Meny
 • Miljömålsberedningens fokus på LCA, livscykelanalyser, premierar hus byggda med stort inslag av trä, som projektet Strandparken i Sundbyberg.
  Foto: Petra Bindel
  ,
  "Att optimera ur livscykelperspektiv handlar inte bara om att välja ett material oftare än ett annat", påminner Maria Brogren, energi och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.
  Foto: Rosie Alm
  ,
  "Vi kan inte i en statlig utredning föreslå att all nybyggnation ska ske med trä, men vi kan säga att trä är mer klimatsmart än betong och cement, det finns det belägg för", säger Anders Wijkman.
  Foto: Elin Bennewitz

Statlig strategi ska främja träbyggande

Statlig strategi ska främja träbyggande

I början av sommaren kom Miljömålsberedningens slutbetänkande. Förslaget är att Sverige senast år 2045 ska vara klimatneutralt. För byggbranschen är det en enorm utmaning. Anders Wijkman, Miljömålsberedningens ordförande, anser att Sverige måste bygga så mycket som möjligt i trä för att nå målet.

Enligt Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman finns en bred politisk uppbackning bakom Miljömålsberednings förslag och han menar att det med stor sannolikhet blir stommen i Sveriges framtida klimatpolitik, oavsett regering.

Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, ser det som en enorm utmaning för byggsektorn att bli klimatneutral till 2045.

– Jag tror och hoppas att det kan gå, fast det kommer att krävas stora insatser. Det är mycket som måste göras snabbt både av branschen och av regeringen, om målet ska nås, säger Maria Brogren.

För byggsektorn föreslår Miljömålsberedeningen att LCA, livscykelanalyser, ska användas för att optimera alla bygg- och anläggningsprojekt ur klimatsynpunkt.

”Trä är mer klimatsmart”

– Det är så nära vi kan komma till att säga ”bygg så mycket som möjligt i trä”. Vi kan inte i en statlig utredning föreslå att all nybyggnation ska ske med trä, men vi kan säga att trä är mer klimatsmart än betong och cement, det finns det belägg för, säger Anders Wijkman.

Han hänvisar till två rapporter som fått finansiering av bland annat SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Den första släpptes i början av 2015 och utgår ifrån bostadshuset Blå Jungfrun i Stockholm, den andra släpptes i juni 2016 och utgår ifrån bostadshuset Strandparken i Sundbyberg.

Läs mer: Rapport om Strandparken i Sundbyberg.

Läs mer: Rapport om Blå Jungfrun i Stockholm.

Båda rapporterna är baserade på livscykelanalyser och visar bland annat att träkonstruktioner har mindre klimatpåverkan än betongkonstruktioner.

– Sen håller kanske inte cementindustrin med, de säger att det är förhastade slutsatser. Men jag tror starkt på träbyggandet, säger Anders Wijkman.

Betong största utmaningen

Enligt Maria Brogren kommer betong att ha en viktig roll även i framtidens byggbransch, trots att Miljömålsberedningens fokus på LCA premierar trä.

– Väljer man att som Miljö­målsberedningen föreslår att kräva LCA – och det stödjer vi, det är verkligen bra att byggnadernas hela livscykel uppmärksammas – så kommer det att bli mer fokus på materialvalen. Men att optimera ur livscykelperspektiv handlar inte bara om att välja ett material oftare än ett annat, det är en förenklad syn. Det handlar om helheten, byggnadens tekniska och ekonomiska livslängd, kanske ska man göra slankare konstruktioner, välja en annan cementsort, och så vidare, säger hon.

Maria Brogren pekar ut tre områden som kommer att vara utmanande för byggbranschen i arbetet med att nå klimatneutralitet. Det ena är materialen, dels de som är fossilbaserade som plast och asfalt, och dels de som släpper ut klimatgaser genom kemiska processer vid tillverkningen, som betong och stål. Det andra är transporter, och det tredje är maskinflottan.

Läs mer: Tre utmaningar i branschens klimatarbete.

Trots att utmaningarna är många tvekar Maria Brogren inte när hon får frågan om vad som kommer att bli allra svårast.

– Svårast är det här med stål och cement. Det andra kan man effektivisera, gå över till eldrift, eller välja andra råvaror. Men när det gäller till exempel cementen är det en teknisk omöjlighet, vi kan inte komma ifrån att den kemiska processen släpper ut koldioxid. Samtidigt är vi beroende av cementen, vi har i dag inga praktiskt tillämpbara alternativa material för grundläggning, säger Maria Brogren.

