Meny
  • Fyra projektgrupper har arbetat med olika aspekter av samhällsbyggnaden. Mari Broman, Ulla Hamilton, Jonas Sundberg och Peter Nygårds representerade varsin grupp under slutseminariet för Framtidens goda stad.
    Foto: Anders Siljevall

”Sverige behöver en samhälls-byggnadsminister”

”Sverige behöver en samhälls-byggnadsminister”

Tillsätt en samhällsbyggnadsminister och bredda dialogen. IVA-projektet Framtidens goda stad som har varat i över två år har nu avslutats och i slutrapporten lämnas fem förslag på åtgärder för en attraktiv och hållbar samhällsutveckling.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA:s, projekt Framtidens goda stad har pågått i drygt två år. I fyra olika arbetsgrupper har de inblandade behandlat olika områden inom samhällsutvecklingen, vilket har resulterat i delrapporterna ”Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser”, ”Idédriven stadsplanering”, ”Attraktiva livsmiljöer och flöden”, ”Samhällsbyggnad för framtiden” och ”Stadsplaneringspraktikan”.

– Samhällsbyggnad är komplext. Det är också något som måste komma högre upp på den politiska dagordningen. Projektet kommer att fortsätta med fler kommundialoger ute i landet, berättade Gabriel Urwitz, ordförande för projektets styrgrupp under slutseminariet för Framtidens goda stad.

Centralt under slutseminariet var behovet av en utvecklad stadsbyggnadsprocess där alla medborgare har medbestämmande och känner sig integrerade. Peter Nygårds, vice ordförande för styrgruppen ”Planerings- och beslutsprocesser”, berättade att mycket input har kommit in från de dialogseminarier ute i kommunerna som styrgruppen har anordnat.

– Om vi lyckas få igång en utvecklad och integrerad process kan det bli en renässans för den lokala politiken. Hur bygger vi den goda staden och få med vanliga människor i processen?


Medborgare får inte komma in för sent

Mari Broman, ordförande för arbetsgruppen ”Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser”, menade att medborgarna inte får komma in för sent i processen. Dessutom är det viktigt att inte glömma bort ett projekt så snart det är avslutat.

– När stadsdelen är genomförd – följ upp. Blev det som det var tänkt?

Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, som också har suttit med i arbetsgruppen ”Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser”, betonade också dialogen. Idag är den inte tillräcklig.

– Som systemet är riggat idag är det nästan bara nejsägarna som är aktiva i processen. Pratar man bara med ett intresse kan det bli skevt. Med processdesign skulle man kunna komma åt det.

En av slutrapportens uppmaningar är att Sverige bör få en samhällsbyggnadsminister efter valet för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Meningarna bland deltagarna på slutseminariet gick dock något isär i den frågan.

– Som lokalpolitiker tycker jag att det är viktigare vad som händer lokalt, men det är viktigt att regeringen inser hur komplext samhällsbyggnad är, menade Ulla Hamilton, ordförande för projektgruppen ”Positiva utvecklingsspiraler”.

Projektets fem huvudförslag

1. En vision och ett tydligt politiskt ledarskap. Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet som berör intressenter på kommunal, regional och nationell nivå. Beslut får konsekvenser över mandatperioder. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att olika aktörer ska kunna bidra till stadsutvecklingen.

2. Breddad dialog och engagemang. Svensk samhällsbyggnad präglas idag av stuprörstänkande. Fler aktörer måste aktiveras och en vision bör ligga till grund för all samhällsplanering. De aktörer som ska vara med och genomföra arbetet måste vara delaktiga från start.

3. Lös konflikter mellan gällande lagstiftning. De lagar som styr samhällsbyggnadssektorn är överlag fungerande. Dock finns några konflikter, främst gällande miljöbalken och PBL samt hur lagstadgade riksintressen ska vägas mot andra intressen.

4. Stärkt kompetens och kapacitet. Antalet utbildningsplatser för högskole- och civilingenjörer måste utvidgas. Dessutom bör aktörer utanför den kommunala verksamheten bjudas in för att utföra delar av det detaljerade planarbetet, i samverkan med kommunala tjänstemän.

5. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister. Mycket av utvecklingen av städer, tätorter och mindre samhällen är en kommunal angelägenhet. Denna utveckling måste stödjas på nationell politisk nivå för att adressera de stora samhällsutmaningar vi står inför, såsom klimat, miljö, integration och hälsa. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister efter valet 2018.

Skanska utför Norges största vägprojekt

Tar hem OPS-kontrakt för 5,5 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-utfor-norges-storsta-vagprojekt-26516

Göteborg kämpar för att nå mål om byggemenskaper

Stort intresse bland kommuner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-kampar-att-na-mal-om-byggemenskaper-26492

Loop Rocks får silver av Postnord

Tilldelas andraplats i logistikpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/loop-rocks-far-silver-av-postnord-26513

800 000 lägenheter behöver renoveras

Men kompetensbrist gör att arbetet tar tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/800-000-lagenheter-behover-renoveras-26511

Regeringen gör om investeringsstödet

Höjd nivå och bonus för påbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-gor-om-investeringsstodet-26510

Ny roll för Peter Wågström

Styrelseledamot i bolag med fokus på Baltikum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-roll-peter-wagstrom-26509

”Förankring har varit i fokus”

Branschen lämnar lista på klimatuppmaningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forankring-har-varit-i-fokus-26486

8 av 10 byggföretag har svårt att rekrytera

Dipart: ”Ingen svarar på annonser längre. Allt går via personliga kontakter."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/8-av-10-byggforetag-har-svart-att-rekrytera-26507

De är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj

Nu kan du rösta på din favoritprodukt!
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ar-nominerade-till-nordbyggs-guldmedalj-26505

Snart avgörs Årets Bygge 2018

Mårten Lindström: ”Det har varit ett jämnare startfält än tidigare.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-avgors-arets-bygge-2018-26506