Meny

Fråga juristerna

Ungefärlig prisuppgift

Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?

Svar: När entreprenörens åtagande inte är uttömmande beskrivet i förfrågningsunderlaget ombeds ofta anbudsgivarna att lämna en budget för åtagandet. En sådan budget är i normalfallet inte bindande för parterna och medför således inte att entreprenören är fråntagen rätten till betalning i enlighet med överenskomna debiteringsprinciper, även om budgeten överskrids. Det förutsätts dock att kostnadsbedömningen är fackmässigt utförd.

När budgetpriset lämnas till en konsument får emellertid inte budgeten överskridas med mer än 15 % såvida inte annan prisgräns har avtalats eller entreprenören har rätt till pristillägg på grund av ÄTA-arbeten eller av annat skäl.

Ibland är konsumentens förfrågningsunderlag så knapphändigt att det inte ens kan ligga till grund för en kvalificerad gissning av priset. Då uppkommer frågan om entreprenören kan reservera sig mot att prisuppgiften ska anses som ett bindande budgetpris. Frågan kompliceras av att försäkringsbolagen som tillhandahåller den obligatoriska byggfelsförsäkringen kräver en prisuppgift för beräkning av försäkringspremien. Beställaren har alltså ofta ett starkt intresse av att få en prisuppgift och entreprenören kan vilja svara med en prisuppgift av en mer obestämd karaktär; en gissning ”mellan tummen och pekfingret”.

Enligt förarbetena till konsumenttjänstlagen kan den bindande verkan av en prisuppgift inte förtas genom ett allmänt hållet förbehåll. Entreprenören blir således i normalfallet bunden av en ungefärlig prisuppgift även om han själv bara sett den som en icke förpliktigande indikation om priset. Det kan finnas ett visst utrymme för prisuppgifter, såsom prisexempel med hänvisning till liknande objekt som entreprenören tidigare har utfört, som inte skulle anses som bindande prisuppgifter. I detta gränsland bör man dock iaktta största försiktighet och – som alltid – dokumentera vad ens uppgifter baseras på för underlag.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Priser
Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt à-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.
Priser
Vi har haft osedvanligt kallt den senaste månaden vilket har påverkat vårt gatuarbete åt kommunen. För att kunna utföra arbetet har vi fått lägga mer kostnader än beräknat på uppvärmning av marken. Kan vi få någon ersättning från kommunen?
Priser
Vi har fått ett kontraktsförslag som omfattar utförande av en större byggentreprenad. I kontraktet finns en option där beställaren har rätt att beställa ytterligare en entreprenad senast år 2013. Vilka möjligheter har vi att justera priserna i avtalet om optionen utnyttjas?
Priser
Vad är skillnaden mellan budgetpris och fast pris?
Priser
Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?
Priser
Har man rätt till ett entreprenörarvode utöver anbudssumman?
Priser
Jag missade kostnaden för ett visst arbete i mitt anbud. Kan jag ta tillbaka anbudet eller komplettera detsamma?
Priser
Finns det en skyldighet att utföra arbeten efter uppnått takpris?
Priser
I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet skall ange à -priser och ibland att man i anbudet skall ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?