Meny
  • Fyra projektgrupper har arbetat med olika aspekter av samhällsbyggnaden. Mari Broman, Ulla Hamilton, Jonas Sundberg och Peter Nygårds representerade varsin grupp under slutseminariet för Framtidens goda stad.
    Foto: Anders Siljevall

”Sverige behöver en samhälls-byggnadsminister”

”Sverige behöver en samhälls-byggnadsminister”

Tillsätt en samhällsbyggnadsminister och bredda dialogen. IVA-projektet Framtidens goda stad som har varat i över två år har nu avslutats och i slutrapporten lämnas fem förslag på åtgärder för en attraktiv och hållbar samhällsutveckling.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA:s, projekt Framtidens goda stad har pågått i drygt två år. I fyra olika arbetsgrupper har de inblandade behandlat olika områden inom samhällsutvecklingen, vilket har resulterat i delrapporterna ”Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser”, ”Idédriven stadsplanering”, ”Attraktiva livsmiljöer och flöden”, ”Samhällsbyggnad för framtiden” och ”Stadsplaneringspraktikan”.

– Samhällsbyggnad är komplext. Det är också något som måste komma högre upp på den politiska dagordningen. Projektet kommer att fortsätta med fler kommundialoger ute i landet, berättade Gabriel Urwitz, ordförande för projektets styrgrupp under slutseminariet för Framtidens goda stad.

Centralt under slutseminariet var behovet av en utvecklad stadsbyggnadsprocess där alla medborgare har medbestämmande och känner sig integrerade. Peter Nygårds, vice ordförande för styrgruppen ”Planerings- och beslutsprocesser”, berättade att mycket input har kommit in från de dialogseminarier ute i kommunerna som styrgruppen har anordnat.

– Om vi lyckas få igång en utvecklad och integrerad process kan det bli en renässans för den lokala politiken. Hur bygger vi den goda staden och få med vanliga människor i processen?


Medborgare får inte komma in för sent

Mari Broman, ordförande för arbetsgruppen ”Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser”, menade att medborgarna inte får komma in för sent i processen. Dessutom är det viktigt att inte glömma bort ett projekt så snart det är avslutat.

– När stadsdelen är genomförd – följ upp. Blev det som det var tänkt?

Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, som också har suttit med i arbetsgruppen ”Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser”, betonade också dialogen. Idag är den inte tillräcklig.

– Som systemet är riggat idag är det nästan bara nejsägarna som är aktiva i processen. Pratar man bara med ett intresse kan det bli skevt. Med processdesign skulle man kunna komma åt det.

En av slutrapportens uppmaningar är att Sverige bör få en samhällsbyggnadsminister efter valet för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Meningarna bland deltagarna på slutseminariet gick dock något isär i den frågan.

– Som lokalpolitiker tycker jag att det är viktigare vad som händer lokalt, men det är viktigt att regeringen inser hur komplext samhällsbyggnad är, menade Ulla Hamilton, ordförande för projektgruppen ”Positiva utvecklingsspiraler”.

Projektets fem huvudförslag

1. En vision och ett tydligt politiskt ledarskap. Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet som berör intressenter på kommunal, regional och nationell nivå. Beslut får konsekvenser över mandatperioder. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att olika aktörer ska kunna bidra till stadsutvecklingen.

2. Breddad dialog och engagemang. Svensk samhällsbyggnad präglas idag av stuprörstänkande. Fler aktörer måste aktiveras och en vision bör ligga till grund för all samhällsplanering. De aktörer som ska vara med och genomföra arbetet måste vara delaktiga från start.

3. Lös konflikter mellan gällande lagstiftning. De lagar som styr samhällsbyggnadssektorn är överlag fungerande. Dock finns några konflikter, främst gällande miljöbalken och PBL samt hur lagstadgade riksintressen ska vägas mot andra intressen.

4. Stärkt kompetens och kapacitet. Antalet utbildningsplatser för högskole- och civilingenjörer måste utvidgas. Dessutom bör aktörer utanför den kommunala verksamheten bjudas in för att utföra delar av det detaljerade planarbetet, i samverkan med kommunala tjänstemän.

5. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister. Mycket av utvecklingen av städer, tätorter och mindre samhällen är en kommunal angelägenhet. Denna utveckling måste stödjas på nationell politisk nivå för att adressera de stora samhällsutmaningar vi står inför, såsom klimat, miljö, integration och hälsa. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister efter valet 2018.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810