Meny

Socialdemokraternas bostadspolitik

Socialdemokraternas bostadspolitik

Socialdemokraterna om ...

Bostadsbehovet: ”Vi måste långsiktigt lösa bostadsbristen genom hög byggtakt men också genom bostäder människor har råd att efterfråga. Där måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Allmännyttan ska användas. Den är kommunernas viktigaste verktyg för att klara bostadsförsörjningsansvaret. Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen."

Investeringsstöd/subventioner: ”Det behövs stöd. Investeringsstödet som den S-ledda regeringen har infört har gett effekt. Det ställer krav på att hyran inte är för hög och möjliggör bostadsbyggande i områden där det annars inte hade varit lönsamt att bygga. Hittills har 15 400 hyresrätter och studentbostäder beviljats stöd, och hyrorna har kunnat sänkas så att fler människor med vanliga löner har råd att bo i nyproducerade hyresrätter.

Rörligheten: ”Boendebeskattningen och ränteavdragen vill vi hantera inom ramen för en blocköverskridande skattereform. Ett slopande av taket för uppskovsbelopp under en begränsad tid för försäljningar som sker fram till den 30 juni 2020, som vi föreslog i 22-punktsprogrammet, bedöms öka incitamenten att flytta och att göra det i närtid."

Planprocesserna: ”Vi behöver en kortare och mer effektiv planprocess. Det handlar bland annat om att fler detaljplaner kan antas av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Vidare att göra planprocessen mer effektiv, innebär bland annat att plan- och bygglagens regler om länsstyrelsens yttranden under detaljplaneprocessen kompletteras med en möjlighet för kommunen att under arbetet med att ta fram en detaljplan begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen i de frågor som staten råder över så att det tidigt i planprocessen ska går att klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från statens sida. En tidsfrist om två månader har införts för länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning. Vi vill fortsätta förenklingsarbetet, bland annat med hjälp av digitaliserade detaljplaner."

Klimatförändringar, energi och miljö: ”Öka fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial. Vi har initierat åtgärder för att främja hållbart byggande. Bland annat ses administrativa samt ekonomiska styrmedel över i syfte att minska byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Regeringen har även infört ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Dessutom har ett nationellt informationscentrum inrättats för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan."

Rot-avdraget: ”Vi avser inte att förändra dagens Rot-regler och Rot är och bör vara fortsatt generöst.”

Regeringens politik: ”Vi har genomfört flera reformer som syftar till ökat bostadsbyggande. Bland annat investeringsstöd för byggande av hyresrätter, byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen samt stimulanser för upprustning och renovering. Vi har också genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga och vi vill ha en standardisering för serietillverkade hus. Detta har lett till ett rekordhögt byggande som vårt land inte haft under de senaste 25 åren."

Viktigaste frågorna nästa mandatperiod: ”Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper, bland annat unga, från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kräver blocköverskridande uppgörelser och reformer, med fördelningspolitiskt fokus. Särskilt på skatteområdet, som är nära sammankopplat med bostadsfrågorna.
Övriga reformer vi vill införa är bland annat: En ny boendeform – ungdomsbostäder – ska införas. Minskade byggkrav, bland annat vad gäller buller, för riktigt små lägenheter på max 20 kvadratmeter. Ökat stöd till studentbostäder och ungdomsbostädertill minst 7 100 kronor per kvadratmeter. Satsning på typhus för studentbostäder för att få ner byggkostnader och öka byggtakten. Kompiskontrakt, det vill säga tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans."
 

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Stockholmshem: 60–80 procents energibesparing

Lyckad satsning på Valla torg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholmshem-60-80-procents-energibesparing-27987