Meny

Branschaktörers arbete med brandrisker ska utvärderas

Branschaktörers arbete med brandrisker ska utvärderas

För ett par år sedan inledde Skanska tillsammans med en mängd branschaktörer ett projekt för att minska brandriskerna med cellplast under produktion. Nu är det dags för uppföljning.

2015 presenterade Skanska en slutrapport efter ett SBUF-stött projekt, ”Brand i olika cellplaster i produktions­skedet – Risksänkande åtgärder och rekommendationer till byggbranschen”, där man har kartlagt erfarenheter, kunskap och risker kring hanteringen av cellplaster i själva byggskedet.

–  Vissa cellplaster leder till väldigt hastiga och spektakulära bränder. Vi tänkte att det inte bara var vi på Skanska som var intresserade av att hitta lösningar för att minska riskerna med cellplastbränder på arbetsplats, säger Linda Martinsson, byggnadsfysiker på Skanska och en av två projektledare.


Flera aktörer

I projektet involverades ett flertal aktörer från byggbranschen, från leverantörsledet, Arbetsmiljöverket, Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten som samlades för workshops och diskussioner på ämnet bränder och cellplast.

–  Vi fick bekräftat att det här var ett branschgemensamt problem, berättar Pål Skoglund, även han projektledare på Skanska. 

Pål Skoglund, även han projektledare från Skanska.
Projektet fann att för att uppnå en acceptabel brandrisknivå i hanteringen av cellplast på byggarbetsplats krävs kunskap, riskmedvetenhet och förebyggande arbete kring såväl byggmaterialen i sig som brandskyddsarbetet på arbetsplatsen.

–  Vi såg också att det finns lite av ett hålrum i arbetsmiljö­lagstiftningen. Brandrisker ses inte alltid som arbetsmiljöproblem. Då en byggarbetsplats inte är ett fast arbetsställe är inte lagstödet på brandskyddsområdet heller anpassat för den typen av miljöer, säger Linda Martinsson.

När brandskyddsansvaret på byggarbetsplatsen ligger på många aktörer är det lätt att det uppstår oklarheter kring vem som ansvarar för vilken del.

–  Mångas ansvar blir lätt ingens ansvar, säger Pål Skoglund


Brister i kunskapsnivån

Projektet noterade också brister i kunskapsnivån när det gäller skillnaden mellan olika cellplastmaterial, hur de ska hanteras och vilka risker för brand de innebär. Detta gäller även beställare, projektörer och myndigheter. Riktlinjer och användning skiljer sig också åt mellan olika länder, vilket kan orsaka missförstånd för aktörer som verkar på flera olika marknader. Under projektets gång tog man även fram vidare rekommendationer för hur
aktörerna branschgemensamt ska kunna lösa brandriskerna med cellplastmaterial.

Vad har då hänt sedan rapporten publicerades i november 2015? Internt på Skanska har Pål Skoglund och Linda Martinsson arbetat vidare med frågorna. Nyligen har också ett uppföljande branschgemensamt projekt inletts för att ta reda på vad som har hänt sedan sist.

–  Även om vi har gjort mycket så återstår problemet. Det sker fortfarande bränder med cellplast på byggarbetsplatser. Vi vill ta reda på varför man inte når hela vägen fram, säger Linda Martinsson och fortsätter:

–  Det projektet pågår just nu. I ett första skede har Brandskyddsföreningen utfört intervjuer med deltagarna från förra projektet för att kartlägga vad som har hänt sedan förra projektet och vilka hinder som de olika aktörerna ser för att nå brandsäkra arbetsplatser.

Det nya projektet ska rapporteras vid slutet av året.

Slättö får bygga i Lund

Helt kvarter byggs i massivt trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slatto-far-bygga-i-lund-25667

Proffsigaste förvaltarna får pris

Hyresgästernas omdömen fick styra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/proffsigaste-forvaltarna-far-pris-25666

Fyra projekt går vidare i Kasper Salin

De kan vinna arkitekternas största pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-projekt-gar-vidare-i-kasper-salin-25665

Går från Jernhusen till SHH

3500 bostäder ska utvecklas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gar-fran-jernhusen-till-shh-25664

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken och Kalifornien lär av varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverige-och-usa-i-snabbtagsamarbete-25637

Sverigeförhandling lämnar remiss med protest

Ogillar förslag om långsamma tåg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverigeforhandling-lamnar-remiss-med-protest-25663

Örebro är bäst på arkitektur

Bygger mycket och planerar bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/orebro-ar-bast-pa-arkitektur-25662

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

"Vi har en stor vilja och resurser för att jobba vidare med det här"

Trafikverket pilotmyndighet för att skapa sysselsättning i upphandlingar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-har-en-stor-vilja-och-resurser-att-jobba-vidare-med-det-har-25638

Stor satsning på vuxenutbildning i regeringens höstbudget

Högre krav ställs på dem som står utanför arbetsmarknaden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-satsning-pa-vuxenutbildning-i-regeringens-hostbudget-25661

LO-samordning för fler jobb till nyanlända

Johan Lindholm: "Politikerna ska inte lägga sig i lönebildningen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lo-samordning-fler-jobb-till-nyanlanda-25660