Meny

Kontrollansvarig i nya PBL

Kontrollansvarig i nya PBL

Regeringen lämnade prop om nya plan- och bygglagen till riksdagen.

En punkt i regeringens förslag till ny plan- och bygglag, PBL, är att det omdiskuterade begreppet kvalitetsansvarig ersätts med kontrollansvarig. Det är något som Sveriges Byggindustrier, BI, har välkomnat i ett remissyttrande.

BI skrev i augusti 2009 namnbytet från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig är bra eftersom det då blir tydligare vad uppgiften består i. Men BI beklagade att lagförslaget inte innehöll något krav på ansvarig arbetsledare/arbetsansvarig.
I den nya propositionen ändras också reglerna om byggkontroll så att det blir tydligt vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens den som är kontrollansvarig ska ha.

Regeringen lämnade sitt lagförslag till riksdagen den 23 mars. Propositionen hete En enklare plan- och bygglag och har nummer 2009/10:170 och den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 2 maj 2011.

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade huvudpunkterna i propositionen den 18 mars. Den förändring som har fått mest uppmärksamhet är att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor.

– Den som söker om bygglov ska veta att kommunen ska ge besked inom tio veckor. Vi stärker nu den enskildes rätt, säger Andreas Carlgren.

BI har också ställt sig positivt till att tiden för planprocessen med den nya lagen förkortas genom att kraven på programsamråd och utställning slopas. Andra kommentatorer varnar för att allmänhetens möjligheter att tycka till försämras.

NÅGRA PUNKTER I NYA PBL
• Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
• Bygglov ska till skillnad mot i dag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.
• Kommunen ska i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov.
• Man ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område.
• Frågor om avfallshantering och elektronisk kommunikation som bredband ska finnas med vid planläggning och annan prövning.
• En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.
• Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor.
•Kravet på program före plan slopas.
• Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning.
• Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
• Länsstyrelserna ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden.
• Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertrapport ger 15 förslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/expertgrupp-har-snickrat-ihop-social-bostadspolitik-26966

Kommitté föreslår innehållsförteckning för byggmaterial

Två förslag från Kommittén för modernare byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommitte-foreslar-innehallsforteckning-byggmaterial-26977

AR-verktyg för bredare användargrupp

Veidekke först ut att testa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-verktyg-bredare-anvandargrupp-26975

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Ska betala företagsbot på 200 000.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/praktikant-foll-genom-hal-peab-straffas-26974

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen vill se mer ansvar från kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-punktlistan-inneholl-lagt-hangande-frukter-26965

Behov av 67 000 bostäder varje år

Boverket presenterar ny prognos.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/behov-av-67-000-bostader-varje-ar-26963

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Norrköping får klartecken för bostäder i hamnen

Byggstart kan ske i slutet av 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-far-klartecken-bostader-i-hamnen-26973

Hon ska leda Swecos projektledare

Helena Hed tar plats i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-leda-swecos-projektledare-26972

Sista chansen att anmäla till Årets Bygge

Anmäl ditt favoritprojekt senast 20 juni!
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sista-chansen-att-anmala-till-arets-bygge-26900