Meny

Fråga juristerna

Uppgifter från elektronisk personalliggare för annat ändamål

Vi har i samband med ombyggnadsarbeten stött på asbest vilket inneburit asbestsanering som utförts av en av oss upphandlad saneringsfirma. Saneringsfirman har i faktura till oss redovisat fler arbetstimmar än vad som framgår av vår elektroniska personalliggare. Får vi åberopa uppgifterna från personalliggaren?

Svar: Om ni använder uppgifter ur den elektroniska personalliggaren för att kontrollera er underentreprenörs anställdas arbetade tid riskerar ni att bryta mot personuppgiftslagen (PUL). Möjligheten att använd uppgifterna från den elektroniska personalliggaren begränsas av 9 § andra stycket d) i personuppgiftslagen. Enligt denna bestämmelse får s k personuppgifter (information som kan hänföras till en fysisk person) inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in. Detta för att skydda den personliga integriteten. Enligt skatteförfarandelagen behövs uppgifterna i personalliggaren för att skatteverket ska kunna göra en avstämning vid kontrollbesök allt i syfte att minska skatteundandragandet och skapa sundare konkurrensförhållanden. Att åberopa personuppgifterna från den elektroniska personalliggaren för att exempelvis kontrollera antalet arbetstimmar torde inte vara förenligt med ändamålet att uppfylla kraven i skatteförfarandelagen (där reglerna om elektronisk personalliggare finns). Om personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt kan den personuppgiftsansvarige utkrävas vite och skadestånd.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?
Tider
Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?
Tider
Hur länge gäller mitt anbud?
Tider
Vi utför mark- och betongarbeten på totalentreprenad (ABT 06) för en beställares räkning inför uppförandet av radhus. För husproduktionen har beställaren upphandlat en sidoentreprenör. Nu har vi drabbats av hinder på grund av att sidoentreprenören inte levererar handlingar till oss i tid (trots påminnelser). Vi har ansvaret för den tidsmässiga samordningen – så vad gör vi?
  •