Meny
  • Kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholms står i fokus i forskningsprojektet ”Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus med jämförande LCA-analyser för ett flerbostadshus som typhus”.
    Foto: Mattias de Frumerie

Förbättringspotential oavsett materialval

Förbättringspotential oavsett materialval

Betong, trä och stål har alla sina styrkor och svagheter ur klimatsynpunkt. Men utsläppen kan minskas i alla produktionsmetoder, visar en färsk studie.

Kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholms står i fokus i den studie som har genomförts inom forskningsprojektet ”Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus med jämförande LCA-analyser för ett flerbostadshus som typhus”. Det är det senaste projektet av tre, där parterna tidigare har tittat på ett hus med betongstomme och ett med massivträstomme. Denna gång har metoden kretsat kring fem olika byggtekniker som jämförts ur ett livscykelperspektiv, med betonghuset Blå Jungfrun som referensobjekt. Ett mål har varit att komma bort från diskussionen om vilket byggmaterial som är bäst att använda.
– Det känns olyckligt med den polariseringen mellan trä och betong som figurerar i debatten. Materialen lever i symbios och används där de gör störst nytta. Tittar vi till exempel på NCC:s stomme består den av betong, trä och stål tillsammans, säger Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg och initiativtagare till studien som är författad tillsammans med Tove Malmqvist, docent vid KTH, och Martin Erlandsson, teknologie doktor vid IVL/KTH.
De fem konstruktionslösningar som har varit under lupp är referenshusets befintliga platsgjutna betongstomme (VST), levererad av Skanska, en platsgjuten betongstomme med lätta utfackningsväggar från NCC, en prefabricerad betongstomme från Strängbetong, volymelement i trä från Lindbäcks samt en massiv stomme i KL-trä från Stora Enso. Det är fem vanliga, men samtidigt påtagligt olika byggsystem.


Johnny Kellner och Martin Erlandsson presenterade nyligen studien.
Foto: Anders Siljevall


Klimatpåverkan analyserad

Med hjälp av data från tillverkarna och från IVL:s miljödatabas har produkternas klimatpåverkan analyserats –  hela vägen från framtagningen av råvaror till byggmaterialet via tillverkning och transporter till bygg- och installationsprocessen, drift och slutligen rivning. Fokus i den delrapport som nu har presenterats är dock byggskedet, vilket sträcker sig från produktskedet till och med bygg- och installationsprocessen.
Utsläppen för respektive konstruktion har redovisats i antal kilo CO2-ekv./m2 Atemp,  där Atemp är arean som ska användas för att beräkna en byggnads energiprestanda.
Utsläppen under byggskedet sträcker sig från 223 till 331 kilo och det är i produktskedet som den klara majoriteten av utsläppen sker, därefter bygg- och installationsprocessen.
– Det som många har reagerat på är att transporten står för en väldigt liten del av utsläppen, säger Johnny Kellner.


Små skillnader

De tre betonglösningarna har alla en något högre mängd utsläpp i produktskedet, men i övrigt är skillnaderna relativt små.
Vad man har tagit fasta på i studien är dock att samtliga konstruktioner har potential att minska sin klimatpåverkan under byggskedet. Det handlar till exempel om klimatförbättrad betong för de tre betonglösningarna. I studien togs tre alternativ med olika grad av slagginblandning fram för att jämföra med originalbetongen. Resultatet visade att klimatförbättrad betong kunde minska byggskedets utsläpp med 3-15 procent för VST-systemet och 8-19 procent för det platsgjutna betongsystemet med lätta utfackningsväggar. För det prefabricerade systemet blev minskningen drygt 13 procent. Då även de träbaserade byggsystemen har betongplatta så gynnas även dessa av klimatförbättrad betong.


Inköpare bar viktig roll

Andra produktval som kan förbättra klimatprestandan är valet av en armeringsprodukt med låg klimatpåverkan i fallet med det prefabricerade betongbaserade byggsystemet, där armering i betongelementen står för en stor andel av klimatpåverkan. Att byta ut stenullsisoleringen i träkonstruktionerna till den glasullsprodukt som har bäst prestanda har också en väsentlig påverkan på utsläppen.
Utöver detta kan klimatförbättrade transporter med förnybara drivmedel och energieffektiva byggbodar också bidra till att minska utsläppen.
Johnny Kellner berättar att inköparen har en stor roll i att minska utsläppen genom att välja de produkter med bäst klimatprestanda.
– För inköpssidan är priset oftast i fokus. Kommunikationen mellan inköp och övriga delar behöver därför bli bättre, säger han.
 

De fem byggsystemens klimatpåverkan

 

Utsläpp i byggskedet: 331 kg
Förbättringspotential: 19%

 


 

Utsläpp i byggskedet: 290 kg
Förbättringspotential: 20%

 


Utsläpp i byggskedet: 276 kg
Förbättringspotential: 18% 

Utsläpp i byggskedet: 223 kg
Förbättringspotential: 18%


 


Utsläpp i byggskedet: 223 kg
Förbättringspotential: 13%
 

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527

Bonava och Mimer bygger i Västerås

Totalt 1 000 lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-och-mimer-bygger-i-vasteras-27526

Så gick det för Sweco i kvartal tre

”Stabil utveckling”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-sweco-i-kvartal-tre-27523

Efter olyckan: Nu återupptas sprängningarna

"Inga brister i arbetsmiljön"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/efter-olyckan-nu-aterupptas-sprangningarna-27522

Märkesbyggnader invigda i Stockholm

Stjärnarkitekter visade sina skapelser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/markesbyggnader-invigda-i-stockholm-27521

Allvarligt tillbud med lastbil på bygge

Händelsen inträffade på en av Peabs arbetsplatser i Norrköping.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allvarligt-tillbud-med-lastbil-pa-bygge-27519

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Domen är en inskränkning av kommunernas planmonopol.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-beslut-riskerar-att-forlanga-handlaggningen-av-detaljplaner-27517

Oroande ökning av konkurser inom bygg

Hög tid att hålla koll på sina byggkunder, enligt UC-ekonom.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oroande-okning-av-konkurser-inom-bygg-27515

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

NCC bereder för vindkraftparken i Markbygden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-ar-baddat-jatteparken-i-norrbotten-27499

Ska lyfta vardagsliv i Trelleborg

Vardagen ska få styra utformningen av stadsdel i Trelleborg
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ska-lyfta-vardagsliv-i-trelleborg-27520