Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Socialt bostadsbyggande

För tio år sedan skrev jag i ett bostadspolitiskt debattinlägg att vi antagligen går emot en ny verklighet med inslag av socialt bostadsbyggande. Man kunde då redan se tydliga tecken på att marknaden inte klarade av att möta de nya behov som växte fram på bostadsmarknaden.

Inlägget väckte ingen större uppmärksamhet, sannolikt för att just ämnet social housing varit tabubelagt länge i den svenska bostadspolitiska debatten.

Så är det fortfarande, men en ny socioekonomisk verklighet tränger sig samtidigt på och allt fler med insikter i hur bostadsmarknaden under lång tid har förändrats har idag börjat tala om nödvändigheten av att bygga bostäder med anständig kvalitet även för människor med små ekonomiska möjligheter.

Nyligen har en utredning från Stockholms Handelskammare, Veidekke och WSP uppmärksammat vad som skulle kunna kallas en social bostadskris. Bostadsbyggandet idag är anpassat för människor med normala eller bättre inkomster. Resurssvaga grupper, inte minst flertalet utrikes födda, har inte en rimlig chans på dagens bostadsmarknad. Exemplen på bostadsmisären blir bara fler och fler.

Det ligger en oerhört påtaglig social sprängkraft i detta faktum. Samtidigt saknar politiken kraft och förmåga att ta tag i frågan. Många politiker inser nog att marknaden inte klarar ett bostadsbyggande som möter de allra resurssvagastes förutsättningar, men man förmår ändå inte att göra upp med gamla bostadspolitiska föreställningar och trossatser, trots att dessa har saknat relevans under mer än 20 år.

Samtidigt som jag skriver detta visar Elisabeth Andersson i ett reportage i SvD att det går utmärkt att integrera socialt bostadsbyggande med ett bostadsbyggande på marknadens villkor.

Idag saknas politiskt mod och förmåga att vända på stenar och byta perspektiv. Det går inte längre att hävda att social housing bygger in utanförskap. Att bygga med sociala förtecken är i stället ett sätt att bygga in gemenskap. Avsaknad av social bostadspolitik ställer allt fler människor utanför.

Affärspotential för systemutvecklare…

Emile Hamon

Inom byggsektorn har vi tyvärr alltför ofta dåliga systemstöd för våra affärskritiska processer. Från systemleverantörernas håll ser vi en utveckling av exempelvis ärende- och avvikelsesystem, vilket är nog så bra – men det är inte affärskritiskt. Är det rätt utmaningar som vi utvecklar systemen att möta? I ett projekt som omsätter 100 miljoner kronor, vad kostar egentligen bristfälliga kalkyler, dålig kostnadskontroll eller brist på planering? Jo, det kan bli en riktigt kostsam affär.

Systemen isolerade öar

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.