Meny

Fråga juristerna

Ger vattenskadan rätt till tidsförlängning?

Vi utför en ombyggnad som general­entreprenad. Vi har avtalat om AB 04. Under entreprenaden har vår underentreprenör drabbats av en vattenskada på sin entreprenad vilket lett till stillestånd under efterföljande torktid. Frågan är om vi som generalentreprenör har rätt till tidsförlängning på grund av hinder? Vi har anmält hinder men beställaren har meddelat att de inte anser att vattenskadan är ett hinder som berättigar till tidsförlängning.

Svar: AB 04 kap 4 § 3 p. 5 reglerar att entreprenören har rätt till tidsförlängning för annat av entreprenören ej vållat förhållande som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan entreprenören inte rimligen kunnat undanröja. E

Enligt vår uppfattning är det självklart att en inträffad olycka (vatten­skada) som inte orsakats av entreprenören och som denne inte rimligen kunnat förutse eller förebygga är att anse som ett hinder i AB 04:s mening. Ni har därför rätt till tidsförlängning.

Att det som i detta fall är en av er anlitad underentreprenör som är ansvarig för det inträffade förändrar inte detta.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?
Tider
Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?
Tider
Hur länge gäller mitt anbud?
Tider
Vi utför mark- och betongarbeten på totalentreprenad (ABT 06) för en beställares räkning inför uppförandet av radhus. För husproduktionen har beställaren upphandlat en sidoentreprenör. Nu har vi drabbats av hinder på grund av att sidoentreprenören inte levererar handlingar till oss i tid (trots påminnelser). Vi har ansvaret för den tidsmässiga samordningen – så vad gör vi?
  •