Meny
 • ”Det här är inte rocket science, men det måste finnas ett uppdrag från en majoritet i riksdagen för att åtgärderna ska vara genomförbara”, berättade Lennart Weiss under presentationen av rapporten ”En ny social bostadspolitik”.
  Foto: Anders Siljevall

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Statlig medfinansiering av bostäder, reformerad bostadsbeskattning och stärkta villkor för upprustning i svaga marknader. Det är några av förslagen i en ny rapport om social bostadspolitik, framtagen av en expertgrupp inom Socialdemokraterna.

Sveriges befolkning växer samtidigt som inkomstskillnaderna blir större och större. Den sociala bostadspolitik som fanns innan 90-talets finanskris har sedan dess inte ersatts med nya åtgärder sedan dess. Det är bakgrunden till att Socialdemokraternas partisekreterare Lena Baastad beställde expertrapporten ”En ny social bostadspolitik”, som presenterades i förraveckan.

– Det är viktigt att bredda bostadspolitiken till att omfatta mer än bostadsbyggande och bli en del av välfärdspolitiken, menade Lena Baastad.

Den över hundra sidor långa rapporten är framtagen av en expertgrupp ledd av Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Målet har varit att skapa debatt och diskussion kring möjliga lösningar snarare än skarpa parlamentariska förslag.

– Vi har valt att inte gå in på skatter och finansiering i våra förslag, men konstaterar att det finns mycket att göra genom breda politiska överenskommelser, menade Lennart Weiss.


Bostadsmarknad för alla

En utgångspunkt är principen om en universell bostadsmarknad för alla. I grund och botten ska bostadspolitiken vara generell, men det behövs selektiva åtgärder för de som lämnats efter av politiken.

– Men dessa åtgärder ska vara av tillfällig karaktär och inte leda till att dessa grupper blir pacificerade, menade Lennart Weiss.

De inledande förslagen handlar om att tillsätta en ny bostadssocial utredning för att finna lösningar på dagens fördelningspolitiska problem samt att förtydliga rollfördelningen mellan stat, kommun och region. En kommun som inte tar sitt ansvar i bostadsplaneringen ska kunna få sanktioner.

Vidare menar rapportförfattarna att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. En väg dit är att inrätta en ”mellankapitalfinansiering” där staten går in med finansiering för bostadshyresfastigheter och bostadsrättsföreningar av summan utöver eget kapital och bankens bottenlån.

– Det finns en finansiell utmaning för bostadsbyggandet. Att få långsiktig finansiering är svårt. Vi har kunder som kommer in till oss varje dag och säger att de inte får bolånelöfte. Det är orsaken till att svaga grupper har klämts ut ur marknaden, menade Lennart Weiss.


Åtgärder för unga

Rapportförfattarna vill även se åtgärder för unga som har svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden idag. Som illustration av dagsläget jämför rapporten 40-talisternas förutsättningar med 90-talisternas. Dåtidens stora samhällssatsningar och starka arbetsmarknad var väsensskilda från dagens marknadsstyrda bostadsmarknad och en allt större andel tillfälliga anställningar.

– Det är utmanande att dagens generation möter en så annorlunda bostadssituation, menade Lennart Weiss.

Ett av förslagen i rapporten handlar om att införa ett särskilt barnbobidrag, som betalas ut månadsvis och som öronmärks för exempelvis en kontantinsats eller till den första hyran.

– Den frågan ser jag som en generationsrättvisa, en klassiskt socialdemokratisk idé.

Rapportförfattarna tar inte ställning för någon särskild upplåtelseform utan värnar om den mångfald som finns i dag. Eftersom Sverige efter Norge är det land med störst andel ägda bostäder är det viktigt att även den ägda marknaden får stöd – genom att stödja de boende.

– Nästan alla andra länder har ett subventionerat bosparande och det är också ett av våra förslag, sade Lennart Weiss.

Förslag för en ny social bostadspolitik
 • Tillsätt en ny bostadssocial utredning.
 • Förtydliga rollfördelningen mellan stat, kommun och region.
 • Statlig medverkan i bostadsfinansieringen inrättas genom ”mellankapitalfinansiering” till bostadshyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar.
 • Landsbygdslån införs för att möjliggöra fler bostäder på landsbygden.
 • Reformera bostadsbeskattningen via en bred politisk överenskommelse.
 • Stärk villkoren för renovering och upprustning i svaga marknader.
 • Skapa bryggor mellan hyrt och ägt boende (till exempel genom hyrköp).
 • Ta initiativ till en samlad översyn av sektorspolitiken och ge bostadsministern ett bredare ansvar.
 • Etablera en ny statlig bostadsbank med syfte att administrera statlig finansiering av fastigheter och statliga lånegarantier, transferera startlån och landsbygdslån till kommunerna samt skapa stabila regelverk för subventionerat bosparande med mera.
 • Stärk kommunernas möjligheter att ta ett bostadssocialt ansvar.
 • Inför ett särskilt barnbobidrag till stöd för etablering på bostadsmarknaden.
 • Stötta hushållen att långsiktigt bygga upp eget kapital och inrätta särskilda stödformer till förstagångsbostaden.
 • Förstärk bostadsbidraget och höj bostadstillägget för pensionärer.
 • Inled en bred och långsiktig satsning på socialt, ekonomiskt och kulturellt utsatta områden med syfte att skapa långsiktigt livskraftiga och goda livsmiljöer.
 • Vidta åtgärder för att skapa ordning och reda på bostadsmarknaden (till exempel motverka svarta kontrakt).

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044