Meny

Fråga juristerna

Ungefärlig prisuppgift

Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?

Svar: När entreprenörens åtagande inte är uttömmande beskrivet i förfrågningsunderlaget ombeds ofta anbudsgivarna att lämna en budget för åtagandet. En sådan budget är i normalfallet inte bindande för parterna och medför således inte att entreprenören är fråntagen rätten till betalning i enlighet med överenskomna debiteringsprinciper, även om budgeten överskrids. Det förutsätts dock att kostnadsbedömningen är fackmässigt utförd.

När budgetpriset lämnas till en konsument får emellertid inte budgeten överskridas med mer än 15 % såvida inte annan prisgräns har avtalats eller entreprenören har rätt till pristillägg på grund av ÄTA-arbeten eller av annat skäl.

Ibland är konsumentens förfrågningsunderlag så knapphändigt att det inte ens kan ligga till grund för en kvalificerad gissning av priset. Då uppkommer frågan om entreprenören kan reservera sig mot att prisuppgiften ska anses som ett bindande budgetpris. Frågan kompliceras av att försäkringsbolagen som tillhandahåller den obligatoriska byggfelsförsäkringen kräver en prisuppgift för beräkning av försäkringspremien. Beställaren har alltså ofta ett starkt intresse av att få en prisuppgift och entreprenören kan vilja svara med en prisuppgift av en mer obestämd karaktär; en gissning ”mellan tummen och pekfingret”.

Enligt förarbetena till konsumenttjänstlagen kan den bindande verkan av en prisuppgift inte förtas genom ett allmänt hållet förbehåll. Entreprenören blir således i normalfallet bunden av en ungefärlig prisuppgift även om han själv bara sett den som en icke förpliktigande indikation om priset. Det kan finnas ett visst utrymme för prisuppgifter, såsom prisexempel med hänvisning till liknande objekt som entreprenören tidigare har utfört, som inte skulle anses som bindande prisuppgifter. I detta gränsland bör man dock iaktta största försiktighet och – som alltid – dokumentera vad ens uppgifter baseras på för underlag.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Ska ersättningen för en forcering beräknas enligt samma princip som vid hinderersättning? AB 04 gäller för entreprenaden.
Priser
Vi är inte överens med vår beställare om mervärdesskatt ingår i avtalat fast pris. Enligt kontraktet ska beställaren betala 450 000 kr för arbetet. Vi menar att det är exklusive mervärdesskatt. Vem har rätt? Vi har avtalat om AB 04.
Priser
Vi har kommit överens med vår beställare om ett à-pris för en av beställaren uppskattad mängd jordschakt. Efter arbetets utförande har det visat sig att mängden jordschakt är väsentligt lägre – 1500 kubikmeter i stället för 7 000 kubikmeter (en minskning med cirka 80 procent). Kontraktssumman är totalt på cirka 20 miljoner kronor och avgående är på cirka 1,2 miljoner kronor vilket utgör 6 procent av kontraktssumman. Kan vi få kostnadskompensation? AB 04 gäller.
Priser
Vi har tänkt att skicka ett anspråk på ersättning för väsentlig rubbning till vår beställare. Vi undrar om preskriptionsregeln är densamma som för ÄTA-arbeten? Beställaren har nämligen i AF-delen ändrat i AB 04 kap. 6 § 19 så att krav på ersättning för ÄTA-arbeten måste framställas inom fyra månader istället för sex månader räknat från entreprenadens godkännande. Vad gäller?
Priser
Jag har precis börjat i branschen och har ingen tidigare erfarenhet av standardavtalen. Det är många nya begrepp att lära sig. Vad är det egentligen för skillnad mellan kontraktssumma och entreprenadsumma?
Priser
Vi har kommit överens om att tillämpa självkostnadsprincipen och Formulär LR06 på våra ÄTA-arbeten. Vi vill nu debitera kostnaden för våra resor till och från entreprenaden, har vi inte rätt till det? Beställaren vill inte ta dessa kostnader.
Priser
Vi har en totalentre­prenad på ABT 06 där vi renoverar ett badhus åt kommunen. Det har blivit omfattande ÄTA-arbeten under projektet. Vår ersättning för själva ÄTA-arbetena ser ut att blir tre gånger så hög som vår kontraktssumma. Utöver det vill vi ha ersättning från beställaren för ökad arbetsledning. Beställaren hävdar att vi inte har rätt till det eftersom arbetsledning ingår i våra à-priser. Hur kan vi argumentera för att få betalt?
Priser
Vi har utfört takarbeten på en fastighet. Inför helgen skyddade vi taket med en presenning som vi förankrade ordentligt. Under helgen har presenningen ändå blåst bort och det har regnat in i byggnaden. Vår beställare (fastighetsägaren) har nu skickat ett skadeståndskrav till oss. Är vi skyldiga att ersätta det kravet och går det i så fall på vår försäkring? ABT 06 är avtalsvillkor.
Priser
Vi har fått en faktura från vår underentreprenör för kostnader för handverktyg (skruvdragare, skiftnycklar, skjutmått etc). Vi har avtalat om ett visst timpris per byggnadsarbetare samt ersättning för material och hjälpmedel (+ 15 procent). Vad gäller?
Priser
I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet ska ange à-priser och ibland att man i anbudet ska ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?