Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Kan ett bolag vara klimatneutralt?

Många klimatexperter är ense om det olämpliga i att bolag utropar sig som klimatneutrala. De anser att det är oseriöst att utmåla sig som klimatneutral och tar avstånd från begreppet klimatneutralitet. Det säger sig självt att ett företag inte kan vara klimatneutralt. Det går inte att inte köpa sig fri från sitt miljöansvar genom att köpa utsläppscertifikat utan att samtidigt göra andra tydliga aktiva miljöåtgärder. Byggsektorns bolag bör därför vara försiktiga med att utropa sig som klimatneutrala.

Det finns idag ingen EU-standard för vilka utsläpp som ska vara kompenserade för att man ska kunna kalla sig klimatneutral. Det är upp till företagen själva att sätta gränsen för vilka utsläpp som ingår. Det finns en psykologisk risk om man tror sig vara klimatneutral vilket kan leda till att man slutar sträva framåt i klimatarbetet.

Minskar inte utsläpp

När det gäller vilka utsläpp för att erhålla certifikat som ska täckas upp av ett klimatneutralt företag så måste bolaget följa riktlinjer från WRI, World Resources Institute. WRI har tagit fram ett särskilt kravprotokoll för växthusgasutsläpp. Att kompensera via klimatcertifikat minskar inte de totala utsläppen. Kompensationen innebär att vi i den rika delen av världen köper utsläppsutrymme av människor i de fattiga delarna av världen.

EU:s utsläppshandel är ett annat medel för vissa bolag för att kunna möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet. Bolag, som under denna period släpper ut mindre mängd växthusgaser än sin gratistilldelning, kan antingen spara rätterna till nästa period eller sälja utsläppsrätterna till andra företag som förbrukat sina ransoner. Denna försäljning av rätter kallas handel med utsläppsrätter.

Utsläppsrätterna kostar för lite

Företag kan handla av varandra, via börser, banker eller via särskilda mäklare. Tanken var att köpare av utsläppsrätter skulle bli straffade för sina utsläpp, medan säljarna blir belönade för att de minskat sina utsläpp. Priset på utsläppsrätter låg hösten 2015 på 7 euro per ton koldioxid. Det är långt under de önskvärda nivåerna på cirka 50 euro som brukar förespråkas av experter för att prismekanismen ska fungera.

Som läget är i dag är det betydligt billigare att köpa utsläppsrätter än att göra nyinvesteringar i miljövänligare teknik eller att minska sina klimatutsläpp. Dagens utsläppsrätter (utvalda stora bolag) har hittills inte haft någon större effekt på utsläppen av växthusgaser.

Problemet är att det finns för många utsläppsrätter som har delats ut gratis, vilket driver ner priserna och gör det olönsamt för företagen att genomföra miljöinvesteringar och lönsamt att köpa utsläppsrätter. Tvärt emot tanken med utsläppsrätter. En maximal nedre prisgräns per ton koldioxid borde införas på samma sätt som börsen stoppar i vissa lägen. Det finns idag ett överskott på utsläppsrätter motsvarande drygt en miljard ton koldioxid. Kraven på justerade förutsättningar på utsläppsrätter kommer inte att ändras förrän 2020. 

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.