Meny

Fråga juristerna

Otjänlig väderlek

Har jag rätt till tidsförlängning på grund av otjänlig väderlek? Min beställare är konsument.

Svar:  Enligt konsumenttjänstlagen anses entreprenören alltid vara i dröjsmål om han försenas med färdigställandet, så länge förseningen inte beror på något förhållande på beställarens sida. Otjänlig väderlek anses inte vara ett förhållande på beställarens sida. Entreprenören får alltså själv ansvara för alla förseningar orsakade av dåligt väder. Däremot kan konsumentens rätt till skadestånd till följd av förseningen falla bort om väderleken varit exceptionellt dålig och entreprenören inte borde tagit hänsyn till denna risk.

Om parterna däremot har avtalat om ABS 09 eller Hantverkarformuläret -14 är reglerna annorlunda utformade. Då har entreprenören rätt till tidsförläning till följd av ”omständigheter utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med”. Vid otjänlig väderlek, utanför ramen för de risker som entreprenören borde kalkylera med, bör då entreprenören ha rätt till tidsförlängning, under förutsättning att entreprenören inte kunde ha undvikit eller övervunnit vädrets negativa inverkan på arbetet.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Vi har ett avtal med en fönsterleverantör. I avtalet ingår standardavtalet ABM 07. Leverantören har nu uppgett att fönstren kommer att levereras senare än vi avtalat eftersom anställda i den transportfirma leverantören anlitar har gått ut i strejk. Måste leverantören betala vite till oss på grund av detta?
Tider
Vi utför en ombyggnad som general­entreprenad. Vi har avtalat om AB 04. Under entreprenaden har vår underentreprenör drabbats av en vattenskada på sin entreprenad vilket lett till stillestånd under efterföljande torktid. Frågan är om vi som generalentreprenör har rätt till tidsförlängning på grund av hinder? Vi har anmält hinder men beställaren har meddelat att de inte anser att vattenskadan är ett hinder som berättigar till tidsförlängning.
Tider
Vi är en av flera entreprenörer som arbetar med ett byggprojekt där AB 04 gäller. Vi kommer inte in på vårt arbetsområde pga. att en sidoentreprenör har belamrat detta område med byggmaterial. Vad kan vi göra?
Tider
Vår beställare har framställt krav på vite avseende åtta veckors försening trots att vi färdigställde entreprenaden i tid och den var tillgänglig för slutbesiktning i tid. Anledningen till att slutbesiktningen skedde åtta veckor för sent är att besiktningsmannen drog ut på tiden. Vi har avtalat om AB 04. Vad gäller?
Tider
Har jag rätt till tidsförlängning på grund av otjänlig väderlek? Min beställare är konsument.
Tider
Vi har kommit överens med vår beställare om tidsförlängning avseende entreprenadens färdigställande. Trots överenskommelsen anser sig beställaren ha rätt att utkräva förseningsvite till följd av det senare avlämnandet. Är detta korrekt enligt AB 04?
Tider
Vårt kontrakt hänvisar till ett förseningsvite om tre procent enligt AF-delen och en procent enligt standardavtalet AB-U 07 som rangordnats före AF-delen. Vilken procentsats gäller?
Tider
Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Vi har anmält det som ett hinder till beställaren. Beställaren har meddelat att vi inte får någon tidsförlängning. Har vi inte rätt till tidsförlängning enligt AB 04?
Tider
Får beställaren senarelägga entreprenaden?
Tider
Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?