CCS viktig pusselbit

Både Maria Brogren och Anders Wijkman tror att CCS kommer att vara en nödvändig åtgärd för cementindustrin om byggandet ska bli klimatneutralt till 2045. CCS står för carbon capture and storage och är en teknik där koldioxidutsläpp från till exempel en cementfabrik samlas in och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbotten. I dag finns cirka 15 anläggningar runt om i världen.

– Cementindustrin behöver CCS. Det måste vi lösa, vi har stått och stampat i tio år, säger Anders Wijkman.

CCS är en pusselbit. Men för att byggbranschen ska lyckas bli klimatneutral till 2045 efterlyser Maria Brogren också ökade statliga satsningar på forskning och utveckling samt att offentliga beställare premierar låg klimatpåverkan i upphandling. Hon vill också se detaljplaner med utrymme för innovativa lösningar, skärpt tillsyn av energikraven, och incitament för fastighetsägarna att äga energieffektiva hus. Sveriges Byggindustrier föreslår till exempel att fastighetsavgiften kopplas till byggnadens energiprestanda.

Spill och svinn stort problem

Maria Brogren poängterar också vikten av att öka standardiseringen och digitaliseringen av byggprocessen.

– LCA av byggprojekt visar att spill och svinn står för en stor del av klimatpåverkan. Det borde egentligen vara noll. Genom att bygga mer standardiserat och ha bättre koll på grejerna på byggarbetsplatsen kan vi närma oss noll, säger hon.

Att öka standardiseringen kan även underlätta för etableringen av den cirkulära ekonomin, där gamla varor och material ska ses som resurs snarare än avfall.

Läs mer: Cirkulär ekonomi i byggbranschen.

– Standardmått på väggelement, bjälklag, eller vad det nu kan vara gör det mycket lättare att återanvända produkterna i nya projekt, säger Maria Brogren.

Standardisering och digitalisering är också viktigt om byggbranschen ska ha råd att göra LCA för alla sina projekt.

– I dag är det tids- och kostnadskrävande att göra LCA. Om vi tillämpar BIM på riktigt, där all information finns digitalt och integrerat, kommer det att bli lättare. Innan vi når dit får vi vara pragmatiska och optimera i ett projekt, och sedan bygga liknande projekt på fler platser, säger Maria Brogren.

Miljömålsberedeningens förslag
 • Nettonoll-utsläpp senast 2045, varav minst 85 procent reduktion av utsläppen i Sverige, jämfört med 1990-års nivåer.
 • Två etappmål: 63 procent reduktion till 2030 och 75 procent reduktion till 2040.
 • En möjlighet till flexibilitet har byggts in i målen genom att maximalt 8 procent av reduktionen 2030 kan ske med kompletterande åtgärder, som till exempel utsläppskrediter i andra länder eller ökade sänkor i skog eller jordbruk.
Thomas Berggren, Energimyndigheten, Robert Johannesson, Boverket, Magnus Everitt, Installatörsföretagen, Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier, Fredrik von Malmborg, Miljö- och energidepartementet och Hans Söderström, Installatörsföretagen.

I väntan på nya energikrav

Branschen efterlyser tydlighet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/i-vantan-pa-nya-energikrav-24950

Virtuell resa lär ut jämställd stadsplanering

Umeås bussturer har blivit en förebild.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/virtuell-resa-lar-ut-jamstalld-stadsplanering-24943

Regeringsbeslut om nya yrkesutbildningar

Skolverket ska utforma utbildningar för byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringsbeslut-om-nya-yrkesutbildningar-24938

Firar ett år med tusen nya medarbetare

Installationskoncernen Assemblin har vuxit på kort tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/firar-ett-ar-med-tusen-nya-medarbetare-24935

Tre nominerade till Årets Samhällsbyggare

Eko-lägenheter, kommunbyggnad och trähusbyggare bland kandidaterna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-nominerade-till-arets-samhallsbyggare-24936

Påskrivet om bostäder och tunnelbana i Stockholm

100 000 bostäder ska vara klara till år 2035.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/paskrivet-om-bostader-och-tunnelbana-i-stockholm-24951

Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet

Färsk statistik från SCB.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/knappt-48-miljoner-bostader-i-landet-24948

Störst prisökning på fritidshus i Dalarna

18 procent på fem år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/storst-prisokning-pa-fritidshus-i-dalarna-24947

Kameraövervakning kan komplettera inbrottsskydd

Det här ska du tänka på.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kameraovervakning-kan-komplettera-inbrottsskydd-24898

Tvåor mest eftertraktade

Fyra och sex är de populäraste våningsplanen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tvaor-mest-eftertraktade-24942