Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Nordisk samordning av byggregler är en myt

Under Almedalsveckan 2014 medverkade jag som sakkunnig i ett seminarium där Nordiska ministerrådet tillsammans med Nordisk miljömärkning var arrangörer. Seminariet avhandlade bristen på harmonisering av de nordiska ländernas byggregler.

Olika byggregler i Norden både försvårar och fördyrar för de svenska byggbolagen att arbeta i våra nordiska grannländer. Det försämrar också konkurrensen och utgör dessutom ett handelshinder. Några av storbolagen har till delar löst detta genom att bilda dotterbolag i de nordiska länderna. Bristen på harmonisering skapar också problem för olika miljömärkningar till exempel Svanen-märkning.

Vi i expertpanelen var överens om att de nordiska ländernas energiregler skiljer sig så mycket åt att dessa överhuvudtaget inte är jämförbara med varandra. Intresset hos de nordiska regeringarna att harmonisera sina byggregler är svagt trots att frågan flera gånger har varit uppe på ministrarnas dagordning.

Några exempel är bland annat att Sverige är det enda land i Norden som ställer krav på att beräknad energianvändning i en byggnad ska motsvara verklig energianvändning. De övriga nordiska länderna har enbart krav på beräknad energianvändning.

Andra exempel på olikheter är att uppvärmd area beräknas olika. I Sverige är det insidan av byggnadens uppvärmda area (A-temp) som ska beräknas och mätas. I de andra nordiska länderna beräknas byggnaden på utsida yttervägg (BTA). Bara detta kan utgöra en skillnad på 20 procent i beräknad köpt energi.

Kravet i Plan- och bygglagen (PBL) är att en byggnad ska uppfylla de tekniska egenskapskraven. Det man kan ifrågasätta är varför de svenska energireglerna innehåller krav utöver de tekniska egenskapskraven. Varmvatten ingår som en parameter i de svenska byggreglerna. Varmvatten är inte ett egenskapskrav utan är brukardata som byggherren inte har rådighet över. I de övriga nordiska länderna ingår varmvatten men då som ett fast värde som inte går att ändra. I Norge ingår även hushållsel men då också som fast värde.

I Danmark är kravet på ventilation något lägre än i Sverige. En märklig olikhet är hur mycket solenergi som strålar in genom fönster och tillför värme i en byggnad som är placerade på samma ort. I Danmark anges 70 kilowattimmar per kvadratmeter och i Sverige 40 kilowattimmar per kvadratmeter. Kanske än mer märkligt är andelen effekt en människa alstrar inomhus (personvärme). I Danmark 900 W och i Sverige 500 W. Kan det vara så att danskarna är mer varmblodiga är svenskar?

Sverige har tre klimatzoner (snart fyra) men Finland och Norge har en klimatzon. I Finland och Danmark har man redan infört så kallade primärenergifaktorer för olika energislag. Primärenergifaktorn ska multipliceras med andelen tillförd energi för att uppfylla energikraven i en byggnad. I princip har man satt primärfaktorn 2,0–2,5 för el som ett led i att minska användningen av kvalificerad el för uppvärmning. Den förre energiministern Anna-Karin Hatt gav i januari 2014 Boverket i uppdrag att utreda primärenergi med hänvisning till ett EU-direktiv. Det ska bli intressant att se om Boverket i samband med detta kommer ta initiativ till en nordisk harmonisering.

Andra exempel på olikheter är att EU:s regelverk efterlevs olika. Tekniska krav skiljer sig också, som bullerkrav, tillgänglighet, olika virkesdimensioner och brand. I Norge ska till exempel flerbostadshus vara försedda med sprinkler. Den största kostnaden för byggbolagen handlar emellertid om en ökad administration och tjänstemannatid när bolag ska etablera sig på en nordisk marknad.

Vad förväntar sig byggsektorn att Nordiska ministerrådet ska göra? Åtminstone måste frågan upp igen på regeringarnas agenda. Före detta bostadsminister Stefan Attefall tog upp frågan om harmonisering med sin norska kollega redan 2011 med ambitionen att inte ha onödiga regler bland annat inom energiområdet. Har den nya svenska bostadsministern Mehmet Kaplan några ambitioner att ta initiativ till en harmonisering av de nordiska byggreglerna?

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).

 

Köpt eller använd energi – vad är skillnaden?

Johnny Kellner

Det har länge varit en debatt om vilka begrepp som ska användas för en byggnads energibalans, köpt energi eller nettoenergi. Boverkets byggregler - BBR - har alltid använt begreppet köpt energi. Ett stort antal energiforskare och energispecialister hävdar att använd energi - nettoenergi speglar kraven som ställs på en byggnads verkliga fysikaliska energibalans. Boverket håller dock fortfarande fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet köpt energi - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus.