Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Reflektioner efter klimatförhandlingarna

Nu har det gått några dagar sedan Parisförhandlingarna om klimatet avslutades. Entusiasmen var stor bland delegaterna vilket var förståeligt. Att gå från tidigare ständiga förhandlingsfiaskon till att nå enighet i ett kompromissavtal är onekligen ett stort steg.

Ordet förhandling är dock tveksamt. Går det att förhandla om klimatet? Nej det handlar snarare om att skjuta problemen framför sig med samtidigt vara medveten om konsekvenserna. Men visst är det positivt att världens politiker börjar inse att människan är det enda av däggdjuren som hittills utnyttjat sin intelligens till att självdestruktivt förstöra för sina egna livsbetingelser.

Tillväxt på bekostnad av framtida generationers och naturens livsbetingelser är en mycket tveksam kompassriktning. Vi får hoppas att den nya generationens nationalekonomer inser detta. En intressant reflektion är också att skeptiker och klimatförnekare hittills varit relativt återhållsamma.

”Försvagar avtalet”

I Parisavtalet tydliggörs det tidigare målet om att jordens uppvärmning ska begränsas till två grader. I avtalet står nu att ökningen av den globala medeltemperaturen ska hållas till "klart under" två grader och att ”ansträngningar” ska göras för att begränsa ökningen till 1,5 grader. Men det är sannolikt redan för sent att klara 1,5 graders temperaturhöjning på grund av klimatets tröghet. Redan har temperaturen stigit med 1 grad och ingen kan veta om de mekanismer som finns i avtalstexten kommer att ge önskvärd effekt. 

För att kunna nå ständiga förbättringar krävs det kontrollerbara siffror att jämföra med. I avtalet togs texten som definierar siffror och årtal bort, vilket kraftigt försvagar avtalet. Där står i stället att länderna siktar på att utsläppen ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt" och att snabba minskningar ska göras därefter för att nå utsläppsneutralitet under den andra delen av århundradet.

I en icke rättsligt bindande beslutsbilaga till avtalet uppmanas de länder vars klimatplaner går ut 2025 att lämna in nya planer redan till 2020 och fortsätta med det vart femte år. De länder vars planer sträcker sig till 2030 ska uppdatera sina planer 2020 för att därefter lämna in nya vart femte år. Risken är naturligtvis stor att icke rättsligt bindande avtal lätt faller i glömska.

”Lång väg kvar”

Avtalet innehåller ett ramverk för transparens som talar om hur ländernas klimatåtgärder ska rapporteras och granskas. Här ställs hårdare krav på i-länderna jämfört med de minst utvecklade länderna. Utvecklade länder ska bistå med finansiering för utsläppsminskningsåtgärder och anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer. Samtidigt måste världen acceptera att utvecklingsländerna strävan är att komma upp till i-ländernas levnadsstandard. Det är ju bevisligen i-länderna som skapat problemen. För att klara Parisdokumentets mål krävs krafttag inte minst från globalt det privata näringslivet där byggsektorn har ett stort ansvar.

Nu återstår det att se om Parisavtalet som ska träda i kraft 2020 kan ratificeras av de 195 länderna. För det krävs det att minst 55 länder som står för minst 55 procent av de globala utsläppen skriver på. Vi har fortfarande en lång väg kvar innan vi får se ett resultat.

Affärspotential för systemutvecklare…

Emile Hamon

Inom byggsektorn har vi tyvärr alltför ofta dåliga systemstöd för våra affärskritiska processer. Från systemleverantörernas håll ser vi en utveckling av exempelvis ärende- och avvikelsesystem, vilket är nog så bra – men det är inte affärskritiskt. Är det rätt utmaningar som vi utvecklar systemen att möta? I ett projekt som omsätter 100 miljoner kronor, vad kostar egentligen bristfälliga kalkyler, dålig kostnadskontroll eller brist på planering? Jo, det kan bli en riktigt kostsam affär.

Systemen isolerade öar

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.