Meny

Fråga juristerna

Reklamation av funktionskrav

Hur länge kan en beställare vänta med att göra gällande fel avseende funktion (till exempel energiförbrukning) som kan mätas först efter det att huset har tagits i bruk?

Svar: Om det handlar om en totalentreprenad där ABT 06 är tillämpligt standardavtal så gäller att fel ”som kan konstateras endast genom mätning, provning eller nyttjande” (kap. 7 § 11 andra stycket punkten 2) kan göras gällande under hela ansvarstiden (10 år). Detta gäller även om felet i och för sig hade kunnat upptäckas vid slutbesiktningen.

Vidare framgår av ABT 06 kap. 7 § 2 tredje stycket att ”Om besiktning av funktion inte kan ske i samband med slutbesiktning och detta förhållande inte beror på entreprenören, skall, om inte parterna kommit överens om annat, sådan besiktning ske i form av kompletterande slutbesiktning, så snart förutsättningarna härför föreligger och part påkallat detta.” Det är därför viktigt att endera parten just påkallar en kompletterande slutbesiktning när exempelvis lämplig årstid har infallit. Kostnaderna för den kompletterande slutbesiktningen bekostas av beställaren.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Garantier
Ingår skötselåtgärder under garantitiden i en anläggningsentreprenad?
Garantier
Vår entreprenad ska utföras i två etapper. Beräknad färdigställandetid för etapp två är 18 månader efter etapp ett. Kan vi hävda att etapperna utgör två huvuddelar av entreprenaden och på så vis förkorta garantitiden på etapp ett? AB 04 är avtalsvillkor.
Garantier
Vad innebär det att ha ett garantiansvar som entreprenör?
Garantier
Beställaren kräver en on demand-garanti från mig, vad innebär det?
Garantier
Vilken är den exakta tidpunkten för garantitidens slut?
Garantier
Följer garantin med huset eller den tidigare ägaren vid försäljning?
Garantier
Vilken garantitid gäller vid renoverings- och ombyggnadsarbeten mot privatperson?
Garantier
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Garantier
Vi har renoverat ett pentry i en kontorsfastighet och ställt in en diskmaskin. Efter 6 månader från godkänd slutbesiktning började diskmaskinen strula. Är det vårt ansvar att sköta service och reklamation och vilka garantiregler gäller vid just vitvaror? AB 04 ingår i vårt avtal.
Garantier
Vi har levererat ett monteringsfärdigt småhus till en kund. Modulerna är i sin tur köpta från en underleverantör. Mellan oss och kunden, som är en konsument, gäller AA 05 (Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial). Efter fyra år har spikarna i fasaden börjat rosta och missfärgar fasaden. Har vi något ansvar för att åtgärda detta?
  •