Meny

Fråga juristerna

Konkursutbrott - vem äger materialet?

Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?

Svar: I det enskilda fallet kan frågeställningen vara komplicerad, inte minst om beställarens konkursförvaltare har agerat genom att stänga byggarbetsplatsen. Annars är svaret ja så länge entreprenören har den omedelbara kontrollen (besittning) över materialet och varorna, även om föremålen levererats till arbetsplatsen.

Byggmaterial och varor anses däremot ha kommit i beställarens besittning – och får då inte längre återtas av entreprenören – när föremålen har installerats och därmed blivit fast egendom eller sk. byggnadstillbehör, alltså fast inredning eller annat som är ägnat till stadigvarande bruk av byggnaden, exempelvis vitvaror, energikällor, hiss etc. Samma gäller om beställaren betalat för varorna och dessa blivit inlåsta i ett utrymme som endast beställaren har rådighet över. Ibland skrivs äganderättsförebehåll in i avtalen dvs. att levererat material förblir entreprenörens egendom tills full betalning erlagts. Sådana villkor förlorar normalt sin verkan när föremålen har infogats i en byggnad.

Ovanstående svar får anses utgöra en huvudprincip. I det enskilda fallet kan frågan som sagt bli mer komplicerad, exempelvis om konkursförvaltaren stängt byggarbetsplatsen eller om materialet tillhör en underentreprenör. Kontakta därför alltid en jurist.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Ekonomi
Vi har anlitat en underentreprenör som har utfört markarbeten. Arbetena färdigställdes för över två år sedan och underentreprenören har först nu skickat en faktura till oss. Måste vi betala fakturan och kan vi i så fall skicka en faktura till vår kund? AB 04 och AB-U 07 gäller.
Ekonomi
Vi har utfört renoveringsarbeten åt en konsument på löpande räkning. Konsumenten vill nu inte betala slutfakturan för att han anser att det blivit för dyrt och att arbetet ”omöjligen” kan ha tagit så lång tid att utföra. Vi har överlämnat tidssedlar för våra hantverkare där det framgår vilka dagar de varit på plats och hur många timmar de lagt ned. Räcker inte detta för att få betalt?
Ekonomi
Vi är generalentreprenör och renoverar ett flerfamiljshus åt ett fastighetsbolag. Under arbetets gång har en av våra underentreprenörer – el­entreprenören – gått i konkurs. Vi har till slut lyckats att ta in en ny elentreprenör, men på grund av detta löper vi stor risk att inte kunna färdigställa entreprenaden i tid. Hur ska vi gå till väga för att minimera vår affärsrisk? ABT 06 gäller.
Ekonomi
Vi har ett avtal med en konsult om rörligt arvode mot budget. Från vilken tidpunkt ska konsulten underrätta oss om ett eventuellt budgetöverskridande? ABK 09 gäller.
Ekonomi
Vi har mottagit fakturor från en materialleverantör i ett projekt vi avslutade för ett halvår sedan. Hur länge har leverantören rätt till betalning och vad är preskriptionstiden för fakturan?
Ekonomi
Min beställare som är ett företag strular med att betala fakturor. Har jag rätt att avbryta arbetena då jag är orolig över att de inte kommer att betala? Jag vill inte fortsätta att montera material som jag riskerar att inte få betalt för. Vi har avtalat om AB 04.
Ekonomi
Efter att vi utfört ett byggnadsarbete åt en privatperson ansökte vi om ROT-avdrag. Skatteverket medgav inte vår kunds ROT-avdrag p.g.a. att det aktuella huset är nyare än fem år. Nu vägrar kunden att betala belopp motsvarande det tänkta ROT-avdraget. Har kunden rätt att göra det?
Ekonomi
Vad gäller vid samordnad generalentreprenad; kan vi komma överens om att beställaren betalar direkt till underentreprenörerna?
Ekonomi
Får beställaren innehålla betalning med hänvisning till rätten att granska fakturaunderlag?
Ekonomi
Vad är skillnaden mellan ”påklädda” och ”nakna” à-priser?