Meny

Hållbar redovisning ger vinst för byggare

Hållbar redovisning ger vinst för byggare

Från räkenskapsåret 2017 ska alla större företag hållbarhetsrapportera. Men även små och medelstora företag kan vinna mycket genom att se över sina processer ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bestämmelserna har sin grund i en ändring av EU:s redovisningsdirektiv. Hållbarhetsredovisningen ska fokusera på fem områden: miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

– Det här är inte en redovisning för redovisningens skull. Att göra en hållbarhetsredovisning har stor nytta, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Genom att gå igenom sina arbetssätt utifrån hållbar- hetsaspekter så kan en byggentreprenör hitta många effektiviseringsmöjligheter – både miljömässiga och ekonomiska .

– Rent krasst är det ju ingen ideell verksamhet som byggentreprenörerna bedriver. För de mindre företagen kan det vara ännu viktigareatt vara sparsamma med sina resurser och hitta besparingar och bli mer effektiv, säger Marianne Hedberg.

Att vara ekonomisk med material är ett sätt.

– Genom att inte köpa in mer än man behöver så spar man kostnader för materialet, för transport av materialet, för förvaring av det, för att slänga bort det, transportera bort avfallet och så vidare. Det är ju totalt bortkastat, säger hon.


Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.
Foto: BI

Samma vinst får man exempelvis om man väljer miljövänliga material. Då slipper man betala mer för farligt avfall och sortering, transport och återvinning av detta.

– Jag tror att många mindre byggföretag kanske inte självklart kopplar hållbarhet till ekonomiskt resultat. Man gör som man brukar. På vissa sätt är man konservativ, säger Marianne Hedberg.

För att underlätta för små företag att göra hållbarhetsredovisningar har Sveriges Byggindustrier tagit fram en vägledning som ska hjälpa företagen att ta fram en håll- barhetsredovisning.

– Vi hoppas att det ska bidra till ökad kunskap om hållbart byggande och på sikt leda till fler lönsamma affärer för företagen, säger Marianne Hedberg.

Hon tror också att det är möjligt att det i framtiden kan ställas krav vid upphandlingar på att man har en hållbarhetsredovisning för att få lämna anbud. Bland annat föreslår regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som lämnade sin Färdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor till regeringen i våras att det ska ställas krav på åtgärder för att minska utsläppen i vid offentliga upphandlingar med målsättningen att halvera utsläppen från bygg- och anläggningssektorn till 2030.

– Det blir i så fall en viktig fråga för att klara sig i konkurrensen om uppdrag, säger Marianne Hedberg.

Lars-Johan Blom, arbetar med analys på Sveriges Byggindustrier.
Foto: BI

De större byggbolagen har oftast jobbat med hållbarhetsrapportering i sedan flera år tillbaka och har utvecklat sina rutiner. Sveriges Byggindustrier har gjort en genomgång av företagens hållbarhetsredovisningar som de redovisade vid ett seminarium i Stockholm den 22 november.

Arbetsgivarorgansiationen har även instiftat ett nytt hållbarhetspris för att uppmärksamma företag som genomfört särskilt bra hållbarhetsredovisningar. I år går priset till JM och Akea.

– Akea är ett litet företag som med relativt små medel lyckats ta fram en tydlig och relevant hållbarhetsredovisning. De tar bland annat upp materialfrågan vilket kommer att vara en stor fråga framöver, säger Lars-Johan Blom på Sveriges Byggindustrier.

Akea är specialiserade på kabel- och anläggningsarbete. Enligt Emilie Condrup, hållbarhetsansvarig, har den nya lagen varit betydelsefull för att ytterligare driva på Akeas hållbarhetsarbete.

– Hållbarhetsfrågorna är stora för oss. Hållbarhetsredovisningen har legat i pipeline sedan 2014 så de har funnits med i vårt tänk långt innan lagen, men det är klart att den påskyndat processen, säger hon.

milie Condrup, hållbarhetsansvarig, Akea.

