Meny

Långsam minskning av energianvändning

Långsam minskning av energianvändning

Tomas Berggren är senior rådgivare på enheten för resurseffektiva byggnader på Energimyndigheten. Tidningen Byggindustrin fick en pratstund för att ta reda på vad enheten arbetade med 2018 och vilka nyheter som branschen kan vänta sig 2019.

Vad har ni jobbat med under året?

– I somras fick vi ett nytt uppdaterat EU-direktiv för byggnaders energiprestanda (EPBD), där Sverige ska ha implementerat alla artiklar i svensk lag fram till i mars 2020. Bland annat så ändras byggreglerna och Boverket planerar en remiss om det i februari 2019. Även vi på Energimyndigheten jobbar mycket med utredningar kopplade till direktivet och vi har bland annat även haft många hearingar med marknaden under året.

Vad mer har hänt 2018?

– Vi har lanserat Solportalen på vår hemsida, det är en information till fastighetsägare som vill satsa på solenergi. Vi jobbar även med en omförhandling av Energieffektiviseringsdirektivet. Dit hör lagen om energikartläggning av stora företag som innebär att stora företag har skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. 

Vilka andra uppdrag är aktuella?

– Ett annat viktigt uppdrag är sektorsstrategin där bebyggelse är en av fem utvalda sektorer. Upppdraget handlar om att ta fram strategier för en resurseffektiv bebyggelse. De befintliga styrmedel som finns kan behöva ändras och förslag på nya eller förändrade styrmedel behöver tas fram för att Sverige ska nå de miljö- och energipolitiska målen. I uppdragen försöker vi utgå mer från vilka behov och hinder som marknaden har. Vi vill via dialog med marknadens aktörer få till effektivare styrmedel. Detta arbete är igång sedan mer än ett år tillbaka och under 2020 ska vi tillsammans med marknadens aktörer ha tagit fram en förankrad strategi. Energimyndighetens roll är att ansvara för processen med framtagning av strategin. Tanken är att Energimyndigheten kan komma att föreslå  nya styrmedel, till exempel skatter, lagstiftning, informationssatsningar, som kan leda till att sektorn resurseffektiv bebyggelse främjar och påskyndar utvecklingen mot ett hållbart energisystem.

Finns ytterligare exempel?

– Vi jobbar fortlöpande med Energimärkningsdirektivet där klassificeringen A, B, C och så vidare, som vi känner igen från bland annat vitvaror, ska vara en vägledning och tydlig information för konsumenter ute i handeln. Det byggs gradvis på med nya produkter, till exempel så kommer ventilationsaggregat att få sin klassning nu. Även Ekodesigndirektivet är viktigt i och med att det förbjuder produkter som inte är tillräckligt energieffektiva att säljas på Europamarknaden. Där jobbar vi med tillsyn och information och även här utökas listan med produkter som omfattas av Ekodesigndirektivet kontinuerligt.

Hur lyckas Sverige med att minska energianvändningen?

- Enligt vår energistatistik mellan åren 1995 till 2016 har energianvändningen för bebyggelsen minskat med 18 procent per KWh per kvadratmeter , så det går åt rätt håll men långsamt.

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012