Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Hur ska vi stödja den unga generation som nu tar över?

En tredjedel av branschen går i pension när utmaningarna är som störst. Hur ska vi stödja och släppa fram den unga generation som nu tar över?

Enligt SCB och Arbetsförmedlingen går över en tredjedel av alla medarbetare inom svensk byggsektor i pension mellan åren 2010 och 2025. Det betyder att nästan 100 000 erfarna yrkespersoner lämnar branschen under denna period.

Rekryteringen till branschen var förhållandevis liten under 1990-talet med sina fastighets- och byggkriser. Så nu är det i hög omfattning ganska mycket yngre personer som ska ta över ansvaret i branschen.

Och detta i en tid fylld av mycket stora utmaningar.

Sveriges Byggindustriers konjunkturbarometer pekar på fortsatt hög aktivitetsnivå i sektorn under de närmaste åren. Inte minst bostadsbristen och behoven inom infrastruktur talar för att Sverige behöver göra miljardinvesteringar och bygga rekordmycket.

Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggmästareförening konstaterar i en rapport från sommaren 2014, att det om 15 år kommer att saknas cirka 65 000 personer i byggsektorn. Beräkningen bygger på statistik från Arbetsförmedlingen och försikta marknadsbedömningar.

Byggherrarna pekar allt tydligare på att problem med byggkvaliteten inte minskar utan snarare ökar. Och här på Svensk Byggtjänst följer vi dagligen hur kraven på de som jobbar inom byggsektorn ökar genom en allt mer komplex sammansättning av lagar, regler, EU-direktiv och certifieringar. Inte minst med bäring på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Dessutom går den tekniska utvecklingen med nya metoder, material och digitala lösningar allt fortare.

Alltså – vi är en bit in i ett väldigt generationsskifte med ett extra stort åldersglapp. Och den unga genaration som ska ta över står inför väldiga utmaningar. Utmaningar som förstås också rymmer fantastiska möjligheter.

Men vad behöver denna nya unga generation för stöd? Och hur kan branschen ännu bättre och snabbare ta vara på deras idékraft?

Dessa angelägana frågor har Svensk Byggtjänst arbetat med inom ramen för branschnätverket Unga Talanger sedan några år tillbaka. Här möter vi två allt tydligare budskap:

  • De unga samhällsbyggarna vill ha mer stöd från erfarna kollegor i en rad olika sammanhang.
  • De vill få större möjligheter att få föra fram och diskutera sina egna åsikter och förslag till förbättringar.

Under årets Almdalsvecka gjorde vi filmade intervjuer med unga samhällsbyggare inom olika led av byggprocessen. Vi mötte i stort sett samma tankar plus en rad intressanta vidareutvecklingar.

Vi har också intervjuat en rad ledande branschföreträdare om situationen gällande generatonsskiftet och fått ytterligare insikter i hur organisationer och arbetsgivarna upplever problematiken.

Mot denna bakgrund har vi tagit ett steg vidare och genomfört en omfattande undersökning bland unga samhällsbyggare i form av djupintervjuer, enkäter via Internet – som fått mycket hög svarsfrekvens – samt telefonintervjuer med drygt 100 företrädare för den nya generationen.

Nu sammanställer vi materialet till en rapport, där vi försöker ge en så tydlig och djupgående bild som möjligt kring vad det är som håller den unga generationen samhällsbyggare vaken om natten. Vilka utmaningar är det som oroar mest och vilka möjligheter vill man främst komma framåt med fortare?

Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från byggtjanst.se från och med den 19 oktober.

Att utgå från den nya generationens behov och idéer - det är bra samhällsbyggande.

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.

OS i hållbarhet – vem vill inte stå överst på den prispallen?

Johan Nuder

På hemväg efter en veckas sportlov...

... i Åre passerar jag ett kylslaget Östersund. På en skylt i vägkanten står det stolta budskapet ”Åtta av OS-medaljörerna bor i Östersund, grattis!” Jag tänker att det var snabbt jobbat och hur häftigt det är med tävlingar och vilka känsloreaktioner de sätter igång.