande anbudstid och vill pruta på vårt pris. Kan de göra det?
Avtal
Vi har i uppdrag att utföra en tillbyggnad av ett flerbostadshus. Vår beställare vill nu under pågående entreprenad att vi även ska utföra vissa renoveringsarbeten i flerbostadshuset. Måste vi utföra dessa renoveringsarbeten?
Avtal
Vi får ofta förfrågningar med hänvisning till att vissa arbeten ska utföras ”där så erfordras”. Hur ska begreppet tolkas?