Meny

Kontrollansvarig i nya PBL

Kontrollansvarig i nya PBL

Regeringen lämnade prop om nya plan- och bygglagen till riksdagen.

En punkt i regeringens förslag till ny plan- och bygglag, PBL, är att det omdiskuterade begreppet kvalitetsansvarig ersätts med kontrollansvarig. Det är något som Sveriges Byggindustrier, BI, har välkomnat i ett remissyttrande.

BI skrev i augusti 2009 namnbytet från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig är bra eftersom det då blir tydligare vad uppgiften består i. Men BI beklagade att lagförslaget inte innehöll något krav på ansvarig arbetsledare/arbetsansvarig.
I den nya propositionen ändras också reglerna om byggkontroll så att det blir tydligt vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens den som är kontrollansvarig ska ha.

Regeringen lämnade sitt lagförslag till riksdagen den 23 mars. Propositionen hete En enklare plan- och bygglag och har nummer 2009/10:170 och den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 2 maj 2011.

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade huvudpunkterna i propositionen den 18 mars. Den förändring som har fått mest uppmärksamhet är att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor.

– Den som söker om bygglov ska veta att kommunen ska ge besked inom tio veckor. Vi stärker nu den enskildes rätt, säger Andreas Carlgren.

BI har också ställt sig positivt till att tiden för planprocessen med den nya lagen förkortas genom att kraven på programsamråd och utställning slopas. Andra kommentatorer varnar för att allmänhetens möjligheter att tycka till försämras.

NÅGRA PUNKTER I NYA PBL
• Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
• Bygglov ska till skillnad mot i dag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.
• Kommunen ska i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov.
• Man ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område.
• Frågor om avfallshantering och elektronisk kommunikation som bredband ska finnas med vid planläggning och annan prövning.
• En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.
• Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor.
•Kravet på program före plan slopas.
• Utställning av detaljplan förenklas och kallas granskning.
• Underrättelse till fastighetsägare blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
• Länsstyrelserna ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden.
• Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga och lika för hela landet.

Trafikverket ska se över laddinfrastruktur

Regeringsuppdrag ska redovisas 30 juni.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-ska-se-over-laddinfrastruktur-26210

Kvartsdammet ska skingras

Branschgemensamt projekt ska ge större koll på halterna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvartsdammet-ska-skingras-26190

Stabilt byggande i hela Norden

Island kommer starkt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stabilt-byggande-i-hela-norden-26209

Miljarder förloras på dålig återvinning av byggmaterial

Företag måste tänka mer i cirkulära termer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljarder-forloras-pa-dalig-atervinning-av-byggmaterial-26207

Nya gränsvärden för kvarts på gång

Bygg i fokus för Arbetsmiljöverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-gransvarden-kvarts-pa-gang-26191

Så blir 2018

Branschprofiler siar om kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-blir-2018-26193

Skanska vinstvarnar och gör stora förändringar

”Mycket otillfredsställande resultat utanför Norden.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-vinstvarnar-och-gor-stora-forandringar-26202

Lambertsson förvärvar del av Peab Marin

Växer inom tjänster i havsnära miljöer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lambertsson-forvarvar-del-av-peab-marin-26206

Byggindustrin drivs vidare

Så tycker branschen om att tidningen lever vidare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-drivs-vidare-26192

Kulturbyggnad i Skara byter skepnad

Serneke har fått uppdraget att göra om Djäkneskolan i Skara till stadshus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kulturbyggnad-i-skara-byter-skepnad-26204