Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Vad kan entreprenörer göra för klimatet?

En vanlig tumregel har tidigare varit att byggprocessen står för 15 procent av klimat­påverkan och energianvändningen under byggnadens livscykel, medan resterande 85 procent, kan relateras till drift av byggnaden. I en SBUF finansierad studie (se tidigare artikel i Byggindustrin) för ett flerbostadshus i Stockholm framkommer att inbyggd klimatpåverkan under produktionsprocessen inklusive garage står för cirka 60 procent av total klimatpåverkan och driftsfasen efter inflyttning cirka 40 procent (60/40) exklusive hushållsel, beräknat enligt en medelnordisk elmix. Vid kraftvärme med en stor andel biobränsle exempelvis vad Gävle Energi redan har i dag blir förhållandet 80/20.

Skillnaden ökar

Trenden är tydligt att skillnaden mellan produktionsprocessen och driftsfasen ständigt ökar. En bidragande orsak är att tillförd energi under driften blir allt miljövänligare genom lågkvalitativ fjärrvärme. Under produktionsprocessen är kvalificerad el och fossilanvändning dominerande. Klimatpåverkan på själva arbetsplatsen är cirka 13 procent viket är den del som entreprenören i princip har rådighet över.

Cementtillverkning står för den största andelen av utsläppen av klimathusgaser under produktionsprocessen. Det bör emellertid uppmärksammas att cementindustrin arbetar intensivt och framgångsrikt med att reducera sina utsläpp. Trä har låga utsläpp och är naturens gåva. Sveriges ansvarsfulla skogsnäring där tillväxten är större än uttagen borde vara en förebild för många länder.

Vad kan entreprenörer göra ur klimatsynpunkt under sitt direkta ansvar under produktionsprocessen? Några övergripande exempel är:

 • Eget verksamhetssystem med en tydlig hållbarhetsprofil med krav för egenproduktion, konsulter, och material.
 • Nya byggnader och anläggningar klimatdeklareras även vad gäller byggprocessen.
 • Materialleverantörer måste redovisa sin andel av klimat- och energibelastning av sina produkter genom EPD (Environmental Product Declaration).
 • Egna maskiner och transporter under byggskedet sker med förnybara bränslen.
 • Effektivisera materialtransporter till och under byggarbetsplatsen genom klokare logistiklösningar.
 • Anpassa mark- och anläggningsarbeten så att massförflyttning och materialresurser begränsas.
 • Anslut byggbodar och bygguppvärmning till fjärrvärme (där så är möjligt). Byggbodarna förses med FTX och LED-belysning.
 • Verktygscontainer förses med dörrstängare och luftsluss.
 • Minimera spill genom noggrann upphandling och måttanpassning.
 • Anpassa egna inköp till miljörelaterade upphandlingsformer av underentreprenörer, material och produkter.
 • Öka miljörelaterade utbildningsinsatser på alla nivåer, inte minst på byggarbetsplatserna.
 • Utse en energiansvarig på byggarbetsplatsen gärna i kombination som kvalitets- och arbetsmiljöansvarig.
 • Entreprenören bör svara för sin energianvändning under byggproduktionen vilket skapar motiv till energieffektivisering.

Entreprenörer är stora kunder och inköpare av byggmaterial. Genom att ställa krav på minskad klimatpåverkan på materialindustrin kommer på sikt en omställning av hela byggprocessen. Men gör vi ingenting händer ingenting och det händer ingenting om vi inte gör någonting. Huvuddelen av exemplen på ovanstående åtgärder på byggarbetsplatsen kan redan i dag göras med en god ekonomi och kräver inga forskningsinsatser.

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.

OS i hållbarhet – vem vill inte stå överst på den prispallen?

Johan Nuder

På hemväg efter en veckas sportlov...

... i Åre passerar jag ett kylslaget Östersund. På en skylt i vägkanten står det stolta budskapet ”Åtta av OS-medaljörerna bor i Östersund, grattis!” Jag tänker att det var snabbt jobbat och hur häftigt det är med tävlingar och vilka känsloreaktioner de sätter igång.