Emilie Condrup poängterar vikten av att jobba lång- siktigt och strukturerat med hållbarhetsfrågorna.

– Vi arbetar i en konservativ bransch och mycket av hållbarhetsarbetet är fortfarande nytt för oss. Därför har vi valt att hålla det enkelt. Om vi har enkla hållpunkter

i det vardagliga arbetet som alla förstår så är det lättare att lyckas, säger hon.

Emilie Condrup tycker att alla fem områden som lagen pekar ut är högst aktuella för Akea.

– Jag skulle säga att det vi kämpar mest med är könsfördelningen i branschen, den börjar luckras upp men har helt klart varit en utmaning under många år. Vi anställer många kvinnor i dag men det är fortfarande få kvinnor bland yrkesarbetarna. De andra frågorna, social hållbarhet, miljö, mänskliga rättigheter och korruption, ligger bakom och genomsyrar vårt arbete varje dag, säger hon.

När det gäller mänskliga rättigheter, till exempel, så gör Akea kontroller av sina leverantörer sedan två år tillbaka.

Akea använder GRI, Global Reporting Initiative, som stöd i sin hållbarhetsredovisning. GRI är en icke-vinstdrivande organisation och tillhandahållerettramverkför hållbarhetsredovisning som belyser frågor som klimat, mänskliga rättigheter och korruption.

– Det viktigaste för oss är att sprida kunskap kontinu- erligt i bolaget för att kunna motverka problem och undvika fallgropar, säger Emelie Condrup.

Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.
Foto: JM

Den andra vinnaren JM har andra förutsättningar som ett stort börsnoterat bolag.

– Vi väljer att lyfta fram JM eftersom de är ett av de större bolagen som jobbar med tydliga mål kring hållbarhet och redovisar på ett bra sätt hur de rör sig mot målet, säger Lars-Johan Blom.

JM har arbetat med systematisk hållbarhetsredovisning under en längre tid. När det nya lagkravet trädde i kraft behövde de bara göra några smärre justeringar av sina rutiner.

– Lagen om hållbarhetsredovisning är allmänt hållen. För oss blev steget till lagkrav litet. Det handlade egentligen bara om en formalitet, att styrelsen skulle signera hållbarhetsredovisningen och att den externa revisorn skulle granska den, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

För sju år sedan började JM arbeta enligt riktlinjer från GRI, Global Reporting Initiative. Med hjälp av GRI har JM arbetat systematiskt med att sätta upp mål för sitt håll- barhetsarbete, och redovisa hur de rör sig mot målen.

– Det viktiga är hur man arbetar med hållbarhet, vilket värdedetskapar.Redovis- ningen är bara en förlängning av det, säger Per Löfgren.

JM arbetar aktivt med alla fem områden som lagen lyfter fram. Miljöfrågan har

varit på tapeten sedan tidigt 1990-tal. I dag rymmer den allt från klimatpåverkan och energianvändning till mate- rialval och Svanenmärkta bostäder. Även social hållbarhet, både gällande den byggda miljön och den egna personalen och antikorruption, är något som JM arbetat med under en längre period.

Frågan om mänskliga rättigheter är relativt ny i byggbranschen, och handlar

i första hand om risker uppströms i leverantörskedjorna. JM började arbeta aktivt med frågan för cirka sex år sedan. I dag gör de bland annat en handfull stickprovskontroller per år bland sina leverantörer.

– Vi började med det på försök för sex år sedan. Det föllvälutochvifortsätter, men ser det som ett första steg i arbetet med mänskliga rättigheter, säger Per Löfgren.

Hållbarhetsredovisning i korthet

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta hållbarhetsrapport:

  • Medelantalet anställ- da har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren över- stigit 250.
  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räken- skapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räken- skapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Villkoren avser den legala enheten och hämtas ur årsredovisningen. Undantag är dotterföretag som omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen som är upprättad i enlighet med lagens krav.

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648