Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Vad kan entreprenörer göra för klimatet?

En vanlig tumregel har tidigare varit att byggprocessen står för 15 procent av klimat­påverkan och energianvändningen under byggnadens livscykel, medan resterande 85 procent, kan relateras till drift av byggnaden. I en SBUF finansierad studie (se tidigare artikel i Byggindustrin) för ett flerbostadshus i Stockholm framkommer att inbyggd klimatpåverkan under produktionsprocessen inklusive garage står för cirka 60 procent av total klimatpåverkan och driftsfasen efter inflyttning cirka 40 procent (60/40) exklusive hushållsel, beräknat enligt en medelnordisk elmix. Vid kraftvärme med en stor andel biobränsle exempelvis vad Gävle Energi redan har i dag blir förhållandet 80/20.

Skillnaden ökar

Trenden är tydligt att skillnaden mellan produktionsprocessen och driftsfasen ständigt ökar. En bidragande orsak är att tillförd energi under driften blir allt miljövänligare genom lågkvalitativ fjärrvärme. Under produktionsprocessen är kvalificerad el och fossilanvändning dominerande. Klimatpåverkan på själva arbetsplatsen är cirka 13 procent viket är den del som entreprenören i princip har rådighet över.

Cementtillverkning står för den största andelen av utsläppen av klimathusgaser under produktionsprocessen. Det bör emellertid uppmärksammas att cementindustrin arbetar intensivt och framgångsrikt med att reducera sina utsläpp. Trä har låga utsläpp och är naturens gåva. Sveriges ansvarsfulla skogsnäring där tillväxten är större än uttagen borde vara en förebild för många länder.

Vad kan entreprenörer göra ur klimatsynpunkt under sitt direkta ansvar under produktionsprocessen? Några övergripande exempel är:

 • Eget verksamhetssystem med en tydlig hållbarhetsprofil med krav för egenproduktion, konsulter, och material.
 • Nya byggnader och anläggningar klimatdeklareras även vad gäller byggprocessen.
 • Materialleverantörer måste redovisa sin andel av klimat- och energibelastning av sina produkter genom EPD (Environmental Product Declaration).
 • Egna maskiner och transporter under byggskedet sker med förnybara bränslen.
 • Effektivisera materialtransporter till och under byggarbetsplatsen genom klokare logistiklösningar.
 • Anpassa mark- och anläggningsarbeten så att massförflyttning och materialresurser begränsas.
 • Anslut byggbodar och bygguppvärmning till fjärrvärme (där så är möjligt). Byggbodarna förses med FTX och LED-belysning.
 • Verktygscontainer förses med dörrstängare och luftsluss.
 • Minimera spill genom noggrann upphandling och måttanpassning.
 • Anpassa egna inköp till miljörelaterade upphandlingsformer av underentreprenörer, material och produkter.
 • Öka miljörelaterade utbildningsinsatser på alla nivåer, inte minst på byggarbetsplatserna.
 • Utse en energiansvarig på byggarbetsplatsen gärna i kombination som kvalitets- och arbetsmiljöansvarig.
 • Entreprenören bör svara för sin energianvändning under byggproduktionen vilket skapar motiv till energieffektivisering.

Entreprenörer är stora kunder och inköpare av byggmaterial. Genom att ställa krav på minskad klimatpåverkan på materialindustrin kommer på sikt en omställning av hela byggprocessen. Men gör vi ingenting händer ingenting och det händer ingenting om vi inte gör någonting. Huvuddelen av exemplen på ovanstående åtgärder på byggarbetsplatsen kan redan i dag göras med en god ekonomi och kräver inga forskningsinsatser.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.