Meny

Fråga juristerna

Hur långt kan ett vite jämkas?

Om beställaren har tagit entreprenaden i bruk vid kontraktstidens utgång men entreprenören är kraftigt försenad efter ibruktagandet – hur långt kan ett vite jämkas? AB 04 gäller.

Svar: Av de allmänna bestämmelserna framgår att om en beställare före färdigställandet tar entreprenaden eller del därav i avsett bruk så ska vitet jämkas i skälig mån.

Vidare framgår att jämkning även kan ske vid en ”ekonomisk nytta” för beställaren avseende annat ibruktagande av entreprenaden eller del därav. Här är dock kravet att det ska vara fråga om en ekonomisk nytta som är av betydelse (”icke oväsentlig”).

Hur långt ett vite kan jämkas beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Svea hovrätt har som exempel i en dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13 konstaterat att ett vite skulle jämkas avsevärt då beställaren hade tagit entreprenaden i avsett bruk i samband med en besiktning. I detta fall jämkades vitet från 2 miljoner kronor till 200 000 kronor (10 procent).

Formellt finns det ingen yttre gräns och ett vite kan efter en skälighetsbedömning av domstol även jämkas ned till noll. Vi känner dock inte till någon lagakraftvunnen dom där så har skett.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?
Tider
Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?
Tider
Hur länge gäller mitt anbud?
Tider
Vi utför mark- och betongarbeten på totalentreprenad (ABT 06) för en beställares räkning inför uppförandet av radhus. För husproduktionen har beställaren upphandlat en sidoentreprenör. Nu har vi drabbats av hinder på grund av att sidoentreprenören inte levererar handlingar till oss i tid (trots påminnelser). Vi har ansvaret för den tidsmässiga samordningen – så vad gör vi?
  •