Meny

Fråga juristerna

Dokumentation vid löpande räkning

Vi har utfört renoveringsarbeten åt en konsument på löpande räkning. Konsumenten vill nu inte betala slutfakturan för att han anser att det blivit för dyrt och att arbetet ”omöjligen” kan ha tagit så lång tid att utföra. Vi har överlämnat tidssedlar för våra hantverkare där det framgår vilka dagar de varit på plats och hur många timmar de lagt ned. Räcker inte detta för att få betalt?

Precis som ni är inne på är det ni som entreprenör som har bevisbördan för att ni lagt ned timmarna och att tidsåtgången varit skälig i förhållande till arbetet som är utfört. I en ny dom från Högsta domstolen (mål nr T 3445-15) gick domstolen på konsumentens linje då entreprenören inte uppfyllde denna bevisbörda. Av domen går att utläsa att det av entreprenörens tidredovisning bör framgå, inte endast den nedlagda tiden utan också, information om vilket typ av arbete som utförts och hur tidsåtgången fördelat sig på olika arbetsmoment. För att styrka er rätt krävs därför bra dokumentation. Med utgångspunkt i domen finns en risk för att ert underlag inte räcker för att få full betalning. Om ni har fört dagbok över arbetet kan den tillsammans med annan dokumentation som beskrivningar eller ritningar stärka er rätt.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Ekonomi
Vår beställare har på grund av sin undermåliga projektering tvingats beställa ÄTA-arbeten till ett värde motsvarande halva kontraktssumman. Detta har inneburit så mycket administrativt merarbete för oss att vi har behövt rekrytera en extra heltidstjänst. Hur får vi ersättning för detta? AB 04 gäller.
Ekonomi
Vi har köpt in ytterdörrar till en entreprenad från en byggvaruleverantör. ABM 07 avtalades. Under garantitiden har det visat sig att dörrarna är felaktiga. Säljaren har levererat nya dörrar. Har vi rätt till ersättning av säljaren för kostnaden att byta ut dörrarna?
Ekonomi
Vi har fått en bluffaktura, hur bör denna hanteras?
Ekonomi
Vad kostar det att gå till domstol?
Ekonomi
I en faktura anges 18 % dröjsmålsränta. Måste man betala så mycket?
Ekonomi
Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?
Ekonomi
Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?
Ekonomi
Vi har utfört två entreprenader åt samma beställare. Den första är slutbetald men beställaren hävdar att fel framträtt. Den andra entreprenaden är felfri men inte slutbetald. Kan beställaren hålla inne betalning för den andra entreprenaden med anledning av påstådda fel i den första?
Ekonomi
Vem har rätt att ta del av rabatter hos materialleverantören, beställaren eller entreprenören?