Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

EU inför obligatorisk hållbarhetsredovisning

Sverige har bestämt sig för att implementera EU:s direktiv om en ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning. EU:s ministerråd beslutade redan i september 2014 med stor majoritet om ett nytt direktiv som kräver att större bolag med mer än 500 anställda nu ska rapportera icke-finansiell information, bland annat gällande miljö, socialt ansvar och frågor som rör medarbetare. Sverige har här gått något längre än kommissionens minimikrav och ställer kravet från 250 anställda.

Från och med 1 juli 2016 träder lagen i kraft (Ds 2014:45) och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Därefter ska alla stora bolag i Sverige upprätta en hållbarhetsrapport. Revisor ska kontrollera att så sker och lämna ett yttrande, men behöver inte uttala sig om innehållet. En lagrådsremiss är förnärvarande under utarbetning och propositionen väntas att tas under mars 2016. Stora företag definieras här som bolag som de senaste två räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

  • Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250.
  • Företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor.
  • Företagets redovisade nettoomsättning ­uppgår till mer än 350 miljoner kronor

Lagförslaget om obligatorisk hållbarhetsredovisning kommer att påverka byggbranschen i form av nya rutiner som marginellt kommer att öka bolagens administration och kostnader. EU- kommissionen anser emellertid att samhällsintresset för rapportering får anses väga tyngre än rapporteringskravets kostnader för bolagen. Ett EU-direktiv ska genomföras genom nationellt bindande lagkrav i alla EU-länder.

Om ett bolag ska vara långsiktigt hållbart måste det ta hänsyn till miljöfrågorna anser EU. Bland de större byggbolagen är någon form av hållbarhetsredovisning i dag redan en regel och rutin. Det är därför rimligt att de bolag som hittills avstått från en hållbarhetsredovisning nu får ett lagkrav på sig.  

Berörda bolag ska, årligen, redovisa den information som krävs för att förstå företagets utveckling, resultat och påverkan inom miljö, sociala förhållanden och medarbetare, på mänskliga rättigheter och antikorruption.

Det är nödvändigt att de bolag inom byggbranschen som omfattas av kravet också måste ställa krav på sina underentreprenörer, materialleverantörer och andra affärspartners. Det känns också rimligt att bolagen i samband med försäljning eller uthyrning av bostäder presenterar sin hållbarhetsredovisning.  

Lagen kommer inte direkt underlätta att läsa framtida revisionsberättelser. Utöver den traditionella årsredovisningen kommer revisionsberättelserna i och med lagen om hållbarhetsredovisning också att innehålla både uttalanden om bolagsstyrning och hållbarhet. Kraftigare lagstiftning på hållbarhetsområdet är något som vi nog får vänja oss vid både i Sverige och i övriga Europa. Bolagens frivilliga hållbarhetsredovisningar har i stort sett varit positiva men de räcker inte längre. Därför kommer sannolikt trenden i framtiden att bli mer tvingande åtaganden för bolagen för klara ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.