Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Kan ett bolag vara klimatneutralt?

Många klimatexperter är ense om det olämpliga i att bolag utropar sig som klimatneutrala. De anser att det är oseriöst att utmåla sig som klimatneutral och tar avstånd från begreppet klimatneutralitet. Det säger sig självt att ett företag inte kan vara klimatneutralt. Det går inte att inte köpa sig fri från sitt miljöansvar genom att köpa utsläppscertifikat utan att samtidigt göra andra tydliga aktiva miljöåtgärder. Byggsektorns bolag bör därför vara försiktiga med att utropa sig som klimatneutrala.

Det finns idag ingen EU-standard för vilka utsläpp som ska vara kompenserade för att man ska kunna kalla sig klimatneutral. Det är upp till företagen själva att sätta gränsen för vilka utsläpp som ingår. Det finns en psykologisk risk om man tror sig vara klimatneutral vilket kan leda till att man slutar sträva framåt i klimatarbetet.

Minskar inte utsläpp

När det gäller vilka utsläpp för att erhålla certifikat som ska täckas upp av ett klimatneutralt företag så måste bolaget följa riktlinjer från WRI, World Resources Institute. WRI har tagit fram ett särskilt kravprotokoll för växthusgasutsläpp. Att kompensera via klimatcertifikat minskar inte de totala utsläppen. Kompensationen innebär att vi i den rika delen av världen köper utsläppsutrymme av människor i de fattiga delarna av världen.

EU:s utsläppshandel är ett annat medel för vissa bolag för att kunna möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet. Bolag, som under denna period släpper ut mindre mängd växthusgaser än sin gratistilldelning, kan antingen spara rätterna till nästa period eller sälja utsläppsrätterna till andra företag som förbrukat sina ransoner. Denna försäljning av rätter kallas handel med utsläppsrätter.

Utsläppsrätterna kostar för lite

Företag kan handla av varandra, via börser, banker eller via särskilda mäklare. Tanken var att köpare av utsläppsrätter skulle bli straffade för sina utsläpp, medan säljarna blir belönade för att de minskat sina utsläpp. Priset på utsläppsrätter låg hösten 2015 på 7 euro per ton koldioxid. Det är långt under de önskvärda nivåerna på cirka 50 euro som brukar förespråkas av experter för att prismekanismen ska fungera.

Som läget är i dag är det betydligt billigare att köpa utsläppsrätter än att göra nyinvesteringar i miljövänligare teknik eller att minska sina klimatutsläpp. Dagens utsläppsrätter (utvalda stora bolag) har hittills inte haft någon större effekt på utsläppen av växthusgaser.

Problemet är att det finns för många utsläppsrätter som har delats ut gratis, vilket driver ner priserna och gör det olönsamt för företagen att genomföra miljöinvesteringar och lönsamt att köpa utsläppsrätter. Tvärt emot tanken med utsläppsrätter. En maximal nedre prisgräns per ton koldioxid borde införas på samma sätt som börsen stoppar i vissa lägen. Det finns idag ett överskott på utsläppsrätter motsvarande drygt en miljard ton koldioxid. Kraven på justerade förutsättningar på utsläppsrätter kommer inte att ändras förrän 2020. 

Affärspotential för systemutvecklare…

Emile Hamon

Inom byggsektorn har vi tyvärr alltför ofta dåliga systemstöd för våra affärskritiska processer. Från systemleverantörernas håll ser vi en utveckling av exempelvis ärende- och avvikelsesystem, vilket är nog så bra – men det är inte affärskritiskt. Är det rätt utmaningar som vi utvecklar systemen att möta? I ett projekt som omsätter 100 miljoner kronor, vad kostar egentligen bristfälliga kalkyler, dålig kostnadskontroll eller brist på planering? Jo, det kan bli en riktigt kostsam affär.

Systemen isolerade öar

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.