Meny

Fråga juristerna

Kontraktssumma eller entreprenadsumma?

Jag har precis börjat i branschen och har ingen tidigare erfarenhet av standardavtalen. Det är många nya begrepp att lära sig. Vad är det egentligen för skillnad mellan kontraktssumma och entreprenadsumma?

Svar: I början av AB 04 och ABT 06 finner du en rad begreppsbestämningar. Det är viktigt att känna till dessa då de är avgörande för hur begrepp ska tolkas i AB-sammanhang.

Av begreppsbestämningarna framgår det att kontraktssumman är det avtalade priset för kontraktsarbetena. Kontraktsarbete är arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande, alltså de arbeten som entreprenören har åtagit sig att göra enligt parternas ursprungliga avtal. Detta åtagande kan ändras efter att avtalet har ingåtts, genom bland annat ändrings- och tilläggsarbeten samt avgående arbeten (så kallade ÄTA-arbeten). Eftersom kontraktssumman endast avser ersättning för kontraktsarbetena ingår inte ersättning för ÄTA-arbeten i beloppet. Man får då i stället tala om entreprenadsumman, vilket är kontraktssumman med justering för tillägg och avdrag för bland annat ÄTA-arbeten.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Priser
Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt à-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.
Priser
Vi har haft osedvanligt kallt den senaste månaden vilket har påverkat vårt gatuarbete åt kommunen. För att kunna utföra arbetet har vi fått lägga mer kostnader än beräknat på uppvärmning av marken. Kan vi få någon ersättning från kommunen?
Priser
Vi har fått ett kontraktsförslag som omfattar utförande av en större byggentreprenad. I kontraktet finns en option där beställaren har rätt att beställa ytterligare en entreprenad senast år 2013. Vilka möjligheter har vi att justera priserna i avtalet om optionen utnyttjas?
Priser
Vad är skillnaden mellan budgetpris och fast pris?
Priser
Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?
Priser
Har man rätt till ett entreprenörarvode utöver anbudssumman?
Priser
Jag missade kostnaden för ett visst arbete i mitt anbud. Kan jag ta tillbaka anbudet eller komplettera detsamma?
Priser
Finns det en skyldighet att utföra arbeten efter uppnått takpris?
Priser
I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet skall ange à -priser och ibland att man i anbudet skall ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?