Meny
  • Jens Larsson, tillförordnad förvaltningsdirektör för Landstingsservice i Uppsala.

Därför skenar kostnaderna för Nya Akademiska

Därför skenar kostnaderna för Nya Akademiska

Jens Larsson, tillförordnad förvaltningsdirektör för Landstingsservice i Uppsala, svarar på Byggindustrins frågor om hur det gick till när kostnaderna för Nya Akademiska sjukhuset skenade iväg.

Hur mycket dyrare än budgeterat riskerar bygget att bli?

– 500 miljoner enligt dagens bedömning. Kraftfulla åtgärder vidtas nu för att mildra kraften av fördyrningarna. 

Var under processen tappades kontrollen över ekonomin?

– Vår bedömning i dag är att det är en kombination av för dåligt underlag i inledande budgetarbetet samtidigt som byggarbetet tidigt drabbades av bakslag. Med facit i hand borde man undersökt både budgetunderlaget mer noggrant och även projekterat mer omsorgsfullt innan beslut om byggstart togs. 

Är förvaltningsdirektören för Landstingsservice Thord Hägg uppsagd och fråntagen ansvaret?

– Bakgrunden är allvarlig, och landstingsdirektören har gjort bedömningen att kraftfulla åtgärder måste vidtas. Det pågår en arbetsrättslig process i enlighet med lagen om anställningsskydd, där landstinget värnar både avgående befattningshavares och skattebetalarnas intresse. I avvaktan på utgången av den är jag tillförordnad förvaltningsdirektör.

Är det bara byggnaden ”Ingång 100” (som även kallas för J-huset) som det handlar om?

– Det är i dag bara J-huset som fördyras, men samtidigt riskeras hela projektet.

Exakt vad är det som har blivit dyrare?

– I grunden rör det sig om för lättvindiga grundantaganden vad bygget skulle kosta. Vi kan inte blunda för att entreprenörer och projektörer synes tagit lite risker och haft goda förutsättningar för egen vinning. Fördyrningar har skett både på grund av nya förhållanden (ytterligare pålning samt att man stötte på en lerkropp där man förväntat sig grus) och ändringar efter byggstart. Även finns det frågetecken om indexuppräkningar funnits i budgetunderlagsbeslutet.

Vilka åtgärder måste göras? 

– Vi ser över alla möjligheter till kostnadsbesparingar. Byggnaderna ska uppföras i tid och till rätt pris. Vi ser fram emot entreprenörers och projektörers delaktighet i detta. Byggtekniskt ska byggnaderna fylla den funktion som förväntas.

Vem ska stå för kostnaderna?

– Det blir en kombination av bidrag från alla parter. Vi har redan varit i kontakt med flera av de inblandade företagen, och ser en betryggande seriositet gällande ansvar och beslutsamhet att visa att detta projekt ska bli referensbyggnad snarare än en skandalbyggnad. Alla upplevs dela bilden av att det blivit olyckligt, och samtidigt delar man uppfattningen att det nu är full fart framåt.

Planerar landstinget att stämma någon eller något företag?

– Det bör inte vara aktuellt mot bakgrund av seriositeten hos alla de inblandade.

Hur ser kontraktet ut? Vilken roll spelar partneringmodellen i sammanhanget?

– Det är ett komplext bygge, vilket förstås speglas i avtalen. Dock får vi konstatera att det finns förbättringsområden, där jag med entreprenadjuridisk bakgrund kan göra nytta i de framtida avtalen. Ingen har ju önskat annat än att uppföra en vårdbyggnad med världsambitioner.

I vilket skede befinner sig bygget just nu?

– Grundarbetena är snart färdigställda.

Råder byggstopp nu eller hur löper arbetet vidare?

– Vi kallar det inte byggstopp, det är naturligt att se över projektet i den tidsrymd som finns nu när Skanska etablerar på området. Sh Bygg avslutar sina arbeten enligt plan.

Tromb fick bygge i Surahammar att rasa

En tromb fick ett bygge av en maskinhall i Surahammar att rasa som ett plockepinn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tromb-fick-bygge-i-surahammar-att-rasa-25810

Liten by byggde sin egen märkesbyggnad

Hackås står för något nytt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/liten-byggde-sin-egen-markesbyggnad-25813

Hus bortkopplat från elnätet byggs i norr

Skellefteå ska testa hus som försörjer sig själv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hus-bortkopplat-fran-elnatet-byggs-i-norr-25808

Klart för 800 nya bostäder i Flemingsberg

Lägenheter, förskolor och lokaler på gång i Huddinge kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/klart-800-nya-bostader-i-flemingsberg-25796

Fler elever i framtiden ger växtkraft till Sisab

Både nybyggen och tillbyggen för att klara behovet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-elever-i-framtiden-ger-vaxtkraft-till-sisab-25768

Marknaden för installationer fortsatt stark

Men kompetensbristen hämmar företagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marknaden-installationer-fortsatt-stark-25795

Medelstora byggare gör störst lyft

De är branschens 30 största bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/medelstora-byggare-gor-storst-lyft-25777

Blottad sjukhusfasad väcker frågor i Uppsala

"100-huset" står med isoleringen blottad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/blottad-sjukhusfasad-vacker-fragor-i-uppsala-25769

800 nya bostäder ska byggas i Flemmingsberg

Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/800-nya-bostader-ska-byggas-i-flemmingsberg-25805

Steg taget mot nya energidirektiv

Fredrick Federley: "Sverige ligger bra till i införandet".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/steg-taget-mot-nya-energidirektiv-25794