Meny

Kontrollansvarig i nya PBL

Kontrollansvarig i nya PBL

Regeringen lämnade prop om nya plan- och bygglagen till riksdagen.

En punkt i regeringens förslag till ny plan- och bygglag, PBL, är att det omdiskuterade begreppet kvalitetsansvarig ersätts med kontrollansvarig. Det är något som Sveriges Byggindustrier, BI, har välkomnat i ett remissyttrande.

BI skrev i augusti 2009 namnbytet från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig är bra eftersom det då blir tydligare vad uppgiften består i. Men BI beklagade att lagförslaget inte innehöll något krav på ansvarig arbetsledare/arbetsansvarig.
I den nya propositionen ändras också reglerna om byggkontroll så att det blir tydligt vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens den som är kontrollansvarig ska ha.

Regeringen lämnade sitt lagförslag till riksdagen den 23 mars. Propositionen hete En enklare plan- och bygglag och har nummer 2009/10:170 och den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 2 maj 2011.

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade huvudpunkterna i propositionen den 18 mars. Den förändring som har fått mest uppmärksamhet är att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor.

– Den som söker om bygglov ska veta att kommunen ska ge besked inom tio veckor. Vi stärker nu den enskildes rätt, säger Andreas Carlgren.

BI har också ställt sig positivt till att tiden för planprocessen med den nya lagen förkortas genom att kraven på programsamråd och utställning slopas. Andra kommentatorer varnar för att allmänhetens möjligheter att tycka till försämras.

NÅGRA PUNKTER I NYA PBL
• Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
• Bygglov ska till skillnad mot i dag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.
• Kommunen ska i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov.
• Man ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område.
• Frågor om avfallshantering och elektronisk kommunikation som bredband ska finnas med vid planläggning och annan prövning.
• En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.
• Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor.
•Kravet på program före plan slopas.
• Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning.
• Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
• Länsstyrelserna ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden.
• Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Skatteverket samlar kraft mot den mörka sidan av branschen

Skatteverket: "Vi måste jobba mer med byggbranschen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skatteverket-samlar-kraft-mot-den-morka-sidan-av-branschen-27881

Rot-jobb för drygt 9, 3 miljarder 2018

Skatteverket sätter Rot under lupp 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rot-jobb-drygt-9-3-miljarder-2018-27880

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

Ska bli vanligare som byggmaterial.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lovtra-inom-bygg-far-28-miljoner-i-bidrag-27878