Meny
  • Det finns strukturer inom byggbranschen som gör det fördelaktigt att välja stomme av betong, trots flervåningshus med trästomme bland annat kan bidra till lägre utsläpp av växthusgaser enligt Kerstin Hemström.
    ,
    Kerstin Hemström, institutionen för byggd miljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet.
    Foto: Markus Nyman

Vanor gör betong till favoritmaterial

Vanor gör betong till favoritmaterial

Viljan att bygga flervåningshus med trästommar är låg i byggbranschen, visar en avhandling från Linnéuniversitetet i Växjö.

– Kunskap, utbildning och erfarenhet är inriktad mot betong. Det är några förklaringar till varför branschen föredrar betong, trots att ett ökat byggande av flervåningshus med trästomme bland annat kan bidra till lägre utsläpp av växthusgaser, säger Kerstin Hemström på institutionen för byggd miljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Kerstin Hemström lägger i dagarna fram sin doktorsavhandling om branschaktörers acceptans av intensivskogsbruk och flervåningshus med trästomme. Hon har i sin forskning bland annat tittat på vad som påverkar valet av stomsystem och hur man uppfattar olika material. Enkäter och intervjustudier med arkitekter och arbetschefer har gett delar av under­laget. Resultatet visar att både arkitekter och arbetschefer anser att trä som byggmaterial i stomsystem är positivt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Men trä anses också ha en rad nackdelar, risker och osäkerheter.

– Det gäller framförallt brandsäkerhet, ljudmiljö, stabilitet och varaktighet, men också inomhusmiljö, säger Kerstin Hemström.

Arbetscheferna uppfattar att det är dyrare att bygga med trästommar, delvis eftersom leverantörerna är få och transportkostnaderna från fabrikerna i norra Sverige är höga för dem som vill bygga i södra Sverige. Man kopplar också kostnader till att trästommar kräver bättre väderskydd och större noggrannhet på byggarbetsplatsen. Det krävs dessutom mer material och arbetstid för att uppfylla kraven på brandsäkerhet, ljudisolering och akustik. Därtill vill många lägga till en uppskattad kostnad för oväntade konsekvenser.

– Betong uppfattas ge många fördelar gratis, man behöver inte fundera över de problem som är kopplade till trästommar, säger Kerstin Hemström.

Resultaten visar att arbetschefernas uppfattningar har större betydelse för trästommarnas framtidsutsikter än vad arkitekternas uppfattningar har. Intervjuade arbetschefer uppger att de har stort inflytande över vilket stomsystem som väljs i flerbostadshus.

– I regel funderar de inte så mycket över valet av stomme och ser ingen anledning att ifrågasätta det val de brukar göra. De fokuserar i stället på att förbättra andra delar i projekten. Det är inte bara arbetschefer som är mest vana vid betong utan alla andra professioner inom bygg, säger Kerstin Hemström.

Kerstin Hemströms resultat visar alltså att flera olika strukturer gör det fördelaktigt att välja betong. Det handlar inte bara om de egenskaper som kopplas till trästommar utan också om vad som prioriteras i byggprojekten och om etablerade normer och nätverk. För att byggandet av flervåningshus med trästomme ska öka markant behövs enligt henne flera förändringar.

– Det kan till exempel handla om förändringar av regelverk, kunskapen om byggnaders miljöpåverkan, den allmänna opinionen eller kundernas efterfrågan som leder till att byggindustrins aktörer ändrar sina prioriteringar och uppfattningar om vad som fungerar bra.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986