Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

EU inför obligatorisk hållbarhetsredovisning

Sverige har bestämt sig för att implementera EU:s direktiv om en ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning. EU:s ministerråd beslutade redan i september 2014 med stor majoritet om ett nytt direktiv som kräver att större bolag med mer än 500 anställda nu ska rapportera icke-finansiell information, bland annat gällande miljö, socialt ansvar och frågor som rör medarbetare. Sverige har här gått något längre än kommissionens minimikrav och ställer kravet från 250 anställda.

Från och med 1 juli 2016 träder lagen i kraft (Ds 2014:45) och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Därefter ska alla stora bolag i Sverige upprätta en hållbarhetsrapport. Revisor ska kontrollera att så sker och lämna ett yttrande, men behöver inte uttala sig om innehållet. En lagrådsremiss är förnärvarande under utarbetning och propositionen väntas att tas under mars 2016. Stora företag definieras här som bolag som de senaste två räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

  • Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250.
  • Företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor.
  • Företagets redovisade nettoomsättning ­uppgår till mer än 350 miljoner kronor

Lagförslaget om obligatorisk hållbarhetsredovisning kommer att påverka byggbranschen i form av nya rutiner som marginellt kommer att öka bolagens administration och kostnader. EU- kommissionen anser emellertid att samhällsintresset för rapportering får anses väga tyngre än rapporteringskravets kostnader för bolagen. Ett EU-direktiv ska genomföras genom nationellt bindande lagkrav i alla EU-länder.

Om ett bolag ska vara långsiktigt hållbart måste det ta hänsyn till miljöfrågorna anser EU. Bland de större byggbolagen är någon form av hållbarhetsredovisning i dag redan en regel och rutin. Det är därför rimligt att de bolag som hittills avstått från en hållbarhetsredovisning nu får ett lagkrav på sig.  

Berörda bolag ska, årligen, redovisa den information som krävs för att förstå företagets utveckling, resultat och påverkan inom miljö, sociala förhållanden och medarbetare, på mänskliga rättigheter och antikorruption.

Det är nödvändigt att de bolag inom byggbranschen som omfattas av kravet också måste ställa krav på sina underentreprenörer, materialleverantörer och andra affärspartners. Det känns också rimligt att bolagen i samband med försäljning eller uthyrning av bostäder presenterar sin hållbarhetsredovisning.  

Lagen kommer inte direkt underlätta att läsa framtida revisionsberättelser. Utöver den traditionella årsredovisningen kommer revisionsberättelserna i och med lagen om hållbarhetsredovisning också att innehålla både uttalanden om bolagsstyrning och hållbarhet. Kraftigare lagstiftning på hållbarhetsområdet är något som vi nog får vänja oss vid både i Sverige och i övriga Europa. Bolagens frivilliga hållbarhetsredovisningar har i stort sett varit positiva men de räcker inte längre. Därför kommer sannolikt trenden i framtiden att bli mer tvingande åtaganden för bolagen för klara ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Affärspotential för systemutvecklare…

Emile Hamon

Inom byggsektorn har vi tyvärr alltför ofta dåliga systemstöd för våra affärskritiska processer. Från systemleverantörernas håll ser vi en utveckling av exempelvis ärende- och avvikelsesystem, vilket är nog så bra – men det är inte affärskritiskt. Är det rätt utmaningar som vi utvecklar systemen att möta? I ett projekt som omsätter 100 miljoner kronor, vad kostar egentligen bristfälliga kalkyler, dålig kostnadskontroll eller brist på planering? Jo, det kan bli en riktigt kostsam affär.

Systemen isolerade öar

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.