Meny
  • Sverige inte bör införa vita certifikat eller investeringsstöd till energieffektiviserande renoveringar. Dessa styrmedel kan fungera i teorin, men är i praktiken svåra att utforma kostnadseffektivt, enligt Konjunkturinstitutet. Foto: Johanna Åfreds

Nej till stöd för energieffektiv renovering

Nej till stöd för energieffektiv renovering

Sverige inte bör införa investeringsstöd till energieffektiviserande renoveringar, enligt Konjunkturinstitutets årliga miljöekonomiska rapport.

Det huvudsakliga syftet med Konjunkturinstitutets årliga miljöekonomiska rapport är att diskutera de svenska energimålen ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. Rapporten avgränsas till att analysera målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och målet om 50 procent lägre energiintensitet till 2030. Konjunkturinstitutet förklarar att med kostnadseffektivitet avses att nå ett givet mål till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Utgångspunkten är att en styrning via priser, skatter och subventioner har goda möjligheter att vara kostnadseffektiv. 

En av slutsatserna som finns med i rapporten är att Sverige inte bör införa vita certifikat eller investeringsstöd till energieffektiviserande renoveringar:

– Dessa styrmedel kan fungera i teorin, men är i praktiken svåra att utforma kostnadseffektivt. Det är till exempel svårt att fastställa deras additiva effekter, skriver författarna i rapporten.

Även Bonus-malus-systemet tas upp i rapporten. Tillsammans med bränslebeskattningen innebär det en betydande relativprisförskjutning till förmån för elbilar och laddhybrider. Men när personbilsflottan elektrifieras minskar statens intäkter från energi- och bränsleskatter, givet nuvarande utformning. 

– Det innebär att energiskatten som instrument för att hantera vägtrafikens externa kostnader, som vägslitage och olycksrisker, försämras. För att komma till rätta med detta behövs sannolikt någon form av kilometerbeskattning på alla typer av personbilar, står det att läsa Konjunkturinstitutets rapport.

Inte heller solcellsstödet är kostnadseffektivt sett ur ett snävt solelsperspektiv. 

– Marginalbidraget är betydligt högre än det som utgår inom elcertifikatsystemet. Om ambitionen är att bidra till mål om ökad förnybar elproduktion är solcellsstödet inte kostnadseffektivt, enligt Konjunkturinstitutet.

Vad gäller utbyggnaden av havsbaserad vindkraft kräver det ett riktat stöd, påpekas det i rapporten. Detta kan dock medföra betydande merkostnader i jämförelse med motsvarande utbyggnad inom elcertifikatsystemet. Men det kan ändå finnas skäl för utbyggnad.

– Ett argument som kan användas för ett riktat stöd kan vara teknikpolitiskt, att de samhällsekonomiska kostnaderna på sikt kan bli lägre än de som gäller för till exempel landbaserad vindkraft idag.

En storskalig elektrifiering av vägtransporter ses som en möjlig väg för att nå klimatmålen. Samtidigt kan de försvåra måluppfyllelse av energimålen, skriver Konjunkturistitutet: 

– Det kan i detta sammanhang noteras att det inte är uppenbart vilket problem som mål eller stöd till förnybar elproduktion är till för att lösa. EU ETS hanterar redan klimatproblemet förknippat med elproduktion. Det reformerade utsläppssystemet öppnar för att ökad svensk elexport kan reducera utsläppen, men det råder stor osäkerhet om den praktiska utväxlingen av en sådan svensk strategi.

Kiruna satsar på återbruk från den rivna staden

Planerar stor försäljning av material.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kiruna-satsar-pa-aterbruk-fran-den-rivna-staden-27766

Konsult och politiker förfalskade bygglov

Förundersökning inledd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsult-och-politiker-forfalskade-bygglov-27769

Riksdagen röstade fram Löfven

Färre än hälften röstade emot.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagen-rostade-fram-lofven-27770

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756