Meny

Fråga juristerna

Personalliggare i byggbranschen

Jag har hört att personalliggare kommer att införas i hela byggbranschen den 1 januari 2016. Är det riktigt? Vad kommer det att innebär för oss som byggentreprenörer?

Svar: Du har hört rätt. Lagen träder ikraft 1 januari 2016 och innebär att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument. Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras. Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla personalliggare kan skriftligen överlåtas till entreprenören. Personalliggaren ska Skatteverket ha möjlighet att kontrollera genom oannonserade besök på byggarbetsplatsen. Om anmälan inte skett till skatteverket är kontrollavgiften 25 000 kr. Om man inte tillhandahåller utrustning så att personalliggare kan föras, inte tillhandahåller liggaren för skatteverket på byggarbetsplatsen eller inte dokumenterar identifikationsuppgifter i liggaren; är kontrollavgiften 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle samt 2 000 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren. Lagen gäller för alla dina projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016.

Entreprenadjuristerna hjälper Byggindustrins läsare att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Niklas Kåvius, Olof Johnson, Claes Sahlin, Martin Peterson, Magnus Kylhed och Hedvig Cassne Lagrell från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Ekonomi
Min beställare som är ett företag strular med att betala fakturor. Har jag rätt att avbryta arbetena då jag är orolig över att de inte kommer att betala? Jag vill inte fortsätta att montera material som jag riskerar att inte få betalt för. Vi har avtalat om AB 04.
Ekonomi
Efter att vi utfört ett byggnadsarbete åt en privatperson ansökte vi om ROT-avdrag. Skatteverket medgav inte vår kunds ROT-avdrag p.g.a. att det aktuella huset är nyare än fem år. Nu vägrar kunden att betala belopp motsvarande det tänkta ROT-avdraget. Har kunden rätt att göra det?
Ekonomi
Vad gäller vid samordnad generalentreprenad; kan vi komma överens om att beställaren betalar direkt till underentreprenörerna?
Ekonomi
Får beställaren innehålla betalning med hänvisning till rätten att granska fakturaunderlag?
Ekonomi
Vad är skillnaden mellan ”påklädda” och ”nakna” à-priser?
Ekonomi
Vår beställare har på grund av sin undermåliga projektering tvingats beställa ÄTA-arbeten till ett värde motsvarande halva kontraktssumman. Detta har inneburit så mycket administrativt merarbete för oss att vi har behövt rekrytera en extra heltidstjänst. Hur får vi ersättning för detta? AB 04 gäller.
Ekonomi
Vi har köpt in ytterdörrar till en entreprenad från en byggvaruleverantör. ABM 07 avtalades. Under garantitiden har det visat sig att dörrarna är felaktiga. Säljaren har levererat nya dörrar. Har vi rätt till ersättning av säljaren för kostnaden att byta ut dörrarna?
Ekonomi
Vi har fått en bluffaktura, hur bör denna hanteras?
Ekonomi
Vad kostar det att gå till domstol?