Meny

Fråga juristerna

Betalningstid

Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?

Svar: Enligt AB 04 och ABT 06 skall en faktura betalas inom 30 dagar efter mottagandet om inte annat föreskrivits i entreprenadhandlingarna. Om någon del av fakturan är tvistig måste ändå ostridig del alltid betalas inom denna tid.

I konsumenttjänstlagen finns inte någon motsvarande regel, ej heller i ABS 09. En konsument är således skyldig att betala vid anfordran sedan tjänsten har utförts. Har inget särskilt överenskommits är det i princip entreprenören som ensidigt avgör vilken betalningstid som skall gälla. Dröjsmålsränta börjar dock inte löpa förrän 30 dagar efter fakturadatum.

Parterna kan alltid avtala om betalningstid vilket rekommenderas. I formuläret till ABS 09 finns 30 dagars kredit inskrivet, vilket således gäller om inte parterna gör ändring i formuläret. Samma gäller enligt Hantverkarformuläret.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Vår beställare har framställt krav på vite avseende åtta veckors försening trots att vi färdigställde entreprenaden i tid och den var tillgänglig för slutbesiktning i tid. Anledningen till att slutbesiktningen skedde åtta veckor för sent är att besiktningsmannen drog ut på tiden. Vi har avtalat om AB 04. Vad gäller?
Tider
Har jag rätt till tidsförlängning på grund av otjänlig väderlek? Min beställare är konsument.
Tider
Vi har kommit överens med vår beställare om tidsförlängning avseende entreprenadens färdigställande. Trots överenskommelsen anser sig beställaren ha rätt att utkräva förseningsvite till följd av det senare avlämnandet. Är detta korrekt enligt AB 04?
Tider
Vårt kontrakt hänvisar till ett förseningsvite om tre procent enligt AF-delen och en procent enligt standardavtalet AB-U 07 som rangordnats före AF-delen. Vilken procentsats gäller?
Tider
Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Vi har anmält det som ett hinder till beställaren. Beställaren har meddelat att vi inte får någon tidsförlängning. Har vi inte rätt till tidsförlängning enligt AB 04?
Tider
Får beställaren senarelägga entreprenaden?
Tider
Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?
Tider
Vi har avtalat med vår beställare om att de ska tillhandahålla oss ritningar en viss dag men de är försenade, vilket leder till kostnader för oss. Har vi rätt till ersättning för detta?
Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?