Meny
 • Entusiastiska deltagare under slutseminariet för färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor.
  Foto: Anders Siljevall
  ,
  Agneta Wannerström, Skanska, projektledare för Färdplan för en klimatneutral byggsektor.

”Förankring har varit i fokus”

”Förankring har varit i fokus”

Ambitiösa och långsiktiga lagkrav, strategier för hållbara bränslen och digitalisering för en effektivare produktion. Slutseminariet för färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor har hållits och en lista på uppmaningar kommer snart att lämnas till Rosenbad.

Byggindustrin har tidigare rapporterat om arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. På uppdrag av Fossilfritt Sverige har Skanska projektlett arbetet med att ta fram färdplanen. I arbetet har en stor mängd aktörer från branschen varit delaktiga. Tanken har varit att få med hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn.

–  Vi vill att så många som möjligt ska skriva under och därför har vi velat ha ett brett fokus för att få med alla delar av branschen, säger Agneta Wannerström, Skanska, projektledare för Färdplan för en klimatneutral byggsektor.

Under ett slutseminarium i förra veckan presenterades en första version av färdplanen. Grundstommen är ett antal uppmaningar som branschens aktörer ska skriva under att de står bakom. På seminariet fick deltagarna lämna feedback på de uppmaningar som har formulerats. I april kommer färdplanen att lämnas över med underskrifter till Rosenbad. Men Agneta Wannerström betonar att färdplanen är en levande process och att fler aktörer ska kunna ansluta sig under året.

– Många aktörer säger redan nu att de kommer att skapa förutsättningar för att lyckas med målen, säger hon.

Uppmaningarna som ska göra branschen klimatsmart

I färdplanen ingår en samling uppmaningar till politiker, beställare och andra beslutsfattare som rör hållbarhet inom byggsektorn. Detta är listan som ingår i den ursprungliga versionen av färdplanen.

 

Politiker

 • Inför ambitiösa och långsiktigt satta lagkrav, som ger bygg- och anläggningssektorn en tydlig förutsägbarhet om vilka klimatkrav som kommer gälla vid vilken tidpunkt och som gör det möjligt att göra nödvändiga investeringar för omställningen som möjliggör bibehållen eller stärkt konkurrenskraft.
 • Skapa förutsättningar för transformering av basindustrin för att säkerställa omställning till klimatneutralt cement och stål genom att säkra finansiering och riskdelning, innovationsstöd, långsiktig upphandling och lagstiftning.
 • Ta fram en strategi och åtgärdsplan för att säkra tillgången och distributionen av hållbara och fossilfria bränslen till bygg- och anläggningssektorn.
 • Inför lagkrav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt att klimatdata ska redovisas för alla byggprodukter som sätts på marknaden.
 • Använd offentlig upphandling som en motor i klimatomställningen. Stärk kompetensen om LOU hos offentliga upphandlare och ge lämplig myndighet ett tydligt uppdrag att utveckla klimatkriterier i dialog med marknaden. Säkerställ så att uppföljningen är lika skarp som upphandlingskraven.
 • Ge lämplig aktör i uppdrag att tillhandahålla och förvalta en öppen databas för livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa miljödata för bygg- och anläggningssektorn i Sverige.
 • Inför incitament, som främjar djupgående, energieffektiva renoveringar och ställer krav på att fastighetsägaren utgår från ett livscykelperspektiv.
 • Ge lämplig aktör i uppdrag att ta fram en metod för hur klimatpåverkan kan synliggöras och prissättas för alla aktörer i värdekedjan, från råvaruaktör till konsument.

 

Samtliga aktörer i branschen (entreprenörer, konsulter, arkitekter med flera)

 

 • Ändra reglerna för klassning av avfall, så att cirkulära affärsmodeller och en utökad återanvändning och återvinning av schaktmassor, bygg- och rivningsmaterial inte hindras utan tvärtom drivs på.
 • Öka kompetensen om vilket ansvar och vilken möjlighet som finns att minska klimatpåverkan i hela plan- och byggprocessen.
 • Nyttja upphandlingsformer som stimulerar ökad samverkan, dialog och strategiska samarbeten mellan aktörer i värdekedjan.
 • Sätt upp egna klimat- och miljömål och implementera dem i hela verksamheten.
 • Ge lämplig aktör i uppdrag att ta fram definitioner av klimatneutrala och klimatpositiva byggnader och anläggningar för att skapa gemensamma förutsättningar.
 • Lämna information om klimatpåverkan vid anbud och offerter även utan beställarkrav.
 • Hållbarhetsrapportera för att redovisa och sätta mål på sina verksamheters klimatpåverkan.
 • Digitalisera hela plan- och byggprocessen för att effektivisera produktionen, förbättra logistiken och underlätta planering av material.

 

 

Beställare

 •  
 • Beakta klimatpåverkan från tidiga skeden av plan- och byggprocessen.
 • Ställ funktionsbaserade upphandlingskrav där innovativa lösningar med låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv premieras. Efterfråga och utvärdera klimatpåverkan i anbud.
 • Inför ett prekvalificeringskrav på att företagen ska ha ett klimatarbete eller -policy för att få lämna anbud, i synnerhet i större projekt som sker inom offentlig upphandling.
 • Följ upp klimatkraven systematiskt. Gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.
 • Ställ krav på återanvändning av befintligt material, till exempel stommar vid renovering och massor från schaktning och rivning.

 

Entreprenörer

 • Utveckla och sprid produktionsmetoder som möjliggör nyttjande av material med låg eller netto noll klimatpåverkan, minskat resursuttag, återanvändning och slutna materialflöden under såväl produktion som ombyggnad och rivning.
 • Ställ klimat- och kompetenskrav på leverantörer, arkitekter och konsulter. Följ upp ställda krav systematisk, gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.

 

Konsulter och arkitekter

 • Föreskriv material och lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och skapa effektiva, flexibla planlösningar och demonterbara konstruktioner för att minska behov av nytt material vid ombyggnad eller underhåll.
 • Upprätta metoder och planer i projekteringsskedet för att säkerställa att byggnadsverk och anläggningar är klimatneutrala genom hela livscykeln.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986