Meny

Entreprenörsansvaret kan bli mer omfattande

Entreprenörsansvaret kan bli mer omfattande

Arbetsmarknadsdepartementet föreslår att entreprenörsansvaret i bygg- och anläggningsbranschen att utsträcks till att omfatta både utstationerad arbetskraft och anställda i Sverige. Förslaget betyder att en tvingande lagstiftning ersätter ett gällande kollektivavtal om huvudentreprenörsansvar.

Enligt förslaget blir det ytterst huvudentreprenören som ansvarar för att arbetstagare i entreprenadkedjan får ut sin lön och hur det ska gå till. 

Lagen om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen och i utstationeringslagen föreslås börja gälla 1 juni 2018.

För närvarande är departementets promemoria ute på remiss hos ett drygt 60-tal instanser som arbetsmarknadens parter – däribland Sveriges Byggindustrier, Byggnads, EIO, Elektrikerförbundet –   domstolar, Riksdagens lagråd, myndigheter och universitet. Remisstiden går ut 22 september.

Det är för andra gången under en tvåårsperiod som lagstiftning om entreprenörsansvar föreslås.

Lagstiftningen är regeringens försök att anpassa svensk lag till ett EU-direktiv från 2014 som handlar om hur utstationering dels ska garantera lika konkurrensvillkor för unionens företag och dels skydda arbetstagarnas rättigheter.

Det lagförslag som presenterades 2016 tog sikte på lagreglering av utstationerade.  Ett flertal remissinstanser invände att förslaget om ett lagstiftat huvudentreprenörsansvar skulle försämra konkurrensvillkoren för utländsk arbetskraft. En tung röst i det avseendet Konkurrensverkets.

I en intervju i tidskriften Lag & Avtal 2016 hänvisade Mats Åkerlind, vice vd i Sveriges Byggindustrier och förhandlingschef, sitt nej till den föreslagna lagstiftningen med att det i praktiken skulle utestänga utstationering. Beställare skulle tveka att anlita utstationerade på grund av risken att få krav på sig som är omöjliga att förutse eller försäkra sig emot.

”I Byggavtalet finns däremot ett ansvar för huvudentreprenören att medverka till att de anställda får sin lön”, sade han. ”Om underentreprenören gör sig oanträffbar för rättslig prövning försäkrar Sveriges Byggindustrier att en utbildad byggnadsarbetare får minst 25 900 kronor i månaden (Byggavtalet 2016, redaktionens kommentar) under maximalt tre månader.”

Sveriges Byggindustrier var också i sitt remissvar 2016 mycket negativt till det då lagförslaget som gällde utstationerad arbetskraft. Sveriges Byggindustrier menade att förslaget innebär att strängare, mer långtgående krav införs än vad som EU-direktivet uppställer och varnar för att detta leder till att det skapas incitament för att stå utanför den svenska modellen och undergräva självständigheten i förhållande till statsmakten för kollektivavtalsparterna.

Från 1 januari 2016 gällde redan ett huvudentreprenörsansvar mellan parterna.

Det nya förslaget från arbetsmarknadsdepartementet skiljer sig från det föregående främst genom att det utsträcks till att omfatta med tvingande regler det område som parterna bakom Byggavtalet, Byggnads och Sveriges Byggindustrier, redan har träffat ett kollektivavtal om.

Promemorian har näven ett alternativt, mer begränsat förslag till lagstiftning som drar ansvarsgränsen vid arbetsgivarens direkta uppdragsgivare. Enligt arbetsmarknadsdepartementet är båda förslagen, huvudförslaget och det alternativa, förenligt med EU-rätten.

Skanskas Sverigechef: "Jag tror inte att jag kommer sakna Byggindustrin"

Styrelsens medlemmar om beslutet att lägga ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-sverigechef-jag-tror-inte-att-jag-kommer-sakna-byggindustrin-26121

Politiker beklagar Byggindustrins avveckling

Civilutskottet hämtar mycket information från tidningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politiker-beklagar-byggindustrins-avveckling-26118

86 år av Byggindustrin

Detta har hänt under åren som gått.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/86-ar-av-byggindustrin-26117

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Arbetsförmedlingen vill jobba efter byggföretagens modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/samarbete-ska-skapa-fler-jobb-i-branschen-26108

Ny kommission ska utreda hyresrätten

Förre bostadsministern Stefan Attefall leder arbetet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-kommission-ska-utreda-hyresratten-26116

7 239 byggare redo att ta ett jobb

Minskning under året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/7-239-byggare-redo-att-ta-ett-jobb-26109

Pågående åtgärder – så fungerar de

Vi listar pågående program.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pagaende-atgarder-sa-fungerar-de-26110

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

12 byggnadsarbetare skadades när gjutformen skadades.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobygge-utses-till-arets-samsta-bygge-26115