Meny

Kontrollansvarig i nya PBL

Kontrollansvarig i nya PBL

Regeringen lämnade prop om nya plan- och bygglagen till riksdagen.

En punkt i regeringens förslag till ny plan- och bygglag, PBL, är att det omdiskuterade begreppet kvalitetsansvarig ersätts med kontrollansvarig. Det är något som Sveriges Byggindustrier, BI, har välkomnat i ett remissyttrande.

BI skrev i augusti 2009 namnbytet från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig är bra eftersom det då blir tydligare vad uppgiften består i. Men BI beklagade att lagförslaget inte innehöll något krav på ansvarig arbetsledare/arbetsansvarig.
I den nya propositionen ändras också reglerna om byggkontroll så att det blir tydligt vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens den som är kontrollansvarig ska ha.

Regeringen lämnade sitt lagförslag till riksdagen den 23 mars. Propositionen hete En enklare plan- och bygglag och har nummer 2009/10:170 och den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 2 maj 2011.

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade huvudpunkterna i propositionen den 18 mars. Den förändring som har fått mest uppmärksamhet är att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor.

– Den som söker om bygglov ska veta att kommunen ska ge besked inom tio veckor. Vi stärker nu den enskildes rätt, säger Andreas Carlgren.

BI har också ställt sig positivt till att tiden för planprocessen med den nya lagen förkortas genom att kraven på programsamråd och utställning slopas. Andra kommentatorer varnar för att allmänhetens möjligheter att tycka till försämras.

NÅGRA PUNKTER I NYA PBL
• Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
• Bygglov ska till skillnad mot i dag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.
• Kommunen ska i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov.
• Man ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område.
• Frågor om avfallshantering och elektronisk kommunikation som bredband ska finnas med vid planläggning och annan prövning.
• En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.
• Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor.
•Kravet på program före plan slopas.
• Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning.
• Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
• Länsstyrelserna ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden.
• Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400

Här är roboten som kan ersätta byggarbetare

Japanska forskare har tagit fram en prototyp för byggarbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-roboten-som-kan-ersatta-byggarbetare-27396

Plåtslagare prisas med stipendium

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson är årets Isabellestipendiat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/platslagare-prisas-med-stipendium-27398

Här är branschens 30 största bolag

Flera bostadsutvecklare in på listan över största bolagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-branschens-30-storsta-bolag-27379

Färre ser bostaden som investering

"Sundare inställning."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/farre-ser-bostaden-som-investering-27395

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Han är årets byggchef

NCC:are i syd överraskades med utmärkelsen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-arets-byggchef-27394

Plan för Västlänken står fast

Avslag i Högsta förvaltningsdomstolen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plan-vastlanken-star-fast-27393

Serneke gick starkt framåt

En av flera snabbväxare i Väst.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-gick-starkt-framat-27380