Meny
 • ”Det här är inte rocket science, men det måste finnas ett uppdrag från en majoritet i riksdagen för att åtgärderna ska vara genomförbara”, berättade Lennart Weiss under presentationen av rapporten ”En ny social bostadspolitik”.
  Foto: Anders Siljevall

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Statlig medfinansiering av bostäder, reformerad bostadsbeskattning och stärkta villkor för upprustning i svaga marknader. Det är några av förslagen i en ny rapport om social bostadspolitik, framtagen av en expertgrupp inom Socialdemokraterna.

Sveriges befolkning växer samtidigt som inkomstskillnaderna blir större och större. Den sociala bostadspolitik som fanns innan 90-talets finanskris har sedan dess inte ersatts med nya åtgärder sedan dess. Det är bakgrunden till att Socialdemokraternas partisekreterare Lena Baastad beställde expertrapporten ”En ny social bostadspolitik”, som presenterades i förraveckan.

– Det är viktigt att bredda bostadspolitiken till att omfatta mer än bostadsbyggande och bli en del av välfärdspolitiken, menade Lena Baastad.

Den över hundra sidor långa rapporten är framtagen av en expertgrupp ledd av Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Målet har varit att skapa debatt och diskussion kring möjliga lösningar snarare än skarpa parlamentariska förslag.

– Vi har valt att inte gå in på skatter och finansiering i våra förslag, men konstaterar att det finns mycket att göra genom breda politiska överenskommelser, menade Lennart Weiss.


Bostadsmarknad för alla

En utgångspunkt är principen om en universell bostadsmarknad för alla. I grund och botten ska bostadspolitiken vara generell, men det behövs selektiva åtgärder för de som lämnats efter av politiken.

– Men dessa åtgärder ska vara av tillfällig karaktär och inte leda till att dessa grupper blir pacificerade, menade Lennart Weiss.

De inledande förslagen handlar om att tillsätta en ny bostadssocial utredning för att finna lösningar på dagens fördelningspolitiska problem samt att förtydliga rollfördelningen mellan stat, kommun och region. En kommun som inte tar sitt ansvar i bostadsplaneringen ska kunna få sanktioner.

Vidare menar rapportförfattarna att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. En väg dit är att inrätta en ”mellankapitalfinansiering” där staten går in med finansiering för bostadshyresfastigheter och bostadsrättsföreningar av summan utöver eget kapital och bankens bottenlån.

– Det finns en finansiell utmaning för bostadsbyggandet. Att få långsiktig finansiering är svårt. Vi har kunder som kommer in till oss varje dag och säger att de inte får bolånelöfte. Det är orsaken till att svaga grupper har klämts ut ur marknaden, menade Lennart Weiss.


Åtgärder för unga

Rapportförfattarna vill även se åtgärder för unga som har svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden idag. Som illustration av dagsläget jämför rapporten 40-talisternas förutsättningar med 90-talisternas. Dåtidens stora samhällssatsningar och starka arbetsmarknad var väsensskilda från dagens marknadsstyrda bostadsmarknad och en allt större andel tillfälliga anställningar.

– Det är utmanande att dagens generation möter en så annorlunda bostadssituation, menade Lennart Weiss.

Ett av förslagen i rapporten handlar om att införa ett särskilt barnbobidrag, som betalas ut månadsvis och som öronmärks för exempelvis en kontantinsats eller till den första hyran.

– Den frågan ser jag som en generationsrättvisa, en klassiskt socialdemokratisk idé.

Rapportförfattarna tar inte ställning för någon särskild upplåtelseform utan värnar om den mångfald som finns i dag. Eftersom Sverige efter Norge är det land med störst andel ägda bostäder är det viktigt att även den ägda marknaden får stöd – genom att stödja de boende.

– Nästan alla andra länder har ett subventionerat bosparande och det är också ett av våra förslag, sade Lennart Weiss.

Förslag för en ny social bostadspolitik
 • Tillsätt en ny bostadssocial utredning.
 • Förtydliga rollfördelningen mellan stat, kommun och region.
 • Statlig medverkan i bostadsfinansieringen inrättas genom ”mellankapitalfinansiering” till bostadshyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar.
 • Landsbygdslån införs för att möjliggöra fler bostäder på landsbygden.
 • Reformera bostadsbeskattningen via en bred politisk överenskommelse.
 • Stärk villkoren för renovering och upprustning i svaga marknader.
 • Skapa bryggor mellan hyrt och ägt boende (till exempel genom hyrköp).
 • Ta initiativ till en samlad översyn av sektorspolitiken och ge bostadsministern ett bredare ansvar.
 • Etablera en ny statlig bostadsbank med syfte att administrera statlig finansiering av fastigheter och statliga lånegarantier, transferera startlån och landsbygdslån till kommunerna samt skapa stabila regelverk för subventionerat bosparande med mera.
 • Stärk kommunernas möjligheter att ta ett bostadssocialt ansvar.
 • Inför ett särskilt barnbobidrag till stöd för etablering på bostadsmarknaden.
 • Stötta hushållen att långsiktigt bygga upp eget kapital och inrätta särskilda stödformer till förstagångsbostaden.
 • Förstärk bostadsbidraget och höj bostadstillägget för pensionärer.
 • Inled en bred och långsiktig satsning på socialt, ekonomiskt och kulturellt utsatta områden med syfte att skapa långsiktigt livskraftiga och goda livsmiljöer.
 • Vidta åtgärder för att skapa ordning och reda på bostadsmarknaden (till exempel motverka svarta kontrakt).

Norska Hent växer snabbt i Sverige

Mer projekt på gång för Trondheimföretag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-hent-vaxer-snabbt-i-sverige-27265

MVB bygger Haningeskola

Ska rymma 700 elever.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-haningeskola-27273

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/minskat-bostadsbyggande-slar-mot-arkitekterna-27272

Hon är ny vd och koncernchef för Erlandsson

Förre vd växlar över till västlig region.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-vd-och-koncernchef-erlandsson-27271

Veidekke får uppdrag i hamn

Kontraktssumman ligger på 187 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-far-uppdrag-i-hamn-27269

Härryda bäst på byggdialog

"Lätt att få kontakt", enligt byggföretagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/harryda-bast-pa-byggdialog-27254

Veidekke startar asfaltsverk

Kommer sälja till andra för utläggning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-startar-asfaltsverk-27253

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Brexit ger byggarbetare stora löneökningar

Parallellerna till Sverige är oklara enligt BI men Byggnads ser orosmoln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brexit-ger-byggarbetare-stora-loneokningar-27248

Göteborg står stadigt när byggstarterna viker

Stabilt i Göteborg samtidigt som Stockholm rasar med 36 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-star-stadigt-nar-byggstarterna-viker-27243

Finskt koncept 
på väg mot Sverige

Säkerhetspark ska byggas nära Arlanda.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/finskt-koncept-pa-vag-mot-sverige-27230